Nr.   3.431  / 21.02.2018                   

 

COMUNICAT

                       

Avînd în vedere art. 250 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare şi art. 186 din Anexa 2 la  HG nr. 161 /2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului cadru care reglementează condiţiile acordării asitenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale  în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare, Casa de Asigurări de Sănătate Caraş Severin stabileşte  termen de contractare de  servicii medicale pentru domeniul de activitate  :

 

 

Furnizorii de servicii medicale, autorizaţi şi evaluaţi vor depune cererile însoţite de documentele necesare contractării în data de 27.02.2018. Dosarul complet şi cu documentele în termen de valabilitate, se va depune la secretariatul comisie de contractare .

 

În situaţia în care furnizorii vor depune cererile însoţite de documente la alt termen decât cel comunicat prin prezentul comunicat , nu vor desfăşura activitate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate până la termenul următor de contractare.

 

Documentele necesare încheierii contractelor şi calendarul de activităţi sunt afişate pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate  : www.cnas/cjas-cs.ro şi la sediul instituţiei .

 

 

Preşedinte Director General,

Ec. Mirela ZEMAN