Furnizori  care doresc intrarea in relatie contractuala in anul 2018

OPIS

Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii  pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare

 

1 - cererea/solicitarea pentru intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate;

2 - dovada de evaluare a furnizorului valabilă la data încheierii contractului cu obligatia furnizorului de a o reinnoi pe toata perioada derularii contractului ;

3- cod de înregistrare fiscală - cod unic de înregistrare - codul numeric personal (copie BI/CI, după caz) al reprezentantului legal ;

4 - cont deschis la Trezoreria statului, sau cont deschis la Banca ,  potrivit legii ;

5- dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, valabilă la data încheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului, cu excepția cabinetelor medicale individuale și societăților cu răspundere limitată, cu un singur medic angajat;

6 - programul de lucru al furnizorului;

7- lista personalului medico-sanitar care îşi exercită profesia la furnizor şi programul de lucru al acestuia,  conform model ;

8- copia actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor inclusiv raport per/salariat din REVISAL;

9- Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, pentru fiecare medic care își desfășoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege și care urmează să fie înregistrat în contract și să funcționeze sub incidența acestuia, valabil la data încheierii contractului şi reînnoit pe toată perioada derulării contractului, document care se eliberează / avizează și pe baza dovezii de asigurare de răspundere civilă în domeniul medical;;

10 -documentul care atestă gradul profesional pentru medici;

11-Certificatul de membru al OAMGMAMR pentru asistenţii medicali care își desfășoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege, valabil la data încheierii contractului şi reînnoit pe toată perioada derulării contractului, document care se eliberează / avizează și pe baza dovezii de asigurare de răspundere civilă în domeniul medical

12 Autorizație de liberă practică pentru fizioterapeuți eliberată conform prevederilor legale -;

13- copie a actului de identitate pentru medici şi asistentii medicali;

14- declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele încheiate cu alte case de asigurări de sănătate conform modelului din norme;

15- adresa de e-mail, telefon fix şi mobil.

16-  chestionar de evaluare conform model

 17- Declaraţia reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale din care să rezulte că nu au încheiate sau nu încheie pe parcursul derulării raporturilor contractuale cu casele de asigurări de sănătate contracte, convenţii sau alte tipuri de înţelegeri cu alţi furnizori care se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate sau în cadrul aceluiaşi furnizor, în scopul obţinerii de către aceştia/personalul care îşi desfăşoară activitatea la aceştia, de foloase/beneficii de orice natură,care să fie în legătură cu obiectul contractelor încheiate cu casele de sigurări de sănătate.-conform modelului;

 

      21. Pentru aparatele medicale  este necesar sa depuneti   urmatoarele documente:

  1. Lista cu tipul şi numărul de aparate aflate în dotare;

nr crt

denumire aparat

numar canale

An fabricatie

Total puncte/ aparat

Total proceduri pe ora/aparat

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Schita tehnica din care să reiasă suprafaţa utilă a sălii de kinetoterapie, respectiv volumele pentru bazinele de hiodrokinetoterapie ;

23 Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului din care să reiasă că bazinele de hidrokinetoterapie se utilizează doar pentru activităţi strict medicale care se contractează cu casa de asigurări de sănătate ( în caz contrar acestea nu se punctează ) ;

 

NOTA 1. Documentele solicitate vor fi depuse obligatoriu în dosar în ordinea menţionată în opis.

Documentele necesare încheierii contractelor se transmit în format electronic asumate fiecare in parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului.

Medicii pentru a intra în relație contractuala cu casa de asigurări de sănătate trebuie sa deţină semnătură electronică extinsă/calificată

   Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor

 Atenţie!!! Nerespectarea calendarului afisat pe site-ul CASCS, privind perioada depunerii documentelor atrage dupa sine neprelungirea contractelor. Incheierea de noi contracte se va putea desfasura doar in conditiile declansarii unei perioade de contractare aprobate de conducerea CASCS in conformitate cu prevederile legale in vigoare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea furnizorului..........................................................................................................................

Sediul social / Adresa fiscala..................................................................................................................

Punct de lucru.........................................................................................................................................

 

 

 

Către,

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE CARAŞ SEVERIN

 

Subsemnatul (a)……………………………………………………………………...................................

legitimat cu B.I./C.I. seria..........., nr........................................., în calitate de reprezentant legal al ......................................................................................................................................................................, cu sediul în ( adresa completă) ...............................................................................................................,

şi punct de lucru în ...................................................................................................................................,

cod fiscal ……………………...……….....,  solicit încheierea cu Casa de Asigurări de Sănătate Caraş Severin a Contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de medicina fizica si reabilitare (pentru unităţile sanitare ambulatorii de recuperare, medicină fizică și reabilitare)pentru anul 2018.

 

 

 

 

Data,

                                                                                                Reprezentant legal,

                                                                                    ( Nume, prenume, semnătură)

                                   

                                               

           

 

Furnizor de servicii medicale de recuperare , medicină fizică şi reabilitare.........................................................................................................................................................

Sediul social / Adresa fiscala....................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE

 

 

 

Subsemnatul (a), ............................................................................. legitimat (a) cu B.I./C.I. seria ............, nr. ..............., în calitate de reprezentant legal, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii, declar pe propria răspundere că am □ /  nu am  □  contract de furnizare de servicii medicale de recuperare , medicină fizică şi balneologie  şi cu:

 

□ Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti

 

 

 

 

 

 

Data                                                                                        Reprezentant legal

.....................                                                                                   (semnătura şi ştampila)

...................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

Denumirea furnizorului...............................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Sediul social / Adresa fiscala.....................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

 

Declaratie

 

 

 

Subsemnatul (a), ...............................................................................................................................

legitimat (a)  cu B.I./C.I. seria ............, nr. ..............., cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform legii, declar pe propria raspundere, ca nu am incheiate sau nu voi incheia pe parcursul derulării raporturilor contractuale cu CASCS, contracte, convenţii sau alte tipuri de înţelegeri cu alţi furnizori care se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate sau în cadrul aceluiaşi furnizor, în scopul obţinerii de către aceştia/personalul care îşi desfăşoară activitatea la aceştia, de foloase/beneficii de orice natură,care să fie în legătură cu obiectul contractelor încheiate cu casele de sigurări de sănătate.

 

 

 

Data                                                                                                       Reprezentant legal

                                                                                                              Numele in clar,

.....................                                                                                       (semnatura si stampila)

.................................................

Nr inregistrare la furnizor ________________

CHESTIONAR

Pentru determinarea punctajului în vederea stabilirii valorii contractului de furnizare servicii  de medicina fízica si  reabilitare

-2018-

A. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice

 

            A.1.  Se acorda punctaj pentru fiecare aparat deţinut, după cum urmează

 

 

Nr. crt

Tip aparat

Puncte

Nr maxim de proceduri/ora

1.

Aparate de electroterapie pentru 1 pacient (cu un canal), vechime 1-10 ani

10 puncte

3

2.

Aparate de electroterapie pentru 2 pacienţi trataţi simultan, (2 sau mai multe canale) vechime 1-10 ani

20 puncte

8

3.

Baie galvanica si alternanta, vechime 1-10 ani

20 puncte

2

4.

Aparate de magnetoterapie, vechime 1-10 ani

10 puncte

3

5.

Aparate cu energie luminoasă (Laserterapie, ultraviolete, infraroşii), vechime 1-10 ani

10 puncte

5

6.

Aparate pentru terapie cu unde de soc, vechime 1-10 ani

10 puncte

5

7.

Aparate de parafina, vechime 1-10 ani

10 puncte

3 aplicatii/

canapea/pat/ora

8.

Aparate pentru inalta frecventa, vechime 1-10 ani

15 puncte

4

9.

Aparate pentru drenaj limfatic, vechime 1-10 ani

10 puncte

2

10.

Aparat pentru ultrasonoterapie, vechime 1-10 ani

10 puncte

5

11.

Aparat de aerosoli, vechime 1-10 ani

10 puncte

4

12.

Cada de hidroterapie, vechime 1-10 ani

10 puncte/1 cada

2

13.

Cada de hidroterapie cu dus subscval sau cu bule, vechime 1-10 ani

20 puncte/ 1cada

2

14.

Dispozitive de dusuri terapeutice (scotian, alternativ etc), vechime 1-10 ani

20 puncte/dispozitiv

2

15

Echipament de elongație

15 puncte/

echipament

 

1

 

    Punctajul pentru fiecare aparat, conform celor de mai sus, se acordă pentru aparatele cu o vechime de până la 8 ani; pentru aparatele mai vechi de 8 ani dar nu mai mult de 12 ani, calculaţi de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbisării), punctajul total al fiecărui aparat, pentru fiecare an în plus, se diminuează cu câte 20%.

    Vechimile de 8 ani, respectiv de 12 ani, reprezintă limita minimă şi limita maximă prevăzute pentru durata normală de funcţionare conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare.

 

.

 

 

Nr crt

Denumire aparat

Numar canale

An fabricatie

Total puncte/aparat

Total proceduri pe ora/aparat

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     TOTAL PUNCTE A1: ............

 

NOTA 1: La contractare, se va ţine cont de:

    a) numărul maxim de proceduri care pot fi efectuate pe fiecare aparat/oră, conform tabelului de mai sus

    b) numărul maxim de proceduri/oră posibil de efectuat în cadrul programului de lucru de către asistentul de balneofizioterapie cu pregătire superioară sau medie de specialitate, profesorul de cultură fizică medicală, precum şi de către fiziokinetoterapeutul şi kinetoterapeutul care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizor, indiferent de forma de organizare a furnizorului, este de 10 proceduri/oră; numărul maxim de proceduri/oră posibil de efectuat în cadrul programului de lucru de către maseuri şi băieşi care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizor, indiferent de forma de organizare a furnizorului, este de 2 proceduri/oră.

    În situaţia în care, numărul maxim de proceduri prevăzut la lit. b) este mai mic decât cel prevăzut la lit. a), punctajul total aferent lit. A.1 se înmulţeşte cu raportul calculat între numărul de proceduri de la lit. b) şi numărul de proceduri de la lit. a).

    În situaţia în care, numărul maxim de proceduri prevăzut la lit. b) este mai mare decât cel prevăzut la lit. a), se acordă punctajul aferent lit. A.1.

 

    A.2. Evaluarea sălii de kinetoterapie:

    - Suprafaţa utilă a sălii este între 8 - 15 mp şi dotare corespunzătoare conform Ordinului MSP 153/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale = 10 puncte; pentru kinetoterapie de grup numărul maxim de pacienţi este 3 şi minim un fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/tură.

    - Suprafaţa utilă a sălii este între 16 - 30 mp şi dotare corespunzătoare conform Ordinului MSP 153/2003, cu modificările şi completările ulterioare pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale = 40 puncte; pentru kinetoterapie de grup numărul maxim de pacienţi este 6 şi minim un fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/tură.

    - Suprafaţa utilă a sălii este de peste 30 mp, folosită exclusiv pentru furnizarea de servicii de kinetoterapie şi dotare superioară faţă de prevederile Ordinului MSP 153/2003, cu modificările şi completările ulterioare = 60 puncte; pentru kinetoterapie de grup numărul maxim de pacienţi este 8 indiferent de mărimea sălii şi minim doi fiziokinetoterapeuţi/kinetoterapeuţi/profesori de cultură fizică medicală/tură.

 

    A.3. Evaluarea bazinului de hidrokinetoterapie

    - volumul bazinului de hidrokinetoterapie este între 30 - 40 mc şi are dotarea corespunzătoare actelor normative în vigoare = 16 puncte şi minim un fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/tură;

    - volumul bazinului de hidrokinetoterapie este între 40 - 60 mc şi are dotarea corespunzătoare actelor normative în vigoare = 30 puncte şi minim un fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/tură;

    - volumul bazinului de hidrokinetoterapie este de peste 60 mc şi are dotarea corespunzătoare actelor normative în vigoare = 40 puncte şi minim doi fiziokinetoterapeuţi/kinetoterapeuţi/profesori de cultură fizică medicală/tură.

 

    TOTAL puncte resurse tehnice .....................

 

    NOTA 1: Sala de kinetoterapie şi bazinul de hidrokinetoterapie se punctează numai dacă la furnizor îşi desfăşoară activitatea cel puţin un kinetoterapeut/fiziokinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală în funcţie de dimensiunile sălii/bazinului. Punctajele pentru lit. A.2 şi A.3 se acordă pentru încadrarea cu personal de specialitate (un kinetoterapeut/fiziokinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală) pentru o normă întreagă (7 ore). Pentru fracţiuni de normă, punctajele aferente lit. A.2 şi A.3 se ajustează proporţional.

    NOTA 2: Nu se punctează bazinele de hidrokinetoterapie care se utilizează şi pentru alte activităţi în afara celor strict medicale care se contractează cu casa de asigurări de sănătate.

 

    B. Evaluarea resurselor umane:

    Ponderea acestui criteriu este de 50%

 

    Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului, fiecare furnizor de servicii medicale de medicină fizică şi  de reabilitare - obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu.

    Personalul este punctat proporţional cu timpul lucrat.

    Punctajul se acordă pentru fiecare angajat medico-sanitar cu normă întreagă, iar pentru cei cu normă parţială se acordă unităţi proporţionale cu fracţiunea de normă lucrată. Pentru personalul care depăşeşte o normă întreagă se acordă punctaj şi pentru fracţiunea de normă lucrată ce depăşeşte norma întreagă.

    Se consideră o normă întreagă astfel:

    - pentru un medic - 35 ore/săptămână (7 ore x 5 zile/săptămână)

    - pentru un asistent balneofizioterapie, maseur, băieş - 40 ore/săptămână (8 ore/zi x 5 zile/săptămână)

    - pentru un fiziokinetoterapeut, kinetoterapeut, profesor de cultură fizică medicală, - 35 ore/săptămână (7 ore/zi x 5 zile/săptămână)

    a. medic în specialitatea medicină fizică şi  de reabilitare:

    - medic primar - 20 puncte/medic/1 normă

    - medic specialist - 18 puncte/medic/1 normă

 

 ______________________________________________________________________________

|      Nume şi prenume medic      |       Număr de ore       |    Punctaj      |

|_________________________________|__________________________|_________________|

|                                 |                          |                 |

|_________________________________|__________________________|_________________|

 

    b. fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală - 15 puncte/1 normă

 

 ______________________________________________________________________________

|        Nume şi prenume          |       Număr de ore       |    Punctaj      |

|_________________________________|__________________________|_________________|

|                                 |                          |                 |

|_________________________________|__________________________|_________________|

 

 

 

 

    c. asistent balneofizioterapie - 10 puncte/1 normă

 

 ______________________________________________________________________________

|        Nume şi prenume          |       Număr de ore       |    Punctaj      |

|_________________________________|__________________________|_________________|

|                                 |                          |                 |

|_________________________________|__________________________|_________________|

 

    d. maseur - 10 puncte/1 normă

 ______________________________________________________________________________

|        Nume şi prenume          |       Număr de ore       |    Punctaj      |

|_________________________________|__________________________|_________________|

|                                 |                          |                 |

|_________________________________|__________________________|_________________|

 

    e. băieş - 10 puncte/1 normă

 ______________________________________________________________________________

|        Nume şi prenume          |       Număr de ore       |    Punctaj      |

|_________________________________|__________________________|_________________|

|                                 |                          |                 |

|_________________________________|__________________________|_________________|

 

    TOTAL PUNCTE ..................

 

    Program de activitate săptămânal al bazei de tratament - 8 ore/zi:

    - 5 zile/săptămână = 2 puncte

    - Sub 5 zile/săptămână = 1 punct

    - Pentru 2 x 8 ore 5 zile pe săptămână = 5 puncte

    - 5 zile/săptămână/mai mult de 8 ore pe zi şi mai puţin de 16 ore pe zi = punctaj proporţional cu programul de activitate declarat

    - TOTAL puncte ........................

    Pentru fiecare criteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de puncte obţinut de fiecare furnizor.

    Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu prin împărţirea sumei rezultate ca urmare a aplicării procentelor corespunzătoare fiecărui criteriu la numărul de puncte obţinut la fiecare criteriu.

    Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criterii se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu, rezultând sumele aferente fiecărui criteriu pentru fiecare furnizor.

    Valoarea totală contractată de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obţine prin însumarea sumelor stabilite pentru fiecare criteriu.

    Punctajul obţinut de fiecare furnizor corespunzător fiecărui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate.

                                                                                                          

      

 

TOTAL PUNCTAJ GENERAL=

REPREZENTANT LEGAL

Semnatură şi Ştampilă