10.04.2020

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/DocAsigurareSanatate.pdf Ordinul nr. 442/02.04.2020 al Preşedintelui CNAS privind completarea Normelor metodologice pt. stabilirea documentelor justificative pt. calitatea de asigurat (transmitere şi prin mijloace electronice)

 

07.08.2019

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR

Detalii privind obţinerea categoriei de COASIGURAT:
http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Coasigurati_conditii.pdf

 

29.03.2019

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR BENEFICIARI DE PROGRAME DE SĂNĂTATE

Comunicat privind condiţiile asigurării persoanelor beneficiare de programe de sănătate:

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/ComunicatInregistrareAsiguratiPNS.pdf

 

26.03.2019

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR - DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ACORDAREA CALITĂŢII DE ASIGURAT

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/DocumenteAsigurat.pdf

http://www.casan.ro/casil//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/Ordin1549din2018_NormeCalitateAsigurat.pdf

 

15.03.2019

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR - CATEGORIE NOUĂ DE ASIGURAŢI


Conform Legii nr. 45/2019 pt. modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii:
"Art. 220 alin.(1) - Sunt asiguraţi potrivit prezentei legi:
(...)
e) pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România şi care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unul stat membru UE, al unul stat aparţinând SEE sau al Confederaţiei Elveţiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate."

 

Verificarea calităţii de asigurat se face on line, direct la furnizorii de servicii medicale


       Potrivit prevederilor Ordinului Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 581/08.09.2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, persoanei care necesită servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale, cu excepţia celor din pachetul minim de servicii medicale, îi va fi verificată calitatea de asigurat de către furnizorul de servicii medicale ca urmare a interogării aplicaţiei pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html.
              „ Este o măsură menită să vină în sprijinul asiguraților care nu mai trebuie să facă un drum la casa de asigurări pentru a cere adeverința de asigurat, atât timp cât există un instrument la îndemâna tuturor furnizorilor de servicii medicale pentru a verifica dacă cel care solicită serviciul este asigurat sau nu”, a declarat Vasile Ciurchea, preşedintele CNAS.
           Dacă în urmă interogării, persoana apare ca neasigurată, aceasta se va prezenta la casa de asigurări de sănătate cu documentele care atestă calitatea de asigurat pentru a solicita eliberarea unei adeverințe. Documentele necesare pentru a face dovada calității de asigurat la casa de asigurări sunt prevăzute în ordinul mai sus menționat pentru fiecare categorie de asigurați în parte..
               Automat, la eliberarea adeverinței de către casa de asigurări, calitatea de asigurat va fi validată și în sistemul informatic (SIUI). Astfel, nu mai este necesară eliberarea adeverinţei de asigurat pentru persoanele care figurează în sistemul informatic ca fiind persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, conform aplicaţiei instalată pe site-ul CNAS.
 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA ADEVERINȚEI DE ASIGURAT

Dovada calității de asigurat se face prin modalitatea electronică de verificare a calității de asigurat în sistemul de asiguraări de sănătate (SIUI).

În situația  În care,  în urma verificării, persoana apare neasigurată sau nu apare în aplicația electronică, aceasta va face dovada calității de asigurat cu adeverința eliberată de casa de asigurări de sănătate, pe baza următoarelor documente:

 

  1. COPIII CU VÂRSTA PÂNĂ LA 18 ANI

-adeverința este valabilă până la împlinirea vârstei de 18 ani

2.  TINERII CU VÂRSTA INTRE  18 si 26 DE ANI

- adeverința este valabilă pe durata anului;colar sau universitar și 3 luni de la finalizarea acestuia, până la împlinirea vârstei de 26 de ani.

  1. TINERII CU VÂRSTA PANA LA 26 DE ANI, care provin din sistemul de protectie a copilului

-adeverinta este valabilită pâna la implinirea varstei de 26 ani

  1. COASIGURAȚII - sotul, sotia si parintii aflati în întretinerea unei persoane asigurate

-adeverința are valabilitate 3 luni

6. LEGI SPECIALE -beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in România cu incepere de la 6 septembrie 1940 pâna la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare :

-adeverinta are valabilitate până la data specificată in documentul justificativ sau până la închiderea categoriei

7.  PERSOANELE CU HANDICAP

-adeverința are valabilitate până la data specificată în documentul justificativ sau până la închiderea categoriei

8.  BOLNAVII CU AFECTIUNI INCLUSE IN PROGRAMELE NATIONALE DE SĂNĂTATE  stabilite de MS, până la vindecarea respectivei afectiuni

-adeverinta are valabilitate 3 luni

9. GRAVIDE/LAUZE:

-adeverinta are valabilitate 3 luni

10.  PERSOANELE AFLATE ÎN  CONCEDIU PENTRU CRESTEREA COPILULUI până la împlinirea vârstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap pâna la implinirea de către copil a vârstei de 3 ani

-adeverinta are valabilitate până la data specificată in documentul justificativ sau până la închiderea categoriei

11.  PERSOANELE CARE BENEFICIAZĂ DE INDEMNIZAȚIE DE ȘOMAJ, VENIT LUNAR DE COMPLETARE SAU PLĂȚI COMPENSATORII

12.  PERSOANELE CARE SUNT RETURNATE/EXPULZATE/VICTIME ALE TRAFICULUI DE PERSOANE și se afla îin timpul procedurilor necesare stabilirii identitătii

            13. PERSOANELE CARE FAC PARTE DIN FAMILII BENEFICIARE DE  AJUTOR SOCIAL, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

       14. PENSIONARII

15.  PERSOANELE CARE SE AFLA IN EXECUTAREA MASURILOR PREVAZUTE LA ART. 105, 113 SI 114 DIN Codul penal si pentru persoanele care se afla în perioada de amânare sau de întrerupere a executarii pedepsei privative de libertate

           16.  PERSONALUL MONAHAL

 

17. SALARIATII/ASIMILAȚI SALARIAȚILOR si COASIGURATII ACESTORA

 

              18.  PERSOANELE FIZICE CARE REALIZEAZĂ VENITURI IMPOZABILE

-adeverinta are valabilitate 3 luni

 

19. PERSOANELE CARE NU REALIZEAZĂ VENITURI

-adeverința are valabilitate pe perioada în care s-a plătit contribuția

Fișiere atașate

ModelAdeverintaPNS.doc ModelAdeverintaSalariati.doc