Misiunea CAS Bacău

 

Casa de asigurări de Sănătate Bacău este instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea CNAS şi are misiunea de a asigura populaţia pentru riscul de îmbolnăvire, garantând asiguraţilor (în condiţiile legii) accesibilitatea la un pachet de servicii medicale, de calitate, în mod continuu şi nediscriminatoriu, în vederea bunei funcţionări a sistemului de asigurări sociale de sănătate.

 

 

 Viziunea

 

Casa de asigurări de Sănătate Bacău asigură îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei judeţului, creşterea calităţii vieţii în condiţiile compatibilizării sistemului sanitar românesc cu cel din Uniunea Europeană prin monitorizarea calităţii serviciului medical şi asigurarea acoperirii cu servicii medicale necesare pentru menţinerea stării de sănătate. C.A.S Bacău supraveghează şi controlează funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel teritorial, asigură protecţia asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu.

Se va utiliza eficient bugetul aprobat de CNAS pentru maximizarea numărului de servicii medicale, în vederea creşterii gradului de satisfacţie a asiguraţilor din judeţul Bacău

 

Obiectiv general

 

Asigurarea accesibilităţii la servicii medicale pentru populaţia judeţului Bacău.

 

Obiective specifice

 

  1. Decontarea serviciilor medicale prestate asiguraţilor de către furnizorii aflaţi în contract cu CAS Bacău, la termenele prevăzute în contractul-cadru.

  2. Dezvoltarea asistenţei sanitare în satele judeţului Bacău, prin asigurarea stimulentelor financiare pentru personalul medical care va lucra în mediul rural în zonele neacoperite cu asistenţă medicală

 

 

Obiective strategice

 

Management bugetar

 

  1. Asigurarea funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local, în condiţii de eficacitate la nivelul indicatorilor de performanţă, conform planului de management

  2. Utilizarea raţională şi cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la nivel local

  3. Întărirea disciplinei financiare şi contractuale la nivelul CAS Bacău

 

Managementul prin bugete bazându-se pe o exprimare reală a muncii în etalon bănesc prin defalcarea cheltuielilor, rezultă că bugetul rămâne un instrument cu ajutorul căruia managerul fundamentează şi pune în practică deciziile, îşi asumă răspunderi privind utilizarea eficientă a resurselor, controlează nivelul veniturilor şi a cheltuielilor.

 

Obiectul şi scopul rămâne o utilizare cât mai eficientă a resurselor materiale, financiare şi umane pentru îndeplinirea obiectivelor.

 

Bugetul rămâne un instrument de planificare financiară ce asigură realizarea activităţii CAS după două principii:

  1. permite controlul permanent al resurselor şi cel al cheltuielilor;

  2. urmărirea maximizării eficienţei.

 

Având în vedere că prezintă şi dezavantaje prin multitudinea de activităţi complexe pentru fundamentarea corectă a acestuia, se va ţine cont de o cantitate cât mai mare de informaţii în alcătuirea bugetului de venituri şi cheltuieli.