În urma  adresei CNAS nr. P10845/18.12.2014, înregistrată la CAS MEHEDINȚI  cu nr. 26134/18.12.2014 și având în vedere:

- prevederile art. 250 din Legea nr. 92/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile HG 400/2014 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015,

- prevederile Ordinului MS/CNAS nr. 619/360/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii de Guvern nr. 400/2014 pentru aprobarea  pachetelor de servicii medicale și  a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 -2015, cu modificările și completările ulterioare

- prevederile Ordinului MS/CNAS 1478/839/2014 privind prelungirea prevederilor Ordinului MS/CNAS 619/360 pentru aprobarea  pachetelor de servicii medicale şi  a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015

 

Facem următoarele precizări:

- CAS-MH încheie, pentru perioada ianuarie - martie 2015,  acte adiționale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale  pentru anul 2014, pentru asigurarea continuității acordării asitenței medicale, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condițiilor privind relațiile contractuale dintre CAS-MH și aceștia (documente, condiții de eligibilitate).

- Condițiile acordării asistenței medicale în baza actelor adiționale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derularii actelor adiționale

- Contractarea și decontarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale în lunile  ianuarie - martie  2015 prin actele adiționale la contractele încheiate pentru  anul  2014 de CASMH cu furnizorii de servicii medicale  se va face din sumele prevăzute pe domenii de asistență medicală corespunzatoare prevăzute în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2015

 

Presedinte – Director General                                     Director Relatii Contractuale

Ec. VLADU MARIA                                              Jr. DRAGHICI SORIN CRISTINEL

                                                                                             

           

                                                                                                          

 

 

Fișiere atașate

ADRESA PRELUNGIRE CONTRACTE.jpg