TAB. 1 - SITUATIA privind actele adiţionale încheiate pentru perioada 01.01.2018 - 31.03.2018 , pe tipuri de asistenta medicală
Nr. crt. Tipul de asistenta medicala Nr. Contracte aflate în derulare în luna DECEMBRIE 2017 Nr. acte aditionale încheiate
pentru perioada 01.01.2018-31.03.2018
       
1. Asistenta medicala primara 140 140
2. Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice 23 23
3 a) Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice:
- nr. contracte incheiate cu furnizori de servicii  medicale paraclinice:  analize medicale de laborator / radiologie si imagistica / anatomie patologica
11 11
b) Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice:
- acte aditionale incheiate cu medicii de familie pentru EKG si ecografie generala (abdomen si pelvis)
6 6
c) Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice:
- acte aditionale incheiate cu medicii de specialitate din specialitatile clinice pentru  ecografii
3 3
d) Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice:
- acte aditionale incheiate cu medici dentisti pentru radiografie dentara retroalveolară şi panoramică
0  
4 a) Asistenţa medicală de specialitate de recuperare, medicină fizică şi balneologie (unităţi sanitare ambulatorii de recuperare, medicină fizică şi balneologie ) 9 9
b) Asistenţa medicală de specialitate de recuperare - furnizori de servicii de acupunctură    
5 Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară 24 24
6 Asistenta medicala spitaliceasca 5 5
7 Consultatii de  urgenta la domiciliu  si transport sanitar neasistat 1 1
8 a) Ingrijiri medicale la domiciliu 5 5
b) Îngrijiri paliative la domiciliu 0  
c) Îngrijiri medicale şi îngrijiri paliative la domiciliu 0  
9 Acordarea medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu 50 50
10 Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice 67 67
11 Recuperare in unitati sanitare cu paturi (sanatorii şi preventorii)                      -      
NR. TOTAL CONTRACTE AFLATE IN DERULARE LA 31.03.2017
 RESPECTIV NUMAR ACTE ADITIONALE INCHEIATE
                 344                    344    
       
       
       
  Presedinte - director general,    
  EC.LĂŢA IONUŢ