VALOAREA UNUI PUNCT "PER SERVICIU" IN AMBULATORUL DE SPECIALITATE CLINIC

2015-2018 TRIM I 2015 TRIM II 2015 TRIM III 2015 TRIM IV 2015 TRIM I 2016 TRIM II 2016 TRIM III 2016 TRIM IV 2016 TRIM I 2017 TRIM II 2017 TRIM III 2017 TRIM IV 2017 TRIM I 2018 TRIM II 2018 Trim III
VALOAREA MINIM GARANTATA 1,70 lei 1,80 lei 1,80 lei 1,80 lei 1,80 lei 1,80 lei 1,80 lei 2,1 lei 2,1 lei 2,2 lei 2,2 lei 2,2 lei 2,2 lei 2,8 lei 2,8 lei
VALOAREA DEFINITIVA A PUNCTULUI 1,71 lei 1.80 lei 1.94 lei 1.90 lei 1,80 lei 1,86 lei 2,25 lei 2,23 lei 2.10 lei 2,2 lei 2,2 lei 2,43 lei 2,2 lei 2,81 lei 2,84 lei