În conformitate cu prevederile Anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Coniractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019:

„(3) Deciziile de aprobare pentru dispozitive medicale emise de casele de asigurări de sănătate anterior datei de l aprilie 2018, aflate în derulare, îşi păstrează valabilitatea cu condiţia ca dispozitivele medicale recomandate să se regăsească în pachetul de bază."

-     art. 167 alin, fi):

„(1) Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate din Fond pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical este preţul de referinţă ori, după caz, suma de închiriere. Preţurile de referinţă şi sumele de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări, sociale de sănătate, precum şi metodologia de stabilire a acestora se elaborează în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri şi se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate."

Potrivit reglementărilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018:

-     Anexa nr. 38, pct. 2. Dispozitive pentru vrotezare stomii. Nota de la subpct. 2.2.:

„Până la intrarea în vigoare a preţurilor de referinţă pentru dispozitivele prevăzute la

poz. 1 pct. a2 - a.8, se prescrie numai tipul de dispozitiv prevăzut la poz. l pct. al. pentru care preţul de referinţă este cel prevăzut în Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 803/2016 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurărj sociale de sănătate.

Începând cu data de intrării în vigoare a preturilor de referinţă pentru dispozitivele prevăzute la poz. 1 pct. a2 - a.8, nu se mai recomandă dispozitivul de la poz. 1 pct. A1".

Anexa nr. 39

art. 4, alin. (4):

„(4) Asiguraţii care au decizii pentru procurare dispozitive de protezare stomii (sistem stomic unitar sac stomic de unică utilizare) corespunzătoare poz. 1, pct. a1 de la categoria „2. Dispozitive pentru protezare stomii" de la Anexa nr. 38 la ordin, după intrarea în vigoare a preţurilor de referinţă pentru dispozitivele prevăzute la poz. 1, pct. a.2. - a.8. pot beneficia de un alt tip de dispozitiv, cu excepţia celui de la poz. l, pct. a1, reluând întreaga procedură de obţinere a unei noi decizii, cu menţiunea că noua decizie anulează decizia anterioară. Data de la care are valabilitate noua decizie nu se poate regăsi în perioada acoperită de un talon al deciziei anterioare, care, după expirarea perioadei lunare aferente, va fi facturat Ia nivelul preţului de referinţa valabil în momentul emiterii deciziei anterioare de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, si anume cu preţul de referinţă prevăzut în Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 803/2016".

art. 6 (1)

(1) Decontarea dispozitivelor medicale care se acordă pe o perioadă nedeterminată se face de către casele de asigurări de sănătate, furnizorilor, la nivelul preţului de referinţă valabil în momentul emiterii deciziei de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, pe baza facturilor emise de furnizorii cu care au încheiat contracte de furnizare de dispozitive medicale.

Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate: