Atenționare  - contractare Iulie 2019

 

Având în vedere prevederile : HG nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a - Contractuui-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, aprobată prin Ordin MS/CNAS nr. 397/836/2018, cu modificările și completările ulterioare,

 

 Art. 198. - (1) În cazul în care contractul dintre furnizori si casele de asigurari de sanatate a încetat prin reziliere ca urmare a nerespectarii obligatiilor contractuale asumate de furnizori prin contractul încheiat, casele de asigurari de sanatate nu vor mai intra în relatii contractuale cu furnizorii respectivi pâna la urmatorul termen de contractare, dar nu mai putin de 6 luni de la data încetarii contractului.

 

   (2) În cazul în care contractul dintre furnizori si casele de asigurari de sanatate se modifica prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurari de sanatate si care desfasoara activitate sub incidenta acestuia la furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora si care au condus la nerespectarea obligatiilor contractuale de catre furnizor, casele de asigurari de sanatate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract de acelasi tip a persoanei/persoanelor respective pâna la urmatorul termen de contractare, dar nu mai putin de 6 luni de la data modificarii contractului.

 

   (3) Dupa reluarea relatiei contractuale, în cazul în care noul contract se reziliaza/se modifica potrivit prevederilor alin. (1) si (2), casele de asigurari de sanatate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi, respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevazute la alin. (2) în contractele de acelasi tip încheiate cu acesti furnizori sau cu alti furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la rezilierea/modificarea contractului.

 

   (4) În cazul în care furnizorii intra în relatii contractuale cu aceeasi casa de asigurari de sanatate pentru mai multe sedii secundare/puncte secundare de lucru, nominalizate în contract, prevederile alin. (1) - (3) se aplica în mod corespunzator pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele secundare de lucru.