ȊN ATENȚIA AGENȚILOR ECONOMICI - RESTITUIRI INDEMNIZAȚII CONCEDII MEDICALE

 

PROCEDURA DE DECONTARE A SUMELOR, PRIVIND CONCEDII ȘI INDEMNIZAŢII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE, CĂTRE ANGAJATORI

Cererile de recuperare a sumelor privind concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, plătite de angajatori asiguraţilor proprii, suportate din bugetul FNUASS, împreună cu documentele justificative anexate, se depun la sediul CAS ILFOV.

Modalitatea de recuperare a sumelor privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate care se suportă din FNUASS:

    Concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite, conform prevederilor art. 69 din Ordinul nr.15/1.311/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. Termenul de 90 de zile se calculează începând cu data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează sumelor privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (asiguraţilor). Nedepunerea în termenul legal de 90 de zile a cererii de recuperare a sumelor privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, însoţită de toate documentele justificative menţionate mai jos atrage după sine respingerea cererii ca tardiv formulată.

    Pentru recuperarea sumelor privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate achitate angajaţilor care se suportă din FNUASS, angajatorul va depune la CAS ILFOV, următoarele documente:

1. Dosar plastic;

2. Cererea de recuperare a sumelor pentru concedii medicale completată în două exemplare conform modelului prevăzut în Anexa 10 la Ordinul nr.15/1.311/2018. Pentru perioadele mai mari decât o lună, dacă lunile sunt consecutive, se face o singură cerere cu sume cumulate);

3. Centralizator privind certificatele de concediu medical aferente lunii/lunilor pentru care se solicită recuperarea sumei conform modelului prevăzut în Anexa 1 la Ordinul nr.15/1.311/2018;

4. Exemplarul al 2-lea (roz) al tuturor cetificatelor de concedii medicale aferente lunii/perioadei pentru care se solicită recuperarea (inclusiv cele care se suportă în totalitate de către angajator). 

    Cererea de recuperare va conţine în mod obligatoriu şi următoarele elemente:

- contul de bancă în care se va efectua plata, în cazul agenţilor economici sau contul de trezorerie în cazul instituţiilor bugetare;

- numărul de telefon şi adresa de e-mail al angajatorului;

- persoana de contact.

În baza cererii de recuperare se face analiza certificatelor de concedii medicale anexate în vederea validării din punct de vedere medical şi economic.

Atenţie!

- pentru luna/perioada în care se solicită recuperarea, la sediul CAS ILFOV se depun toate certificatele medicale, inclusiv cele care se suportă în totalitate de către angajator.

- pentru luna/perioada în care nu se solicită recuperare, certificatele de concedii medicale exemplarul al 2-lea (roz) se vor păstra la ANGAJATOR.

 

Centralizator - Anexa 1 la norme

Cerere imdemnizatii CM-Anexa 10

Reguli de amanare si respingere