INFORMARE - privind contractarea la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Harghita 
pentru anul 2021
 

Casele de Asigurări de Sănătate încheie contracte directe cu cabinete medicale, clinici, spitale, farmacii, laboratoare și alți furnizori. Serviciile medicale care se regăsesc în pachetele decontate din FNUASS se acordă în baza contractelor dintre casele de asigurări de sănătate și furnizori.

 

Casele de Asigurări de Sănătate:

- nu încheie contracte direct cu asigurații, ci cu furnizorii de servicii medicale;

- nu decontează asiguraţilor contravaloarea serviciilor medicale de care au beneficiat, ci furnizorilor cu care se află în contract.

 

Relaţia contractuală în perioada 01.01.2021-31.07.2021 s-a desfășurat pe baza actelor adiţionale de prelungire a contractelor încheiate în anii 2018-2020.

 

Procesul de contractare a Casei de Asigurări de Sănătate Harghita cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale pentru anul 2021 s-a derulat în luna iulie 2021, conform prevederilor HG. Nr. 696/2021 – Contractul Cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, respectiv al Ordinului Nr. 1068/627/2021 – Normele metodologice de aplicare în anul 2021 al HG. Nr. 696/2021.

 

Având în vedere creditul de angajament inițial alocat pentru anul 2021, necesarul de servicii medicale specificate în ofertele de contractare, numărul cererilor înregistrate, respectiv numărul de contracte ale furnizorilor de servicii medicale, farmaceutice şi de dispozitive medicale aflate în derulare în luna iulie, la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Harghita s-au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale cu un număr de 347 furnizori, conform tabelului următor:

Nr. crt.

Tipul de asistență medicală

Nr. Contracte/Acte adiționale aflate în derulare în luna iulie 2021

Nr. Contracte/ Acte adiționale încheiate
pentru perioada 01.08.2021 - 31.12.2021

Observaţii

c1

c2

c3

c4

c5

1

Asistența medicală primară

131

130

1 medic pensionat

2

Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitațile clinice

27

27

-

3

Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice:
 

19

19

-

4

Asistenţa medicală pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare (unităţi sanitare ambulatorii de recuperare, medicină fizică şi de reabilitare)

5

5

-

5

Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară

43

45

                       2 contracte noi

 

6

Asistența medicală spitalicească

6

5

                       1  unitate cu paturi privată pentru spitalizare de zi și-a incetat activitatea

 

7

Consultații de urgență la domiciliu si transport sanitar neasistat

1

1

-

8

Îngrijiri medicale la domiciliu

2

2

-

9

Acordarea medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu

57

56

1  farmacie și-a încetat activitatea

10

Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau funcţionale în ambulatoriu

52

57

                        5 contracte noi

 

TOTAL

      343    

             347    

-

 

 Cu prezentarea analitică a fiecărui tip de asistență medicală respectiv cu situația contractractelor încheiate pe fiecare domeniu, Casa de Asigurări de Sănătate Harghita va reveni pe parcursul următarelor serii de informări de presă.

 

                                                                                                                                       Director General

                                                                                                                                                 Ec. Duda Tihamér Attila