Procedura de decontare a sumelor către angajatori

Modalitatea de restituire a diferenţei dintre indemnizaţiile de concedii medicale şi contribuţia pentru indemnizaţii

 

Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc asiguraţilor şi care, potrivit prevederilor OUG 158/2005, se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se reţin de către plătitor din contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru luna respectivă.

Sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă, se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile reglementate prin normele de aplicare a OUG 158/2005.

În conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministrului Sănătăţii nr. 526 /16.05.2006 şi al Preşedintelui CNAS nr. 213/09.05.2006, pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizaţii achitate care depăşesc obligaţia lunară de plată a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, angajatorul va depune la compartimentul de specialitate al CASJ Dolj, cererea de recuperare conform modelului prevăzut în anexa 12.

 

Documente necesare la depunerea cererii de recuperare pentru concedii medicale:

  1. cererea de recuperare a sumelor pentru concedii medicale completată în două exemplare;
  2. Anexa 1.1  sectiunea C aferenta Declaraţiei privind “obligaţiilor de plată a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” (declaratia D 112);
  3. Centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor ...................;
  4. Dovada achitarii contributiei pentru concedii si indemnizatii, pentru perioada anterioara ( 6 luni ) celei pentru care se solicita restituirea, dupa caz (ordin de plata cu viza Trezoreriei/Bancii, foaie de varsamant, chitanta pentru incasarea de impozite – taxe si contributii, borderou de plati sau extrasul de cont prin care se reflecta plata contributiei pentru concedii si indemnizatii virata la F.N.U.A.S.S ) ;
  5. Codul Unic de Inregistrare Fiscala   ( C.U.I.) la prima solicitare;
  6. Baza de calcul pentru fiecare certificat de concediu medical care se suporta din F.N.U.A.S.S;
  7. Certificatele de concediu medical ( certificatele roz);
  8. Dovada eliberata de catre Banca/Trezorerie sau extrasul de cont pentru contul IBAN in care se va face restituirea sumei solicitate ;
  9. Opis documente (numerotarea documentelor care consituie dosarul).

 

Legislaţie referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate: OUG158/2005, Ord. 60/32/2006, Ord. 125/233/2006, Legea399/2006, OUG 91/2006,Ord.830/2007, OUG 118/2008, OUG 36/2010, Ord. 470/2010, OUG 13/2010,Ord.471/2010.