Nr.      3.312

   Data  17.02.2023

COMUNICAT

                       

            In conformitate cu prevederile art.196 alin (3 ) din Anexa 2 la  Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale  în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare si punctul 18 din anexa nr. 47 la Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare, Casa de Asigurări de Sănătate Caraş Severin stabileşte  termen de contractare pentru  :

 

 

În conformitate cu prevederile art.6 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr.180/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2022 şi 2023, cu modificările şi completările ulterioare, Casa de Asigurări de Sănătate Caraş Severin stabileşte termen de contractare pentru:

 

 

Furnizorii de servici medicale, precum și furnizorii medicamente, autorizaţi şi evaluaţi vor depune cererile însoţite de documentele necesare contractării în data de 23.02.2023. Dosarul complet şi cu documentele în termen de valabilitate, se va depune la secretariatul comisie de contractare .

 

În situaţia în care furnizorii vor depune cererile însoţite de documente la alt termen decât cel comunicat prin prezentul comunicat, nu vor desfăşura activitate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate până la termenul următor de contractare.

 

Documentele necesare încheierii contractelor şi calendarul de activităţi sunt afişate pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate  : www.cnas/cjas-cs.ro şi la sediul instituţiei .

 

 

 

                                                                                Director General,

Ec. Ionuț Mihai POPOVICI

 

 

 

 

 Calendarul aferent procesului de contractare – sesiunea februarie 2023

Data si ora

 

Etapa in procesul contractarii

 

17.02.2023

Publicarea anuntului privind contractarea de catre Casa de Asigurări de Sănătate Caraş Severin pentru anul 2023.

23.02.2023, până la ora 16,00

 

 

Data de depunere si inregistrare a cererilor de contractare pentru anul 2023 insotite de documentele prevazute de legislatia in vigoare.

24.02.2023, ora 12 ,00

 

Publicarea, prin afisarea la sediul CAS Caras Severin, pe site-ul www.cnas.ro/cjas-cs   a furnizorilor care îndeplinesc / nu îndeplinesc conditiile de contractare pentru anul 2023.

27.02.2023, ora 12,00

 

Termenul limita de depunere a contestatiilor in cazul furnizorilor care nu indeplinesc conditiile de contractare pentru anul 2023.

27.02.2023, ora 16,00

Comunicarea rezultatelor în urma soluţionarării   eventualelor contestatii depuse.

28.02.2023

 

Negocierea si semnarea contractelor de furnizare de servicii medicale și medicamente

 

Termenul limita de finalizare a procesului de contractare pentru anul 2023, sesiunea februarie 2023 este 28.02.2023.