Ordinul 3.168/720/2023 reglementează condiţiile ce trebuiesc îndeplinite de către furnizori pentru a fi evaluaţi în vederea încheierii contractelor de prestări servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate.

Începând cu data de 20.09.2023 sunt aplicabile dispozițiile Ordinului 3168/720/2023, publicat în Monitorul Oficial - 848 bis din 20.09.2023. 

Documentele care se depun la sediul CAS Vrancea în vederea evaluării:

a) cerere,

b) dovada plății taxei de evaluare,

c) furnizorul depune un dosar de evaluare care contine copii ale următoarelor documente, certificate conform cu originalul pe fiecare pagină:

- Certificatul de înmatriculare și certificat constatator/act de înființare pentru sediu/punct de lucru, după caz;

- Contul deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică județeană / municipiului București/Banca;

- Codul fiscal/CUI;

-    *Aviz de funcționare valabil pentru sediu/punctul de lucru, eliberat de Ministerul Sănătății/Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România pentru furnizorii de dispozitive medicale care realizează activitatea de comercializare.

      *Autorizație de funcționare valabilă emisă de Ministerul Sănătății pentru farmaciile comunitare.

      * Certificat de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale, eliberat de Direcția de Sănătate Publică pentru cabinetele medicale organizate conform O.G. nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001 și Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      *Certificatul de înregistrare a cabinetului în Registrul unic al cabinetelor medicale - Partea a 3-a pentru servicii publice conexe actului medical, eliberat de Direcția de Sănătate Publică;

- Autorizația sanitară de funcționare, cu excepția furnizorilor de dispozitive medicale și farmaciilor;

- Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor;

- Dovada asigurării de răspundere civilă profesională în domeniul psihologiei pentru furnizor; 

- Dovada deținerii spațiului în care se desfășoară activitatea, pentru care se solicită evaluarea;

d) furnizorul depune atașat la dosarul de evaluare o declarație pe proprie răspundere, conform modelului prevăzut în anexa 3 la prezenta metodologie, prin care își asumă prin semnătură pe fiecare pagină realitatea, exactitatea și legalitatea datelor cuprinse în:

- Chestionarul de autoevaluare privind îndeplinirea standardelor și a criteriilor de evaluare conform categoriei de furnizor din care face parte; 

- Tabelul cu datele de identificare ale personalului care își desfășoară activitatea la furnizor;

- Tabelul care conține denumirea aparaturii medicale din dotare, cu excepția farmaciilor și a furnizorilor de servicii conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist;

e) Furnizorul depune o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

Dosarele de evaluare se intocmesc cu 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii Deciziei de Evaluare și se trimit in format electronic sau se depun la CAS Vrancea.

In cazul transmiterii dosarului de evaluare in format electronic, toate documentele care constituie dosarul de evaluare vor fi semnate cu semnatura electronica calificata/extinsa.

 Taxa de evaluare se achită către Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea, cod fiscal 11351511, în contul RO62 TREZ 6912 6360 550X XXXX, deschis la Trezoreria Focşani

Fișiere atașate

OPIS - 2023.pdf Taxa evaluare2023.xls OPIS- General.pdf CERERE.doc DECLARATIE - Anexa 3.doc Declaratie (date personale).doc Chestionar cabinete medicale.pdf Chestionar farmacii.pdf Chestionar medicina dentara.pdf Chestionar - paraclinice-laboratoare.pdf Chestionar dispozitive medicale.pdf Chestionar servicii medicale conexe.pdf ANEXA 5 .xls ANEXA 6 .xls Monitorul Oficial Partea I nr. 848Bis.pdf