Ion Marius Savin – Presedinte

Membri

 

Volcescu Elena – reprezentant Institutia Prefectului Bacau
Palea Valentin – reprezentant Consiliul Judetean Bacau 
Ianau Gheorghe – reprezentant B.N.S.
Chiriac Manole Gheorghe – Presedinte S.L.I Bacau – reprezentant C.S.D.R.

Huluta Ghiorghe – Presedinte U.J.S. Bacau - Reprezentant CNSLR FRATIA
Timofte Paul Valerian - reprezentant al Consiliului Judetean al Persoanelor Varstnice

Droanta Ioana - reprezentant al Consiliului Judetean al Persoanelor Varstnice

Plantos Monica – reprezentant C.N.I.P.M.M.R.

Vacant – reprezentant U.G.I.R.

Rugina Nicolae – reprezentant P.N.R.