Potrivit Deciziei Președintelui – director general al Casei de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin nr. 100/30.03.2018 petru aprobarea Calendarului activităților desfășurate în cadrul procesului de contractare, având în vedere faptul că până la această dată au fost semnalate probleme legate de preluarea personalului desemnat a fișierelor transmise de către furnizori (logistică IT învechită și cu funcționalitate întreruptă, probleme legate de adresa electronică etc), a fost modificat calendarul procesului de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale pentru anul 2018:

 

Data și ora

Etapa în procesul contractării serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale pentru anul 2018

02.04.2018

Afișarea pe site-ul instituției, avizier și mass-media locală a anunțului privind contractarea de către CAS Caraș-Severin a serviciilor medicale, medicamentelor și a dispozitivelor medicale pentru anul 2018

10.04-2018 – 19.04.2018

Perioada de depunere/transmitere/înregistrare și verificare a cererilor de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale pe anul 2018, însoțite de documentele prevăzute de legislația în vigoare

20.04.2018, (ora 14)

Publicarea, prin afișarea la sediul CAS Caraș-Severin, pe site-ul instituției www.cnas.ro/cjas-cs, comuniocare prin fax, a furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale care nu îndeplinesc condițiile de contractare pentru anul 2018

21.04.2018 (ora 14)

Termenul limită de depunere a contestațiilor în cazul furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale care nu îndeplinesc condițiile de contractare pentru anul 2018

22.04.2018 (ora 14)

Comunicarea rezultatelor contestațiilor depuse

20.04.2018 – 30.04.2018 (între orele 8.30 – 16.30)

Negocierea și semnarea contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale pentru anul 2018

 

 

            Dosarele de contractare vor fi transmise la CAS Caraș-Severin până la data de 19.04.2018, în format electronic, asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului.

            Documentele necesare încheierii contractelor se resgăsesc pe site-ul instituției (www.cnas.ro/cjas-cs) secțiunea Informații pentru furnizori – furnizori de servicii medicale, precum și afișate la sediul instituției.

            În cazul în care furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale trabnsmit cererile de contractare însoțite de documentele prevăzute în actele normative în vigoare la alte termene stabilite și comunicate de către CAS Caraș-Severin și nu participă la negocierea și încheierea contractelor în termenele stabilite de către acestea furnizorii respectivi nu vor mai desfășura activitatea respectivă în sistemul de asigurări de sănătate până la termenul următor de contractare, cu excepția situațiilor ce constituie cazuri de forță majoră, confirmate de autoritatea publică competentă, potrivit legii, și notificate de îndată casei de asigurări de sănătate, respectiv Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

            Termenul limită de finalizare a procesului de contractare este 30.04.2018, ora 17.00.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECȚIEI RELAȚII CONTRACTUALE

Cons. Juridic Nicolae DRĂGAN ȚEICU