In atentia:

Furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale în contract cu C.A.S. Mehedinti;


Avand in vedere Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 442/290/2019 vă aducem la cunoștință că se prelungește până la 30.06.2019 termenul de aplicare pentru Ordinul  nr.397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a H.G. nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru privind acordarea asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în carul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare,

 în vederea asigurării continuităţii acordării asistenţei medicale, C.A.S. Mehedinți încheie acte adiţionale la contractele aflate în derulare pentru furnizarea de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, având ca obiect prelungirea valabilității acestora până la data de 30.06.2019, cu condiția  îndeplinirii de către furnizori a tuturor condiţiilor privind relaţiile contractuale dintre casa de asigurări de sănătate şi aceştia (documente, condiţii de eligibilitate, etc.).


Conducerea CAS Mehedinti