STATUTUL

CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DÂMBOVIŢA

 

CAP. I   

Dispoziţii generale

ART. 1

(1)          Asigurarile sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sanatatii populatiei care asigura accesul la un pachet de servicii de baza pentru asigurati.

(2)          Casa de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa, în exercitarea atribuţiilor conferite de lege şi de prezentul Statut, aplică şi respectă politica şi strategia generală stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate pe raza ei de competenţă.

ART. 2

(1)      Casa de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa este instituţie publică cu personalitate juridică,

cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

(2)      Casa de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa se organizează şi funcţionează pe baza statului propriu, care respecta prevederile statutului-cadru aprobat de consiliul de administratie al CNAS .

ART. 3

Casa de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa va utiliza sigla Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cu menţionarea şi a denumirii proprii.

 

CAP. II

Relatia Casei de Asigurari de Sanatate Dambovita cu asiguratii

ART. 4

(1)      Relatiile ce se stabilesc intre asigurati si Casa de Asigurari de Sanatate Dambovita au la baza urmatoarele principii :

a)       alegerea libera de catre asigurati a casei de asigurari ;

b)       solidaritatea si subsidiaritatea in constituirea si utilizarea fondurilor;

c)       participarea obligatorie la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru formarea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate ;

d)       acordarea unui pachet de servicii medicale de baza. In mod echitabil si nediscriminatoriu, conform legii ;

e)       transparenta activitatii sistemului de asigurari sociale de sanatate ;

f)        confidentialitatea datelor , in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul .

(2)      Drepturile si obligatiile asiguratilor sunt stabilite prin lege .

(3)      Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel putin o data pe an, prin Casa de Asigurari de Sanatate Dambovita , asupra serviciilor de care beneficiaza, nivelului de contributie personala si modalitatii de plata, precum si asupra drepturilor si obligatiilor sale .

CAP. III

Atribuţiile Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa

ART. 5

                Casa de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa are următoarele atribuţii :

 1. sa colecteze contributiile la fond pentru persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de catre ANAF;
 2. sa administreze bugetul propriu;
 3. sa inregistreze, sa actualizeze datele referitoare la asigurati si sa le comunice CNAS;
 4. sa elaboreze si sa publice raportul anual si planul de activitate pentru anul urmator;
 5. sa utilizeze toate demersurile legale pentru a optimiza colectarea contributiilor si recuperarea creantelor restante la contributii pentru fond;
 6. sa furnizeze gratuit informatii, consultanta, asistenta in problemele asigurarilor sociale de sanatate si ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor si furnizorilor de servicii medicale;
 7. sa administreze bunurile Casei de Asigurari de Sanatate Dambovita, conform prevederilor legale;
 8. sa negocieze, sa contracteze si sa deconteze serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale in conditiile Contractului-cadru;
 9. sa monitorizeze numarul serviciilor medicale furnizate si nivelul tarifelor acestora;
 10. poate sa organizeze licitatii in vederea contractarii unor servicii din pachetul de servicii, pe baza prevederilor Contractului-cadru;
 11. sa asigure, in calitate de institutie competenta, activitatile de aplicare a documentelor internationale cu prevederi din domeniul sanatatii incheiate de Romania cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale si altor prestatii in conditiile respectivelor documente internationale;
 12. controleaza respectarea drepturilor asiguratilor la servicii medicale, medicamente si materiale sanitare in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
 13. participa la evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente care pot intra in relatii contractuale cu Casa de Asigurari de Sanatate Dambovita;
 14. intocmeste proiectul de buget de venituri si cheltuieli si il transmite spre analiza si aprobare Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
 15. transmite anual spre aprobare Casei Nationale de Asigurari de Sanatate listele de investitii;
 16. efectueaza sondaje in vederea evaluarii gradului de satisfacere al asiguratilor si a interesului manifestat de catre acestia fata de calitatea serviciilor medicale;
 17. verifica acordarea serviciilor medicale, conform contractelor incheiate cu furnizorii de servicii medicale;
 18. asigura un sistem permanent de informare a asiguratilor asupra mijloacelor de pastrare a sanatatii, in vederea reducerii si evitarii cauzelor de imbolnavire;
 19. monitorizeaza numarul serviciilor medicale furnizate si nivelul tarifelor acestora;
 20. aplica un sistem informational unitar si confidential corespunzator asiguarii cel putin a unei evidente primare privind diagnostucul si terapia aplicata;
 21. deconteaza furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate si prestate asiguratilor in termen, in caz contrar urmand a suporta penalitatile prevazute in contract;
 22. informeaza furnizorii de servicii medicale asupra conditiilor de contractare si a negocierii clauzelor contractuale;
 23. asigura confidentialitatea datelor conform actelor normative in vigoare;
 24. verifica prescrierea si eliberarea medicamentelor cu si fara contributie personala in conformitate cu reglementarile in vigoare;
 25. reporteaza Casei Nationale de Asigurari de Sanatate la termenele stabilite , datele solicitate privind serviciile medicale furniyate, precum si evidenta asiguratilor si a documentelor justificative utilizate;
 26. furnizeaza, la solicitarea Ministerului Sanatatii Publice, datele de identificare a persoanelor asigurate numai pentru bolile cu declarare nominala obligatorie, conform legislatiei in vigoare;
 27. urmareste, alaturi  de celelalte structuri din sistem implicate, implementarea si efectele strategiilor aplicate si pe baza acestora elaboreaza rapoartele de informare cu propunerile de corectie;
 28. alte atributii prevazute de acte normative in domeniul sanatatii.

 

ART. 6

                Casa de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa funcţionează având la bază un sistem informatic unic integrat.

 ART. 7

În cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către persoanele fizice altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF, Casa de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa sau persoane fizice ori juridice specializate, procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi majorarilor de întârziere, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu  modificarile si completarile ulterioare.

 

CAP IV

Organele de conducere ale Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa

 Secţiunea 1

Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa

ART. 8

(1)      În exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, a Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a prezentului Statut, consiliul de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa adoptă hotărâri.

(2)      Consiliul de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa are următoarele atributii generale :

a)       aprobă proiectul statutului propriu ;

b)       avizeaza proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anuale aferente Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate ;

c)       aprobă rapoartele de gestiune semestriale şi anuale, prezentate de preşedintele – director general ;

d)       aavizeaza politica de contractare propusă de preşedintele – director general, cu respectarea contractului – cadru ;

e)       avizeaza programele de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare, inclusiv măsurile de executare silită potrivit prevederilor legale în vigoare ;

f)        alte atribuţii date prin lege sau prin prezentul statut ;

 

ART. 9

                Membrii Consiliului de Adminsitraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa sunt obligaţi să participle la adoptarea hotărârilor care să asigure funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.

ART. 10

                Membrii Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

a)       să fie cetăţeni români şi să aibă domiciliul pe teritoriul României ;

b)       să aibă calitatea de asigurat  ;

c)       să nu aibă cazier judiciar sau fiscal ;

d)       să aibă studii superioare.

ART. 11

Consiliul de Adminsitraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa este alcatuit din 11 membri dupa cum urmeaza:

a)       unul de Consiliul Judetean;

b)       unul de prefect, la propunerea Autoritatii de Sanatate Publica Judeteana;

c)       3 de confederatiile patronale reprezentative la nivel national, desemnati prin consens;

d)       3 de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national, desemnati prin consens;

e)       2 de Consiliul Judetean  al Persoanelor Varstnice;

f)        presedintele, care este directorul general al Casei de Asigurari de Sanatate Dambovita.

ART. 12

(1)      Consiliul de Adminsitraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţie o dată pe lună, şi ia hotărâri prin vot, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor.

(2)      Hotărârile Consiliului de adminsitraţie se adoptă cu votul a cel puţin 7 membri.

(3)      Atunci cand, in decursul a 12 luni membrii se retrag de doua ori din sedinte sau in cazul in care membrii lipsesc nemotivat de la cel mult doua sedinte in decurs de sase luni, presedintele va informa institutiile sau organizatiile de care acestia provin pentru a fi luate masurile necesare in vederea sigurarii prezentei la sedintele Consiliului de Administratie.

 ART. 13

(1)Mandatele membrilor consiliului de adminsitraţie al Casei de Asigurari de Sanatate Dambovita sunt de 4 ani si  încetează prin demisie, prin deces sau prin revocarea ca membru al consiliului de adminsitraţie de către cei care i-au desemnat.

(2)Mandatul preşedintelui – director general al Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa nu poate fi revocat de către consiliul de administraţie

(4)      Mandatul preşedintelui – director general al Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa încetează astfel:

a)       expirarea mandatului;

b)       prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate in cazul evaluarii managerului ca necorespunzator , la expirarea perioadei de proba sau pentru neindeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de management;

c)       renuntarea de catre manager la mandatul incredintat in situatii intemeiate, cu conditia notificarii prealabile a Casei nationale de Asigurari de Sanatate cu privire la intentia de renuntare cu cel putin 30 zile inainte ;

d)       acordul partilor ;

e)       decesul sau punerea sub interdictie judecatoareasca a managerului ;

f)        desfiintarea sau reorganizarea Casei de Asigurari de Sanatate Dambovita ;

g)       modificarea legislatiei specifice sistemului de asigurari sociale de sanatate in ceea ce priveste statutul pesedintelui – drector gneral – manager al sistemului de asigurari sociale de sanatate la nivel local.

 Art.14

Convocarea consiliului de administraţie al Casei de Asigurări de Sanătate Dambovita  se face de către preşedintele acestuia. Convocarea consiliului de administraţie va putea fi făcută şi la solicitarea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie.

Art.15

(1)                              Membrii consiliului de administraţie al Casei de Asigurari de Sanatate Dambovita  beneficiaza de o indemnizaţie lunară de până la 20% din salariul functiei de director general al Casei de asigurări de sănătate Dambovita, în condiţiile prezenţei efective la şedinţele consiliului de administraţie.

(2)                              Indemnizatia prevazuta la alin (1) pentru membrii consiliului de administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Dambovita se acorda proportional, in functie de numarul sedintelor care au loc in cadrul unei luni si de numarul sedintelor la care participa efectiv .

(3)                              In cazul in care. In timpul sedintelor, unii membri se retrag, acestora nu li se va acorda indemnizatia de sedinta.

(4)                              Sedintele consiliului de administratie sunt publice, in conditiile prevazute de lege si de statutul CNAS .

                 Secţiunea 2

Preşedintele – directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa

                 Art.16

(1)                              Preşedintele – directorul general conduce activitatea Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa şi este numit pe baza de concurs, prin ordin al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . Presedintele – director general devine membru de drept al consiliului de administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Dambovita si presedintele acestuia.

(2)                              Intre CNAS si directorul general al Casei de aSigurari de Sanatate Dambovita – manager al sistemului la nivel local se incheie un contract de management.

(3)                              Directorul General al Casei de Asigurari de Sanatate Dambovita este ordonator de credite in conditiile legii .

(4)                              Presedintele – director general al Casei de Asigurari de Sanatate Dambovita se numeste pentru un mandat de 4 ani , dupa validarea concursului, si se suspenda de drept din functiile detinute anterior, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior . Directorul general are obligatia de a depune declaratie de interese si declaratie de avere .Modelul declaratiei de interese se aproba prin ordin al presedintelui CNAS .

(5)                              Salarizarea si celelalte drepturi ale presedintelui – director general se stabilesc prin contractul de management .

Art. 17

 Preşedintele – director general al Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa are următoarele atribuţii:

a. aplică normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative unitare;

b. organizeaza si coordoneaza activitatea de control al executiei  contractelor de furnuzare de servicii medicale;

c. organizeaza si coordoneaza activitatea de urmarire si control al colectarii contributiilor la fond;

d. propune programe de actiuni de imbunatatire a disciplinei financiare, inclusiv executarea silita, potrivit legii;

e. stabileste modalitatea de contractare, cu respectarea Contractului-cadru;

f. organizeaza impreuna cu alte structuri abilitate controale privind respectarea drepturilor asiguratilor si propune masuri in caz de nerespectare a acestora;

g. supravegheaza si controleaza organizarea si functionarea sistemului de asigurari de sanatate la nivel teritorial si prezinta anual rapoarte pe care le da publicitatii;

h. numeste, sanctioneaza si elibereaza din functie personalul Casei de Asigurari de Sanatate Dambovita;

i. administreaza bunurile mobile si imobile dobandite de Casa de Asigurari de Sanatate Dambovita in conditiile legii;

j. reprezinta Casa de Asigurari de Sanatate Dambovita in relatiile cu tertii;

k. asigura elaborarea statutului propriu cu respectarea prevederilor legale in vigoare, ale statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si ale statutului-cadru aprobat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;

l. convoaca Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Dambovita;

m. conduce sedintele consiliului de administratie;

n. respecta atributiile prevazute de legislatia finantelor publice pentru ordonatorii de credite;

o. alte atributii date in competenta sa de actele normative in vogoare, de prezentul statut si de presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

 

Art.18

(1) Pentru punerea în aplicare a hotărârilor consiliului de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa, precum şi pentru exercitarea atribuţiilor sale ca ordonator de credite, Preşedintele – director general emite decizii.

(2) Preşedintele – director general al Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa poate delega, în condiţiile legii, atribuţii de reprezentare unor persoane din aparatul propriu al casei de asigurări de sănătate.

Art. 19

 Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa propus de conducătorul acesteia în calitate de ordonator de credite este definitivat de către Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în calitate de ordonator principal de credite, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei privind finanţele publice în vigoare şi normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.

 

CAP.V

Incompatibilităţi

Art. 20

(1)                              Membrii consiliului de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa, precum şi personalul angajat al acesteia, indiferent de nivel, nu pot deţine funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, autoritatii de sănătate publică, furnizorilor de servicii medicale din sistemul de asigurari sociale de sanatate ale caror servicii se deconteaza din fond, unităţilor sanitare, cabinetelor medicale, funcţii alese sau numite în cadrul CMR, colegiilor judeţene ale medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti, funcţii alese sau numite în cadrul CMDR, colegiilor judeţene ale medicilor dentişti, respectiv al municipiului Bucureşti,  in cadrul CFR, colegiilor judeţene ale farmaciştilor, respectiv al municipiului Bucureşti, organizaţiilor centrale şi locale ale OAMMR, organizatiilor centrale si locale ale OBBC sau funcţii în cadrul societăţilor comerciale cu profil de asigurări, farmaceutic sau de aparatură medicală. Personalului din cadrul  Casei de Asigurari de Sanatate Dambovita, cu statut de functionar public, ii sunt aplicabile si dispozitiile Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2)                              Constituie conflict de interese detinerea de catre membrii Consiliului de Administratie al casei de Asigurari de Sanatate Dambovita, precum si de catre personalul angajat al acestei case de asigurari  de parti sociale, actiuni sau interese la furnizori care stabilesc relatii contractuale cu Casa de Asigurari de Sanatate Dambovita. Aceasta dispozitie se aplica si in cazul in care astfel de parti sociale, actiuni sau interese sunt detinute de catre sot, stie, rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei in cauza.

(3)                              Membrii Consiliului de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului de administraţie nu pot participa la dezbaterile consiliului de administraţie şi nici la adoptarea hotărârilor.

(4)                              Persoanele care la data intrarii in vigoare a Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii se afla in una dintre incompatibilitatile prevazute la alin. (1) vor opta pentru una dintre functiile ocupate in termen de 30 de zile.

Art. 21

 Membrii Consiliului de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa, pe perioada exercitării mandatului, nu pot fi salariaţi ai caselor de asigurări de sănătate cu excepţia Preşedintelui – Director General şi nu pot ocupa funcţii în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

 

CAP. VI

Drepturi salariale

Art. 22

(1) Personalul Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa este constituit din funcţionari publici, conform Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, si personal contractual conform Codului muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare..

(2) Salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual, precum şi alte funcţii din Casa de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa se va face potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3)      Angajarea personalului în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa se face prin concurs, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, şi ale Legii nr.188/1999, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4)      Personalului Casei de Asigurari de Sanatate Dambovita ii pot fi acordate stimulente din fondul constituit cu aceasta destinatie, in conditiile legii.

 Art. 23

 Evaluarea şi avansarea personalului numit în funcţii publice din cadrul Casei de Asigurari de Sanatate Dambovita se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr.188/1999, republicată.

Art. 24

 Statul de funcţii al Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa, se aprobă anual de Preşedintele  Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în calitate de ordonator principal de credite. 

 

CAP. VII

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 25

 Casa de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa, va lua măsuri pentru asigurarea standardelor de calitate ale serviciilor medicale contractate pentru asiguraţii proprii.

Art. 26

 Personalul Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa va fi cuprins şi va participa la programele de pregătire şi perfecţionare continuă, organizate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin structurile specializate ale acesteia.

 

Fișiere atașate