Activităţile şi operaţiunile specifice structurilor de specialitate aflate în subordinea Preşedintelui-Director General al C.A.S.Dolj

 

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului Control

 1. elaborarea proiectului planului anual de control, înaintarea acestuia spre aprobare  Preşedintelui-Director General al CAS Dolj şi ulterior transmiterea spre avizare Corpului de Control din cadrul CNAS;
 2. actualizarea planului anual de control în funcţie de modificările legislative, organizatorice sau de altă natură intervenite, la solicitările Preşedintelui-Director General al casei de asigurări de sănătate sau ale CNAS;
 3. organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de control conform competenţelor stabilite de cadrul metodologic specific;
 4. realizarea planului anual de control;
 5. centralizarea şi prezentarea riscurilor identificate în vederea fundamentării viitoarelor planuri de control şi a strategiei casei de asigurări de sănătate;
 6. constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege;
 7. întocmirea rapoartelor de control şi propunerea măsurilor corective menite să elimine iregularităţile şi disfuncţionalităţile constatate şi supunerea spre aprobare preşedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate;
 8. urmărirea modului de implementare a măsurilor dispuse prin rapoartele de control aprobate de Preşedintele-Director General al casei de asigurări de sănătate;
 9. întocmirea periodică a rapoartelor privind activitatea desfăşurată.

 

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului Audit Public Intern

 1. aplicarea normelor metodologice şi a ghidurilor elaborate de structura de audit public intern de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în realizarea activităţii de audit public intern;
 2. elaborarea de propuneri de modificare a procedurilor aplicabile activităţii de audit public intern şi transmiterea acestora structurii de audit public intern de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
 3. elaborarea planului strategic pe termen lung, care are în vedere definirea obiectivelor pe o perioadă de 5 ani;
 4. elaborarea planului strategic pe termen mediu, ţinând seama de prevederile legale conform cărora toate activităţile trebuie să fie auditate cel puţin o dată la 3 ani;
 5. elaborarea, în baza referatului de justificare, a proiectului planului anual de audit public intern şi supunerea spre aprobare Preşedintelui – Director General;
 6. actualizarea, în baza referatului de modificare, a planului de audit public intern, în funcţie de modificările legislative şi/sau organizatorice, la cererea Preşedintelui – Director General de a introduce/înlocui/elimina unele misiuni din planul de audit sau la solicitarea structurii de audit public intern a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
 7. transmiterea planului anual de audit public intern şi a planul modificat, dacă este cazul, însoţite de referatul de justificare, structurii de audit public intern a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
 8. evaluarea semestrială şi anuală a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară;
 9. evaluarea  proiectului de buget anual şi a proiectelor de rectificare bugetară;
 10. auditarea cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, a:
 1. efectuarea misiunilor de consiliere potrivit planului anual de audit, precum şi la cererea expresă a conducerii caselor de asigurări de sănătate;
 2. asigurarea consilierii, în echipele mixte de control, în care Preşedintele – Director General a nominalizat auditori interni;
 3. realizarea unor misiuni de audit ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit public intern, dispuse de Preşedintele – Director General;
 4. realizarea de misiuni de audit extinse la persoane fizice şi juridice aflate în legătură cu structura auditată, în vederea verificării modului de respectare a obligaţiilor contractuale;
 5. informarea Preşedintelui – Director General despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
 6. transmiterea, trimestrial, a sintezei recomandărilor neînsuşite de Preşedintele – Director General şi consecinţele neimplementării acestora, însoţite de documentaţia relevantă, structurii de audit public intern a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
 7. transmiterea, periodic, a constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de audit public intern, la structura de audit public intern a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
 8. întocmirea, trimestrial şi anual, a Raportului privind activitatea desfăşurată de structura de audit public intern a casei de asigurări de sănătate şi prezentarea spre aprobare, Preşedintelui – Director General şi transmiterea acestuia structurii de audit public intern a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
 9. transmiterea la Curtea de Conturi a României, a Raportului anual privind activitatea de audit public intern;
 10. elaborarea Cartei auditului intern prin care se definesc obiectivele, drepturile şi obligaţiile auditului public intern;
 11. elaborarea Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern care, prin măsurile propuse, trebuie să asigure respectarea, de auditorii publici interni ai casei de asigurări de sănătate, a normelor, instrucţiunilor şi codului etic;
 12. elaborarea planului de perfecţionare a cunoştinţelor profesionale ale auditorilor publici interni şi transmiterea acestuia Compartimentului Resurse Umane al casei de asigurări de sănătate;
 13. propunerea contractării, în cazul misiunilor de audit care necesită cunoştinţe de strictă specialitate, a unor servicii de expertiză/consultanţă din afara instituţiei şi supervizarea lucrărilor întocmite de acestea;
 14. avizarea numirii/revocarii auditorilor publici interni de la nivelul casei de asigurări de sănătate .

 

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului Relaţii publice şi Purtător de Cuvânt

 1. elaborarea strategiei de promovare a imaginii CAS Dolj şi supunerea spre aprobare Preşedintelui-Director General;
 2. întocmirea şi actualizarea bazei de date cu jurnaliştii acreditaţi;
 3. monitorizarea apariţiilor CAS Dolj în presă, elaborarea zilnică a revistei presei;
 4. realizarea periodică a analizei de imagine a casei de asigurări în presă;
 5. asigurarea afişării şi actualizării informaţiilor de interes public pe site-ul casei de asigurări de sănătate;
 6. elaborarea, supunerea spre aprobarea conducerii şi difuzarea materialelor de presă;
 7. organizarea conferinţelor şi evenimentelor de presă;
 8. organizarea şi desfăşurarea activităţii de asigurare a accesului la informaţii de interes public, conform prevederilor legale în vigoare;
 9. organizarea activităţii de audienţe a conducerii casei de asigurări;
 10. elaborarea şi aplicarea chestionarelor de sondare a opiniei publice cu privire la activitatea casei de asigurări .
 11. organizarea activităţilor privind relaţia cu publicul – TEL VERDE, aplicarea Legii 233/2002 (sesizări, cereri, reclamaţii), informarea şi îndrumarea asiguraţilor .

Activitatea Purtătorului de cuvânt al casei de asigurări este direct subordonată conducerii instituţiei.

 

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Biroului Juridic, Contencios

 1. îndrumarea şi asigurarea informării structurilor Casei de Asigurări de Sănătate Dolj în  vederea aplicării şi respectării  actelor normative în vigoare corespunzătoare domeniului de activitate;
 2. reprezentarea intereselor Casei de Asigurări de Sănătate Dolj în cadrul litigiilor cu terţii;
 3. avizarea, la cerere, a precizărilor cu caracter metodologic elaborate în cadrul structurilor de specialitate;
 4. participarea la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului de Ordine Interioară;
 5. formularea de cereri pentru punerea în executare a sentinţelor rămase definitive, irevocabile şi executorii, în vederea recuperării sumelor datorate de către terţi casei de asigurări;
 6. întocmirea documentaţiei necesare şi transmiterea serviciilor din cadrul instituţiei, în  vederea executării sentinţelor rămase definitive/irevocabile şi executorii date în defavoarea casei de asigurări;
 7. formularea,la cerere, a unui punct de vedere referitor la interpretarea legislaţiei, pentru actele normative care au impact şi legătură cu activitatea specifică CAS Dolj.;
 8. colaborarea cu serviciile de specialitate la negocierea, redactarea, încheierea, modificarea, completarea şi încetarea  contractelor încheiate de Casa de Asigurări de Sănătate Dolj ;
 9. acordarea vizei de legalitate pe actele administrative emise de Casa de Asigurări de Sănătate Dolj sau în legătură cu activitatea acesteia, care angajează răspunderea patrimonială, contractuală, civilă, penală sau disciplinară, prezentate spre avizare conform legii;
 10. întocmirea documentaţiei corespunzătoare pentru acţiunile/întâmpinările înaintate de către  Casa de Asigurări de Sănătate sau a celor în care casa este parte;
 11. solicitarea de la structurile de specialitate a unor puncte de vedere, relaţii, acte, documente în vederea redactării apărărilor sau acţiunilor introduse la instanţele judecătoreşti, în dosarele în care casa de asigurări este parte;
 12. analizarea şi înaintarea propunerilor de rezolvare sub aspect juridic a petiţiilor adresate casei de asigurări şi rezoluţionate în acest sens de către Preşedintele-Director General;
 13. organizarea  evidenţei litigiilor în care Casa de Asigurări de Sănătate Dolj este parte, sintetizarea şi organizarea periodică de raportări în vederea realizării indicatorilor din contractul de management al Preşedintelui-Director General ;
 14. activităţi specifice generate de legislaţia privind formularele europene:
  1. informarea şi îndrumarea direcţiilor/serviciilor de specialitate ale CAS Dolj în vederea aplicării şi respectării actelor normative în vigoare corespunzătoare aplicării regulamentelor din domeniul coordonării sistemelor de securitate socială precum şi acordurilor, protocoalelor, convenţiilor şi înţelegerilor cu prevederi în domeniul sănătăţii, la nivelul CAS;
  2. evidenţa documentelor justificative pentru acordarea asistenţei medicale în România cetăţenilor statelor membre ale UE, cetăţenilor statelor cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale, precum şi cetăţenilor români aflaţi pe teritoriul acestor state, în contra partidă;
  3. verificarea din punct de vedere al existenţei, conformităţii şi valabilităţii a dosarelor depuse în vederea eliberării/validării formularelor europene precum şi a celor emise în baza acordurilor cu alte state nemembre UE;
  4. întocmirea corectă a formularelor specifice pentru cetăţenii străini/români care beneficiază de asistenţă medicală în România/în străinătate în baza regulamentelor şi acordurilor internaţionale;
  5. eliberarea şi comunicarea formularelor specifice;
  6. soluţionarea petiţiilor cetăţenilor români şi străini, referitoare la aplicarea regulamentelor din domeniul coordonării sistemelor de securitate socială precum şi acordurilor, protocoalelor, convenţiilor şi înţelegerilor cu prevederi în domeniul sănătăţii;
  7. aplicarea regulamentelor din domeniul coordonării sistemelor de securitate socială precum şi acordurilor, protocoalelor, convenţiilor şi înţelegerilor cu prevederi în domeniul  sănătăţii la nivelul c.a.s. în vederea fundamentării operaţiunilor de decontare;
  8.  colaborarea cu structurile CAS Dolj implicate în activitatea de verificare a  documentelor medicale, a actelor contabile în vederea rambursării serviciilor  medicale acordate cetăţenilor români, precum şi altor tipuri de documente    aferente activităţii de procesare a dosarelor;
 15. întocmirea notelor de fundamentare pentru efectuarea operaţiunilor de decontare a serviciilor medicale acordate în baza formularelor şi a cardurilor europene;
 16.  activităţi specifice generate de legislaţia privind Cardul european de asigurări sociale de sănătate:
  1. primirea cererilor şi înregistrarea acestora; verificarea documentelor anexate cererilor; verificarea calităţii de asigurat a petentului pe întreaga perioadă de prescripţie fiscală ceea ce implică şi posibilitatea solicitării unor documente în plus – când este cazul ;
  2. procesarea datelor în programul informatic pus la dispoziţie de CNAS pentru Cardul european de asigurări sociale de sănătate/Certificatul înlocuitor de card european ;
  3. constituirea şi administrarea bazei de date referitoare la evidenţa asiguraţilor, cetăţeni români posesori ai Cardului european de asigurări sociale de sănătate .

 

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Biroului Tehnologia  Informatiei

 1. aplicarea şi menţinerea măsurilor privind aprobarea cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal;
 2. exercitarea atribuţiilor privind asigurarea securităţii reţelei interne a c.a.s., administrarea serverelor antivirus, updatarea acestora, distribuţia actualizărilor la staţiile din reţeaua proprie;
 3. asigurarea condiţiilor minime de funcţionare a serverelor instalate la nivelul c.a.s. (condiţii de climă, securitate şi monitorizare acces, asigurarea alimentării neîntrerupte cu energie electrică a respectivelor incinte);
 4. gestionarea utilizatorilor c.a.s. şi a drepturilor acestora atât în reţeaua casei de asigurări sociale de sănătate cât şi în Sistemul S.I.U.I.;
 5. asigurarea activităţii de întreţinere a tehnicii de calcul din casa de asigurări;
 6. elaborarea specificaţiilor funcţionale pentru achiziţiile de servicii sau produse legate de tehnica de calcul;
 7. asigurarea desfăşurării activităţilor ce îi revin în cadrul proiectelor/aplicaţiilor la nivel local în domeniul asigurărilor sociale de sănătate;
 8. participarea la recepţia de produse şi servicii cu specific informatic, achiziţionate la nivelul casei de asigurări;
 9. asigurarea actualizării aplicaţiei de legislaţie – Lex Expert;
 10. asigurarea securităţii colecţiilor de date în exploatare, conform standardelor stabilite de C.N.A.S. sau prin utilizarea de facilităţi oferite de terţi;
 11. propunerea actualizării tehnicii de calcul sau a scoaterii din uz (casare) în condiţiile legii;
 12. postarea, pe site-ul casei de asigurări, a materialului transmis, ce vizează informaţiile de interes public, care se comunică la solicitarea scrisă sau din oficiu, în baza Legii nr.544/2001;
 13. administrarea paginii web;
 14. desfăşurarea tuturor activităţilor generale şi specifice care vizează implementarea, monitorizarea şi controlul funcţionării tuturor modulelor SIUI si ERP;
 15. întocmirea şi implementarea unui plan privind alocarea de roluri descrise în Sistemul S.I.U.I.cu aprobarea Preşedintelui-Director General;
 16. aplicarea procedurilor de import de date în Sistemul S.I.U.I. aplicabile la nivelul casei de asigurări de sănătate;
 17. aplicarea procedurilor de back-up de date aplicabile la nivel casei de asigurări de sănătate în Sistemul S.I.U.I;
 18. aplicarea, la nivelul casei de asigurări de sănătate, a update-urilor şi patch-urilor furnizate de către HP în cadrul Sistemului S.I.U.I.;
 19. asigurarea evidenţei livrărilor legate de Sistemul S.I.U.I .

 

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul

 Compartimentului Resurse Umane

 1. întocmirea planului de ocupare al funcţiilor publice;
 2. elaborarea şi supunerea spre aprobare a ştatului de funcţii al Casei de Asigurări de  Sănătate Dolj şi efectuarea modificărilor intervenite în structura acestuia ;
 3. colaborarea, împreună cu structurile de specialitate, la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului Intern ;
 4. înaintarea de propuneri privind organigrama Casei de Asigurări de Sănătate Dolj;
 5. colaborarea cu toate structurile instituţiei în vederea întocmirii şi reactualizării fişei postului pentru personalul C.A.S Dolj ;
 6. ţinerea evidenţei funcţiilor publice şi a tuturor funcţionarilor publici din cadrul CAS Dolj, conform instrucţiunilor ANFP;
 7. transmiterea către CNAS şi ANFP a modificărilor intervenite în situaţia funcţionarilor publici;
 8. organizarea şi coordonarea activităţii de evaluare a resurselor umane;
 9. asigurarea îndeplinirii măsurilor de executare, modificare, suspendare sau încetare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, conform prevederilor legale;
 10. întocmirea contractelor de muncă şi actelor adiţionale pentru personalul contractual precum şi întocmirea deciziilor de încadrare/numire, promovare şi orice altă modificare a clauzelor contractului de muncă;
 11. asigurarea primirii şi păstrării declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, precum şi transmiterea către Biroul Tehnologia Informaţiei  pentru postarea pe site-ul CAS Dolj şi către Agenţia Naţională de Integritate, conform legii;
 12. asigurarea păstrării şi completării registrului declaraţiilor de avere, respectiv interese;
 13. derularea activităţilor de recrutare, selecţie şi promovare a resurselor umane;
 14. eliberarea legitimaţiilor de serviciu pentru salariaţii CAS Dolj;
 15. participarea la întocmirea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli precum şi la întocmirea proiectelor de  rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli;
 16. întocmirea şi gestionarea dosarelor personale ale personalului contractual precum şi a  dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici,  cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 17. întocmirea dosarelor de pensionare pentru salariaţii CAS Dolj, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 18. întocmirea  şi actualizarea  Registrului general de evidenţă a salariaţilor şi Registrului de evidenţă a funcţionarilor publici;
 19. întocmirea planului anual de perfecţionare profesională;  
 20. întocmirea propunerilor privind promovarea personalului în funcţie de cerinţele specifice de ocupare a posturilor, de necesităţile C.A.S. Dolj, de standardele şi performanţele profesionale individuale ale personalului, în condiţiile legii;
 21. organizarea şi coordonarea activităţii de formare profesională şi îndrumare metodologică ;
 22. acordarea drepturilor de salarizare, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, stabilind salariile de bază şi celelalte drepturi salariale potrivit legii şi efectuarea operaţiunilor de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor cu salariile ;
 23. întocmirea ştatelor de plată a salariilor pentru personalul casei, membrii consiliului  de administraţie şi operarea tuturor reţinerilor pe tipuri, calcularea drepturilor de asigurări sociale, calcularea sporurilor  în conformitate cu actele normative în vigoare, întocmirea centralizatorului ştatelor de  plată a salariilor,
 24. întocmirea şi depunerea situaţiilor statistice privind numărul mediu al salariaţilor, veniturile salariale, conform legislaţiei în vigoare;
 25. ţinerea  evidenţei operative la zi a personalului C.A.S. Dolj, întocmirea registrului cu date personale, evidenţei timpului de  lucru, a concediilor de odihnă, concediilor medicale, orelor suplimentare.

 

Activităţile şi operaţiunile specifice structurilor de specialitate aflate în subordinea

Direcţiei Economice

 

Activităţile şi operaţiunile specifice Directorului executiv al Direcţiei Economice vizează organizarea, planificarea, coordonarea, controlul şi evaluarea următoarelor activităţi:

1. înregistrarea, operarea şi gestionarea datelor necesare stabilirii calităţii de asigurat furnizate de instituţiile abilitate în baza protocoalelor încheiate ;

2.    furnizarea informatiilor privind calitatea de asigurat structurilor interne sau externe care au acces legal la acestea, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

3.   administrarea contribuţiilor sociale datorate bugetului FNUASS de către persoanele fizice prevăzute la Cap. II şi III din Titlul IX ^2 al Codului fiscal pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 30 iunie 2012 ;

4.   compensarea şi regularizarea  sumelor reprezentând plăţi eronate la FNUASS şi CIM;

5.  colectarea contribuţiilor la fond pentru categoriile de persoane fizice pentru care asigurarea socială de sănătate este facultativă precum şi a contribuţiilor pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, cu excepţia celor aflate în competenţa instituţiilor menţionate în art. 58 alin.2 din O.U.G. nr. 158/2005

6.  restituirea sumelor reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale, respectiv:

 1. verificarea cererilor de restituire a sumelor reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate şi a documentelor justificative anexate acestora;
 2. întocmirea referatului de propunere spre aprobare a cererii de restituire sau, după caz, de respingere, cu motivarea acesteia, pentru fiecare angajator în parte;
 3. certificarea realităţii, regularităţii şi legalităţii indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate;
 4. întocmirea ordonanţării de plată, conform prevederilor legale;

7.  elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al casei de asigurări ;

8.  realizarea execuţiei bugetare pentru toate capitolele prevăzute în buget ;

9. asigurarea evidenţei contabile conform legislaţiei în vigoare ;

10. efectuarea plăţilor datorate conform legii, în limitele creditelor bugetare aprobate şi la termenele prevăzute în angajamentele legale ;

11. exercitarea controlului financiar preventiv propriu conform legii ;

12. asigurarea respectării disciplinei financiare;

13. realizarea achiziţiilor publice în conformitate cu prevederile legale :

           a.  elaborarea planului anual de achiziţii publice ;

b.  elaborarea listei anuale de investiţii ;

14.  participarea în comisii, la inventarierea patrimoniului ;

15. încheierea contractelor de asigurare pentru toate categoriile de asiguraţi (direct sau prin angajator);

16. monitorizarea şi gestionarea contractelor de asigurare pentru toate categoriile de asiguraţi;

17. activităţi specifice generate de aplicarea legislaţiei privind Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate.

 

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul

Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate

 1. conducerea evidenţei contabile în partidă dublă, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor, asigurând prelucrarea, prezentarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia financiară, atât pentru cerinţele interne cât şi pentru organul ierarhic superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare ;
 2. organizarea şi conducerea contabilităţii drepturilor constatate şi a veniturilor încasate precum şi a angajamentelor şi a plăţilor efectuate, conform bugetului aprobat;
 3. înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor patrimoniale în registrul jurnal;
 4. înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor privind plăţile externe;
 5. efectuarea periodică a punctajului privind evidenţa persoanelor agresate cu Serviciul Planificare, Contractare, Decontare, Statistică furnizori de servicii medicale spitaliceşti, urgenţă prespitalicească şi transport sanitar, îngrijiri la domiciliu  şi de servicii medicale în asistenţa medicală primară  şi cu Biroul Juridic, Contencios;
 6. organizarea şi coordonarea activităţii de inventariere anuală a patrimoniului ; înregistrarea rezultatului inventarierii precum şi completarea registrului inventar cu  rezultatele obţinute ca urmare a operaţiunii de inventariere;
 7. întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor contabile obligatorii conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice;
 8. asigurarea întocmirii, circulaţiei şi păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
 9. întocmirea, la termen şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, a balanţelor lunare de verificare  a conturilor analitice şi sintetice;
 10. întocmirea contului de execuţie referitor la cheltuielile efectuate pentru servicii medicale precum şi cele de administrare a fondului;
 11. întocmirea situaţiilor financiare şi depunerea unui exemplar la organul ierarhic superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 12. urmărirea stingerii debitelor provenite din activitatea proprie, precum şi a serviciilor medicale;
 13. întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al c.a.s. pe baza propunerilor structurilor de specialitate din cadrul instituţiei precum şi proiectul de rectificare a acestuia;
 14. urmărirea încadrării în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat al plăţilor nete de casă;
 15. exercitarea controlului financiar preventiv;
 16. întocmirea facturilor către Casa de pensii pentru recuperarea sumelor aferente accidentelor de muncă ;
 17. efectuarea plăţii cheltuielilor ca fază finală a execuţiei bugetare ;
 18. organizarea şi conducerea evidenţei angajamentelor legale şi bugetare ale instituţiei;
 19. întocmirea şi transmiterea lunară a solicitărilor de deschidere de credite bugetare ;
 20. întocmirea diverselor situaţii solicitate de către CNAS, conducerea casei de asigurări şi alte instituţii publice ;
 21. participarea la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor şi informaţiilor;
 22. efectuarea operaţiunilor de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor privind obligaţiile instituţiei către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi fondurile speciale, precum şi cheltuielile cu deplasările şi cheltuielile de judecată conform hotărârilor judecătoreşti executorii;
 23. întocmirea propunerilor pentru virarea de fonduri între subdiviziunile clasificaţiei bugetare, conform legii, pe baza datelor furnizate de structurile de specialitate din cadrul instituţiei ;
 24. întocmirea lunară a contului de execuţie privitor la prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli şi a plăţilor nete de casă;
 25. urmărirea justificării în termenul legal a avansurilor spre decontare acordate pentru cheltuieli materiale şi deplasări;
 26. derularea operaţiunilor zilnice de încasări şi plăţi prin casierie, conform regulamentului operaţiunilor de casă  ;
 27. prelucrarea zilnică a extrasului de cont privind alte venituri (agresiuni) .

 

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul

Serviciului Administrare Contribuţii şi Creanţe

 1. înregistrarea, prelucrarea, evidenţa şi gestionarea documentelor justificative privind stabilirea calităţii de asigurat ;
 2. furnizarea informaţiilor privind calitatea de asigurat structurilor interne sau externe care au acces legal la acestea, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 3. operarea în baza de date a oricăror modificări intervenite în legătură cu elementele de identificare ale asiguraţilor CAS;
 4. preluarea în baza de date a persoanelor care beneficiază de asigurare fără plata contribuţiei;
 5. preluarea în baza de date a persoanelor care beneficiază de asigurare cu plata contribuţiei din alte surse;
 6. primirea, verificarea, înregistrarea solicitărilor (documentaţiei) şi eliberarea adeverinţelor de asigurat pe baza informaţiilor din baza de date a instituţiei, inclusiv monitorizarea şi gestionarea adeverinţelor eliberate; 
 7. administrarea contribuţiilor sociale datorate bugetului FNUASS de către persoanele fizice prevăzute la Cap. II şi III din Titlul IX ^2 al Codului fiscal pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 30 iunie 2012 ;
 8. întocmirea dispoziţiilor de încasare către casierie pentru contribuţiile la fond achitate de persoanele fizice pentru care asigurarea socială de sănătate este facultativă ca şi pentru contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, cu excepţia celor aflate în competenţa instituţiilor menţionate în art. 58 alin.2 din O.U.G. nr. 158/2005;
 9.  evidenţierea sumelor  încasate fără titlu de creanţă;
 10.  întocmirea centralizatorului lunar al încasărilor la FNUASS pentru contribuţiile menţionate   la punctul 8;
 11. efectuarea corecţiilor în bazele informatice, pe bază de documente justificative, în cazul persoanelor fizice prevăzute la Cap. II şi III din Titlul IX ^2 al Codului fiscal – pentru calcularea  contribuţiilor sociale datorate bugetului FNUASS aferente veniturilor realizate în perioadele fiscale anterioare datei de 30 iunie 2012;
 12. întocmirea  şi comunicarea deciziilor de impunere – din oficiu şi la prezentare directă ;
 13. întocmirea raportărilor lunare privind creanţele la FNUASS, CIM şi creanţele aflate în executare silită;
 14. rectificarea debitelor cesionate Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, dacă este cazul;
 15. asigurarea legăturii cu mediul extern: plătitori, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Autoritatea pentru Străini, Ministerul Finanţelor Publice şi alte instituţii cu care are legături directe prin prisma sarcinilor de serviciu;
 16. elaborarea propunerilor privind bugetul de venituri al CAS, în structura reglementărilor legale, conform dispoziţiilor conducerii instituţiei şi a precizărilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
 17. actualizarea şi gestionarea evidenţei analitice a debitorilor la FNUASS, pe categorii de contribuţie ;
 18. înregistrarea, verificarea, prelucrarea, evidenţa şi gestionarea documentelor privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate ;
 19. gestionarea bazelor de date privind indemnizaţiile de asigurări sociale, conform legii;
 20. verificarea cererilor de restituire şi a documentelor justificative privind respectarea prevederilor legale;
 21. întocmirea de borderouri cu solicitările de restituire şi înaintarea acestora Serviciului Medical în vederea verificării;
 22. întocmirea referatului de propunere spre aprobare a cererii de restituire sau, după caz, de respingere, cu motivarea acesteia, pentru fiecare angajator în parte;
 23. întocmirea borderoului anexă, privind sumele de restituit, pe subcapitole de cheltuieli, separat pentru asistenţă socială în caz de boală şi invaliditate şi separat pentru asistenţa socială pentru familie şi copii;
 24. întocmirea comunicării de respingere a plăţii indemnizaţiei pentru asistenţă socială şi transmiterea acesteia fiecărui solicitant în parte;
 25. arhivarea documentelor în baza cărora se constituie şi se achită contribuţia la FNUASS;
 26. prelucrarea zilnică a extrasului de cont privind contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii şi contribuţiile facultative;
 27. consilierea contribuabililor în legătură cu obligaţia legală ce le revine în ceea ce priveşte declararea, constituirea şi virarea contribuţiei la FNUASS;
 28. încheierea contractelor de asigurare pentru toate categoriile de asiguraţi (direct sau prin angajator);
 29. monitorizarea şi gestionarea contractelor de asigurare pentru toate categoriile de asiguraţi;
 30. activităţi specifice generate de aplicarea legislaţiei privind Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate .

 

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul

Biroului Logistică

 1. urmărirea concordanţei, din punct de vedere al cantităţii, calităţii şi valorii, a bunurilor facturate cu cele cuprinse în prevederile contractuale sau comenzile emise, după caz;
 2. certificarea realităţii, regularităţii şi legalităţii bunurilor şi prestărilor de servicii;
 3. asigurarea depozitării, distribuirii şi conservării materialelor de întreţinere, a inventarului gospodaresc, rechizitelor de birou şi altele;
 4. asigurarea funcţionării  aparaturii şi instalaţiilor din dotarea CAS ;
 5. gestionarea parcului auto şi a inventarului din dotarea acestuia;
 6. realizarea şi coordonarea activităţii de întreţinere, funcţionare, reparare, conservare şi        utilizare a parcului auto al C.A.S.Dolj ;
 7. organizarea, administrarea şi asigurarea protecţiei fondului arhivistic al instituţiei, conform        legilor în vigoare şi Nomenclatorului arhivistic aprobat;
 8. elaborarea planului de pază al obiectivelor şi bunurilor din cadrul instituţiei ; organizarea       verificarea şi certificarea asigurării măsurilor de pază a patrimoniului C.A.S.Dolj, conform       planului de pază aprobat şi legislaţiei în vigoare ; elaborarea procedurii de securitate a        prelucrării imaginilor preluate prin supravegherea video la nivelul casei, conform disp. Legii 677/2001;
 9. monitorizarea repartizării salariaţilor şi a mijloacelor fixe în spaţiile de lucru din sediul CAS Dolj;
 10. organizarea şi monitorizarea verificării, exploatării corecte, reglării, întreţinerii şi reparării instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor tehnologice, conform prescripţiilor din Cartea Tehnică a Construcţiei ;
 11. asigurarea respectării normelor de protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor;
 12. organizarea gestiunii şi supravegherea activităţii gestionarului, asigurând recepţionarea, manipularea şi depozitarea corespunzătoare a bunurilor din dotare, conform legii;
 13. asigurarea distribuirii către furnizorii de servicii medicale a formularelor cu regim special         (reţete, concedii medicale, bilete de trimitere, e.t.c);
 14.  participarea la activitatea de inventariere anuală a patrimoniului instituţiei ;

 

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul

 Compartimentului Achiziţii Publice

 1. elaborează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri;
 2. elaborează documentaţia de atribuire sau în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, în colaborare cu serviciile sau compartimentele care relevă necesitatea şi oportunitatea achiziţiei, în funcţie de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire;
 3. îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 ;
 4. propune componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care urmează a fi atribuit;
 5. elaborează notele justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau cea restrânsă, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi cu avizul compartimentului juridic;
 6. asigură activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii care să edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice;
 7. asigură aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale şi a hotărârilor de licitaţii, prin încheierea contractelor de achiziţie publică;
 8. colaborează cu serviciile şi compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de procedura de atribuire şi pentru urmărirea contractelor încheiate (derularea acestora fiind responsabilitatea celor implicaţi);
 9. urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale, la desfăşurarea procedurilor privind păstrarea confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora;
 10. asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public;
 11. operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul compartimentului financiar contabil;
 12. întocmeşte şi transmite către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi   Monitorizarea Achiziţiilor Publice  a unui raport anual privind contractele de atribuire, în format electronic, până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul precedent;
 13. asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative în vigoare .

 

Activităţile şi operaţiunile specifice structurilor de specialitate aflate în subordinea

Direcţiei Relaţii Contractuale

 

Activităţile şi operaţiunile specifice Directorului executiv al Direcţiei Relaţii Contractuale vizează organizarea, planificarea, coordonarea, controlul şi evaluarea următoarelor activităţi:

a. stabilirea şi derularea relaţiilor cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente cu şi fără contribuţie personală şi de dispozitive medicale destinate corectării unor deficienţe fizice sau funcţionale, respectiv:

b.  planificare :

politicii sistemului asigurărilor sociale de sănătate ;

                performanţă ai instituţiei (servicii medicale, liste de medicamente, dispozitive

                medicale, etc.) ;

                decontate din F.N.U.A.S.S. ;

               (analiză financiară/stare de sănătate/satisfacţia asiguraţilor/preluarea riscului

                financiar, etc) ;

 

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Serviciului Planificare, Contractare, Decontare, Statistică furnizori de servicii medicale spitaliceşti, urgenţă prespitalicească şi transport sanitar, îngrijiri la domiciliu  şi de servicii medicale în asistenţa medicală primară

1.  identificarea serviciilor medicale necesare asiguraţilor, pe domenii de asistenţă, decontate

     din F.N.U.A.S.S. ;

2.  elaborarea de propuneri de armonizare a serviciilor medicale, pe toate domeniile de 

     asistenţă, cu fondurile alocate anual, prin buget ;

3. crearea unei baze de date/documente pentru fundamentarea deciziei în cadrul            politicii sistemului asigurărilor sociale de sănătate ;

4. planificarea acţiunilor specifice C.A.S.Dolj pentru îmbunătăţirea indicatorilor de                 performanţă ai instituţiei (servicii medicale) ;

5. primirea, înregistrarea, verificarea şi gestionarea documentelor necesare încheierii contractelor;

6. participarea la negocierea şi încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească (inclusiv pentru programe/subprograme de sănătate), de urgenţă şi transport sanitar, de îngrijiri medicale la domiciliu şi de servicii medicale în asistenţa medicală primară, efectuând operaţiunile specifice fazei de angajare a cheltuielilor;

7. întocmirea notelor de fundamentare privind contractarea serviciilor medicale spitaliceşti (inclusiv contractele pentru finanţarea programelor/subprogramelor de sănătate), de urgenţă şi transport sanitar, îngrijiri medicale la domiciliu şi de servicii medicale în asistenţa medicală primară;

8. evidenţa şi gestiunea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti

(inclusiv contractele pentru finanţarea programelor/subprogramelor de sănătate) cu furnizorii de servicii medicale de urgenţă şi transport sanitar, cu furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară, crearea şi întreţinerea bazelor de date ale acestora;

9. monitorizarea şi actualizarea contractelor de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

 (inclusiv contractele pentru finanţarea programelor/subprogramelor de sănătate), de urgenţă şi transport sanitar, de îngrijiri medicale la domiciliu şi de servicii medicale în asistenţa medicală primară;

10.  evidenţa personalului medico-sanitar încadrat la furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară, aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de  sănătate;

11. preluarea, prelucrarea şi păstrarea listelor cuprinzând persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale înscrise la medicul de familie titular, întocmite de către medicii de familie, pe întregul parcurs al derulării relaţiei contractuale;

12. gestionarea şi actualizarea bazei de date referitoare la persoanele înscrise pe listele medicilor  de familie;

13. stabilirea numărului de puncte per capita şi per serviciu în cazul medicilor de familie, pe baza listelor de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale, validate sub semnătură de către Serviciul Administrare Contribuţii şi Creanţe ;

14. comunicarea medicilor de familie, în baza datelor furnizate de Serviciu A.C.C şi prelucrate de Birou T.I., a persoanelor care beneficiază de serviciile medicale din pachetul minimal, prevăzut în Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru;

15. încheierea convenţiilor cu medicii menţionaţi în contractul-cadru, în vederea recunoaşterii biletelor de trimitere eliberate de aceştia pentru servicii medicale spitaliceşti (recomandarea de internare);

16. întocmirea, evidenţa, gestionarea şi arhivarea convenţiilor încheiate de CAS Dolj cu furnizorii de servicii medicale pentru eliberarea de certificate de concediu medical precum şi a actelor adiţionale  ale acestora;

17. primirea şi înregistrarea raportărilor lunare, întocmite pe propria răspundere, de furnizorii de servicii medicale spitaliceşti, furnizorii de servicii medicale de urgenţă şi transport sanitar, de furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu şi de furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară, atât pe suport de hârtie, conform formularelor impuse de CNAS, cât şi pe suport magnetic, conform programului informatic;

18. primirea şi verificarea legalităţii şi a modului de întocmire a facturilor şi documentelor justificative, precum şi corectitudinea indicatorilor raportaţi;

19. verificarea existenţei angajamentelor legale, a realităţii sumei datorate şi a condiţiilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative, care să ateste operaţiunile respective;

20. întocmirea borderoului centralizator pentru iniţierea ordonanţărilor la plată;

 1. monitorizarea numărului serviciilor medicale acordate de către furnizorii de servicii

medicale spitaliceşti, furnizorii de servicii medicale de urgenţă şi transport sanitar, de furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu şi de furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară ;

 1. primirea, verificarea, înregistrarea documentaţiei, obţinerea tuturor avizelor acordate de

către celelalte structuri implicate şi eliberarea deciziilor de acordare a îngrijirilor medicale la domiciliu, inclusiv monitorizare şi gestionare resurse ;

 1. elaborarea de propuneri în vederea deschiderii de credite;
 2. informarea privind modul de utilizare a creditelor alocate şi necesarul de fonduri, în vederea

realizării virărilor de credite între subdiviziunile clasificaţiei bugetare;

 1. participarea la întocmirea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli precum şi la

întocmirea proiectelor de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli;

 1. întocmirea de situaţii statistice lunare, trimestriale, anuale;
 2. informarea permanenta a furnizorilor de servicii medicale spitaliceşti, de urgenţă şi

transport sanitar, de îngrijiri medicale la domiciliu şi de servicii medicale în asistenţa medicală primară, despre condiţiile de contractare precum şi despre modificarea prevederilor legale referitoare la derularea relaţiilor contractuale.

 

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului Planificare, Contractare, Decontare Statistică furnizori de medicamente cu şi fără contribuţie personală

1.  identificarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală necesare asiguraţilor, pe domenii de asistenţă, decontate din F.N.U.A.S.S. ;

2.  elaborarea de propuneri de armonizare a medicamentelor prescrise pe toate domeniile de 

asistenţă, cu fondurile alocate anual, prin buget ;

3. crearea unei baze de date/documente pentru fundamentarea deciziei în cadrul politicii sistemului asigurărilor sociale de sănătate ;

4. planificarea acţiunilor specifice C.A.S.Dolj pentru îmbunătăţirea indicatorilor de                performanţă ai instituţiei (liste de medicamente) ;

6. primirea, înregistrarea, verificarea şi gestionarea documentelor necesare încheierii contractelor;

7. participarea la negocierea şi încheierea contractelor de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală, efectuând operaţiunile specifice fazei de angajare a cheltuielilor;

8. întocmirea notei de fundamentare privind contractarea serviciilor farmaceutice;

9. evidenţa şi gestiunea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii farmaceutice, crearea şi întreţinerea bazei de date a acestora;

10. monitorizarea şi actualizarea contractelor de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală;

11. primirea şi înregistrarea raportărilor lunare, ale furnizorilor de medicamente cu şi fără

contribuţie personală, pe suport magnetic conform programului informatic;

12. primirea facturilor şi a prescripţiilor medicale în vederea decontării în limita valorii

contractate şi/sau în limita bugetului alocat cu această destinaţie, după caz;

13. monitorizarea consumului de medicamente şi încadrarea acestuia în valoarea contractată

şi/sau în limita bugetului alocat cu această destinaţie, după caz;

 1. monitorizarea lunară a consumului de medicamente cu şi fără contribuţie personală, pe medic şi pe asigurat, pe baza raportărilor validate;
 2. organizarea şi conducerea unei evidenţe distincte a prescripţiilor medicale eliberate personalului contractual din unităţile sanitare publice;
 3. verificarea prescripţiilor medicale, prin prisma respectării dispoziţiilor Contractului-cadru şi ale Normelor metodologice de aplicare a acestuia;
 4. verificarea existenţei angajamentelor legale, a realităţii sumei datorate şi a condiţiilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative, care să ateste operaţiunile respective;
 5. întocmirea borderoului centralizator pentru iniţierea ordonanţărilor la plată;
 6. elaborarea de propuneri în vederea deschiderii de credite;
 7. informarea privind modul de utilizare a creditelor alocate şi necesarul de fonduri, în vederea realizării virărilor de credite între subdiviziunile clasificaţiei bugetare;
 8. informarea furnizorilor de medicamente cu şi fără contribuţie personală, cu privire la intrarea sau ieşirea din relaţia contractuală cu C.A.S. Dolj,  a unor furnizori de servicii medicale;
 9. participarea la întocmirea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli precum şi la întocmirea proiectelor de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli;
 10. întocmirea de situaţii statistice lunare, trimestriale, anuale;
 11. informarea permanenta a furnizorilor de medicamente cu şi fără contribuţie personală, despre condiţiile de contractare precum şi despre modificarea prevederilor legale referitoare la derularea relaţiilor contractuale.

 

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Biroului Relaţii cu Asiguraţii, Planificare, Contractare, Decontare, Statistică furnizori de servicii medicale în ambulatoriu - specialităţi clinice, paraclinice, stomatologice şi furnizori de dispozitive medicale

1. identificarea serviciilor medicale necesare asiguraţilor, pe domenii de asistenţă, decontate

     din F.N.U.A.S.S. ;

2.  elaborarea de propuneri de armonizare a serviciilor medicale, pe toate domeniile de 

     asistenţă, cu fondurile alocate anual, prin buget ;

3. crearea unei baze de date/documente pentru fundamentarea deciziei în cadrul politicii sistemului asigurărilor sociale de sănătate ;

4. planificarea acţiunilor specifice C.A.S.Dolj pentru îmbunătăţirea indicatorilor de                performanţă ai instituţiei (servicii medicale, dispozitive medicale) ;

5. primirea, înregistrarea, verificarea şi gestionarea documentelor necesare încheierii contractelor;

6. participarea la negocierea şi încheierea contractelor în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate clinică, paraclinică, stomatologică şi pentru dispozitive medicale, efectuând operaţiunile specifice fazei de angajare a cheltuielilor;

7. întocmirea notei de fundamentare privind contractarea serviciilor medicale din ambulatoriu de specialitate, clinic, paraclinic, stomatologic şi dispozitive medicale;

8. evidenţa şi gestiunea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale din ambulatoriu de specialitate, clinic, paraclinic, stomatologic şi dispozitive medicale, crearea şi întreţinerea bazei de date a acestora;

9. monitorizarea şi actualizarea contractelor de furnizare de servicii  medicale din ambulatoriu de specialitate, clinic, paraclinic, stomatologic şi dispozitive medicale;

10. încheierea convenţiilor cu medicii menţionaţi în contractul-cadru, din ambulatoriu de specialitate, în vederea recunoaşterii biletelor de trimitere eliberate de aceştia pentru serviciile medicale clinice şi/sau paraclinice, după caz;

11. evidenţa şi gestiunea acestor convenţii şi asigurarea comunicării existenţei acestora persoanelor fizice sau juridice interesate;

12. întocmirea, evidenţa, gestionarea şi arhivarea convenţiilor încheiate de CAS Dolj cu furnizorii de servicii medicale din ambulatoriu de specialitate, pentru eliberarea de certificate de concediu medical precum şi actele adiţionale  ale acestora;

13. primirea şi înregistrarea raportărilor lunare, întocmite pe propria răspundere, de către furnizorii de servicii medicale, atât pe suport de hârtie, conform formularelor impuse de CNAS, cât şi pe suport magnetic, conform programului informatic;

14. primirea şi verificarea legalităţii şi a modului de întocmire a facturilor şi documentelor justificative;

15. verificarea existenţei angajamentelor legale, a realităţii sumei datorate şi a condiţiilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative, care să ateste operaţiunile respective;

16. întocmirea borderoului centralizator pentru iniţierea ordonanţărilor la plată;

17. monitorizarea numărului de servicii medicale acordate de furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, aflaţi în relaţie contractuală cu CAS Dolj ;

18. primirea, verificarea, înregistrarea documentaţiei, obţinerea tuturor avizelor acordate de către celelalte structuri implicate şi eliberarea deciziilor de acordare a dispozitivelor medicale destinate corectării unor deficienţe fizice sau funcţionale, inclusiv monitorizare şi gestionare resurse;

19. participarea la întocmirea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli precum şi la întocmirea proiectelor de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli;

20. elaborarea de propuneri în vederea deschiderii de credite;

21. informarea privind modul de utilizare a creditelor alocate şi necesarul de fonduri, în vederea realizării virărilor de credite între subdiviziunile clasificaţiei bugetare;

22. întocmirea de situaţii statistice lunare, trimestriale, anuale;

23. informarea permanentă a furnizorilor de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate precum şi a furnizorilor de dispozitive medicale, despre condiţiile de contractare precum şi despre modificarea prevederilor legale referitoare la derularea relaţiilor contractuale.

 

Activităţile şi operaţiunile specifice structurilor de specialitate aflate în subordinea Medicului Şef

Atribuţiile specifice Medicului Şef vizează  organizarea, planificarea, coordonarea, controlul şi evaluarea următoarelor activităţi:

 1. verificarea respectării criteriilor de calitate în acordarea serviciilor medicale;
 2. verificarea, din punct de vedere medical, a documentaţiei specifice privind concediile medicale;
 3. monitorizarea activităţii Comisiei de Analiză a cazurilor invalidate la SNSPMPDSB
 4. întocmirea planului anual privind examenele medicale periodice ale angajaţilor CAS Dolj;
 5. monitorizarea programelor naţionale de sănătate ;
 6. prelucrarea, verificarea, centralizarea şi raportarea indicatorilor specifici în forma şi la termenele prevăzute de lege;
 7. urmărirea şi controlul modului de derulare a Programelor naţionale de sănătate, respectiv de realizare a indicatorilor conform prevederilor legale în vigoare;
 8. înregistrarea, verificarea şi validarea raportărilor furnizorilor de servicii medicale cu privire la modul de realizare a Programelor naţionale de sănătate din punct de vedere al indicatorilor şi achiziţiilor, cu respectarea listei privind medicamentele şi materialele sanitare aprobate pentru programele naţionale de sănătate;
 9. elaborarea şi implementarea unui plan de măsuri privind îmbunătăţirea calităţii serviciilor respectiv creşterea gradului de satisfacere pentru asiguraţi;
 10. elaborarea şi fundamentarea criteriilor de prioritizare privind acordarea dispozitivelor medicale şi a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu;
 11. primirea, înregistrarea şi verificarea din punct de vedere al existenţei, conformităţii şi valabilităţii a documentaţiei necesare eliberării medicamentelor care necesită aprobarea comisiilor terapeutice;
 12. participarea la activitatea Comisiilor terapeutice judeţene de aprobare a tratamentelor  pentru  bolile cronice şi la activitatea de gestionare şi transmitere a dosarelor pentru  anumite boli cronice către şi de la Comisiile de Experţi din cadrul CNAS;
 13. sondarea asiguraţilor cu privire la gradul de satisfacere al acestora, faţă de serviciile medicale de care au beneficiat;
 14. elaborarea şi asigurarea implementării planului anual de evaluare a furnizorilor de servicii medicale;
 15. înregistrarea, procesarea şi soluţionarea dosarelor de evaluare întocmite de furnizori;
 16. evaluarea furnizorilor de servicii medicale şi de medicamente cu şi fără contribuţie personală ;

      17.participarea la instruire a evaluatorilor, planificarea şi derularea vizitelor de evaluare,

           elaborarea proceselor verbale de evaluare, aplicarea procedurilor de prelucrare a

           datelor şi emiterea deciziilor de evaluare sau, după caz, a notificărilor privind

           evaluarea;

      18. participarea, prin propuneri, la elaborarea şi perfecţionarea politicii CNAS în domeniul

            evaluării;

 19.gestionarea bazei de date privind furnizorii evaluaţi.

 

Activităţi şi operaţiuni specifice Serviciului Medical

 1. urmărirea intereselor asiguraţilor cu privire la calitatea serviciilor acordate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări, conform criteriilor de calitate. În acest sens, pe baza procedurilor prestabilite, se realizează:
 1. verificarea corectitudinii documentelor medicale întocmite de furnizorii de servicii medicale, cum sunt: fişele medicale, registrul de evidenţă, foile de observaţie, scrisorile medicale, biletele de trimitere, prescripţiile medicale, etc., cu ocazia participării la acţiuni de control a furnizorilor de servicii medicale;
 2. participarea la orice acţiune de control care vizează calitatea serviciilor medicale, la solicitarea altor servicii şi departamente.
 1. monitorizarea calităţii serviciilor medicale acordate asiguraţilor, conform criteriilor de calitate prevăzute în Contractul-cadru şi Normele metodologice de aplicare a acestuia. În acest sens :
 1. pe baza standardelor, protocoalelor de diagnostic şi îngrijiri, a protocoalelor terapeutice sau a ghidurilor de practică medicală - validarea serviciilor medicale furnizate asiguraţilor. Validarea se va face cu ocazia participării la acţiunile de control care vizează şi calitatea serviciilor medicale furnizate sau când sunt semnalate disfuncţionalităţi în raportarea activităţii desfăşurate în baza contractului de furnizare de servicii medicale, pe baza unor proceduri prestabilite;
 2. monitorizarea aplicării măsurilor din programul de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale la nivelul furnizorilor care nu îndeplinesc criteriile de calitate, cuprinse în contractul de furnizare de servicii medicale.

3.  iniţierea şi efectuarea de controale privind calitatea serviciilor medicale la toţi furnizorii de servicii medicale ce au contract cu C.A.S.Dolj;

4.  verificarea şi rezolvarea reclamaţiilor şi sesizărilor asiguraţilor referitor la modul în care au fost asistaţi medical;

5. desfăşurarea activităţilor de sondaj în rândul asiguraţilor cu privire la gradul de satisfacere a asiguraţilor faţă de serviciile medicale de care au beneficiat;

6.  primirea, înregistrarea şi verificarea din punct de vedere al existenţei, conformităţii şi valabilităţii a documentaţiei necesare eliberării medicamentelor care necesită aprobarea comisiilor terapeutice;

7.  participarea la activitatea Comisiilor terapeutice judeţene de aprobare a tratamentelor

pentru  bolile cronice şi la activitatea de gestionare şi transmitere a dosarelor pentru anumite boli cronice către şi de la Comisiile de Experţi din cadrul CNAS;

8.   pe baza procedurilor prestabilite, trimiterea rapoartelor către CNAS şi primirea de rapoarte de  la aceasta;

9.   analiza şi întocmirea documentaţiei din punct de vedere medical a formularelor europene;

10. elaborarea şi fundamentarea criteriilor de prioritizare privind acordarea dispozitivelor medicale şi a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu;

11. asigurarea unui sistem permanent de informare a asiguraţilor asupra mijloacelor de păstrare a sănătăţii, în vederea reducerii şi evitării cauzelor de îmbolnăvire ;

12.  primirea, înregistrarea şi validarea raportărilor privind eliberarea de certificate de concediu medical în sistem SIUI;

13. evidenţa şi gestionarea bazelor de date privind raportările furnizorilor de servicii medicale referitoare la concediile medicale;

14.  verificarea modului de completare şi de eliberare a concediilor medicale, inclusiv la nivelul cabinetului;

15. efectuarea verificărilor necesare pentru acordarea avizului medical, validarea sau invalidarea concediilor medicale, potrivit prevederilor legale în vigoare;

16.  întocmirea notei de constatare pentru amânarea la plată, în cazul neîncadrării în condiţiile legale de avizare;

17. întocmirea comunicării de respingere pe motive medicale a plăţii indemnizaţiei pentru asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor legale şi transmiterea acesteia fiecărui solicitant în parte;

18. verificarea sesizărilor privind modul de eliberare a concediilor medicale şi întocmirea răspunsurilor către solicitanţi.

 

Activităţi şi operaţiuni specifice Compartimentului Programe de Sănătate

 1. urmărirea şi controlul utilizării fondurilor aprobate pentru derularea subprogramelor de sănătate, repartizate judeţului, în baza contractelor încheiate;
 2. analizarea indicatorilor specifici pentru programele/subprogramele naţionale de sănătate;
 3. verificarea şi validarea raportării Centrului de dializă privat şi transmiterea, în termen legal,  către CNAS, a declaraţiilor de servicii lunare;
 4. verificarea corectitudinii indicatorilor raportaţi de unităţile sanitare şi a concordanţei acestora cu evidenţele tehnico-operative de la nivelul unităţilor sanitare;
 5. monitorizarea, analizarea şi centralizarea, la nivelul CAS Dolj, a indicatorilor specifici şi a cheltuielilor aferente fiecărui program/subprogram de sănătate;
 6. transmiterea către CNAS, lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, până la data de 20 a lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea, a situaţiei centralizate pe judeţ, a indicatorilor specifici realizaţi pentru fiecare program/subprogram de sănătate;
 7. verificarea periodică a stocurilor de medicamente aflate în farmaciile cu circuit închis ale   unităţilor sanitare prin care se derulează programe/subprograme de sănătate şi raportarea la CNAS a disfuncţionalităţilor constatate;
 8. verificarea încadrarii valorice lunare a comenzilor într-un buget mediu lunar;
 9. întocmirea şi transmiterea în termen, la CNAS, a altor situaţii suplimentare solicitate;
 10. organizarea şi conducerea evidenţei nominale a persoanelor beneficiare de medicaţie specifică, cu aprobarea Comisiilor medicale de specialitate;
 11. realizarea trimestrială a controlului derulării programelor/subprogramelor de sănătate la nivelul unităţilor prin care se derulează acestea, controlul urmărind în principiu următoarele:
  1. încadrarea în bugetul aprobat, precum şi măsura în care fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinaţiilor stabilite şi au servit la realizarea obiectivelor propuse;
  2. respectarea de către persoanele implicate a responsabilităţilor legate de derularea programelor/subprogramelor de sănătate ;
  3. realitatea indicatorilor raportaţi ;
  4. acurateţea şi validarea datelor colectate şi raportate;
  5. identificarea disfuncţionalităţilor apărute în derularea programelor/subprogramelor de sănătate şi avansarea de propuneri privind eliminarea acestora;
  6. verificarea modului de îndeplinire a măsurilor stabilite în Raportul anterior; în urma fiecărui control întocmirea unui raport care va fi discutat cu persoanele responsabile în derularea subprogramelor respective în vederea remedierii eventualelor disfuncţionalităţi, urmând ca, în termen de 30 de zile, să se stabilească rezultatele finale ale controlului. În cazul în care casa de asigurări identifică probleme ce nu pot fi soluţionate la nivel local, acestea vor fi transmise spre soluţionare direcţiilor coordonatoare din cadrul CNAS .

 

Activităţi şi operaţiuni specifice Compartimentului Evaluare Furnizori

 1. elaborarea Planului anual de evaluare a furnizorilor, pe care-l prezintă spre aprobare  Preşedintelui-Director General;
 2. asigurarea secretariatului comisiilor de evaluare care funcţionează la nivelul C.A.S.Dolj;
 3. monitorizarea participării prin reprezentanţi la activitatea Comisiilor de evaluare şi la procesul de evaluare;
 4. întocmirea şi eliberarea tuturor documentelor rezultate în urma deciziilor comisiilor de evaluare;
 5. convocarea, de câte ori este necesar sau când preşedintele comisiei de evaluare o solicită, a membrilor acestor comisii ;
 6. întocmirea răspunsurilor la sesizările primite şi informarea furnizorilor în privinţa normativelor referitoare la evaluare şi a datei la care se efectuează vizita de evaluare ;
 7. desfăşurarea activităţii de introducere a noilor furnizori în baza de date şi de actualizare a modificărilor care fac obiectul activităţii compartimentului;
 8. gestionarea bazei de date referitoare la evaluarea furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice;
 9. informarea publicului în privinţa normativelor referitoare la autorizare, certificare şi evaluare;
 10. întocmirea de situaţii statistice lunare, trimestriale, anuale.

 

Fișiere atașate