Furnizori care doresc intrarea in relatie contractuala in anul 2018

OPIS

Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de dispozitive medicale

destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, depuse de

furnizor la casa de asigurări de sănătate CARAS-SEVERIN

 1) cerere/solicitare pentru intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate;

 2) certificatul de înregistrare cu cod unic de înregistrare şi certificatul de înscriere de menţiuni cu evidenţierea reprezentantului legal şi a codurilor CAEN pentru toate categoriile de activităţi pentru care se solicită intrarea în contract cu casa de asigurări de sănătate, dacă este cazul, sau actul de înfiinţare conform prevederilor legale în vigoare;

 3) contul deschis la Trezoreria Statului/bancă;

 4) dovada de evaluare, pentru sediul social lucrativ şi pentru punctele de lucru, valabilă la data încheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului;

 5) certificatul/certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale, emis/emise de Ministerul Sănătăţii/Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, ori documentele de înregistrare dintr-un stat membru din Spaţiul Economic European şi/sau declaraţia/declaraţiile de conformitate CE, emisă/emise de producător - traduse de un traducător autorizat, după caz;

 6) avizul de funcţionare emis conform prevederilor legale în vigoare;

 7) dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, valabilă la data încheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului;

 8) lista preţurilor de vânzare cu amănuntul şi/sau a sumelor de închiriere pentru dispozitivele prevăzute în contractul de furnizare de dispozitive medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate;

 9) dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care urmează să fie înregistrat în contract şi să funcţioneze sub incidenţa acestuia, valabilă la data încheierii contractului; furnizorul are obligaţia de a funcţiona cu personalul asigurat pentru răspundere civilă în domeniul medical pe toată perioada derulării contractului;

 10)    programul de lucru:

       1. sediul social lucrativ;

       2. punctul de lucru;

 11)  copie de pe actul constitutiv;

 12) împuternicire legalizată pentru persoana desemnată ca împuternicit legal în relaţia cu casa de asigurări de sănătate, după caz;

 13) copie de pe buletin/cartea de identitate al/a reprezentantului legal/împuternicitului furnizorului şi datele de contact ale acestuia;

14)  declaraţie a reprezentantului legal al furnizorului conform căreia toate dispozitivele medicale pentru care se solicită încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate corespund denumirii şi tipului de dispozitiv prevăzut în pachetul de bază şi respectă condiţiile de acordare prevăzute în prezenta hotărâre şi în norme.

  1. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că nu are încheiate sau nu încheie pe parcursul derulării raporturilor contractuale  cu casele de asigurări de sănătate contracte,convenţii sau alte tipuri de înţelegeri cu alţi furnizori care se află în relaţii contractuale cu  casele de asigurări de sănătate sau în cadrul aceluiaşi furnizor, în scopul obţinerii de către aceştia/personalul care işi desfăşoară activitatea la aceştia de foloase/beneficii de orice natură, care să fie în legătură cu obiectul contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate( conform modelului );

  16) oferta in format xml

 

 NOTA: Documentele necesare încheierii contractelor se transmit în format electronic,arhivate(zip.sau rar), asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului la urmatioarea adresa de email:corina.turcu@cjas-cs.ro Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

Cererea, impreuna cu lista dispozitivelor medicale (identica cu oferta xml) pe suport de hartie si un CD cu documentele necesare contractarii vor fi transmise si prin curier.