Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

TOP 5 (cinci) întrebări adresate CNAS prin e-mail, Facebook şi telefon

 

  1. Pot beneficia de servicii medicale dacă nu fac dovada calităţii de asigurat?
  2. Cum mă pot asigura?
  3. Cum pot deveni coasigurat în sistemul de sănătate?
  4. Cum pot intra în posesia cardul naţional de sănătate?
  5. Ce este cardul european de sănătate?

 

 

       1. Pot beneficia de servicii medicale dacă nu fac dovada calităţii de asigurat?

Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemoepidemic, precum şi monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială în condiţiile art.223, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

 

 

        2. Cum mă pot asigura, dacă sunt persoană fără venituri?

În primul rând, mergeţi la Administraţia Fiscală unde achitaţi contribuţia de sănătate. Cuantumul lunar este în valoare de 10 % din salariul minim pe economie, respectiv 190 de lei.  Apoi vă adresaţi Casei de Asigurări de Sănătate cu următoarele documente: chitanţa de la Fisc;  copie după buletin sau cartea de identitate; declaraţie că nu realizaţi venituri.

Potrivit Legii 95/ 2006, asiguraţii au dreptul să aleagă casa de asigurări de sănătate la care se asigură.

            Sunt salariat dar figurez ca persoana neasigurată. Ce trebuie să fac?

Salariații si coasiguratii acestora apar asigurați în baza de date exclusiv pe baza raportărilor efectuate de către angajatori catre ANAF si ulterior, retransmise de catre ANAF cesei de asigurări de sănatate. Dacă sunteţi declarat ca asigurat/   co-asigurat la o casă de asigurări de sănatate, este necesar să vă adresaţi acestei institutii, în vederea identificării pe CUI si CNP a erorilor de transmitere/întocmire a D112 (fie cu adeverinţa de salariat, fie cu D112). Pentru verificare, accesati aici: http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html

             În ce condiţii se pierde calitatea de asigurat?

Calitatea de asigurat încetează odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de şedere în România, odată cu pierderea calităţii de lucrător frontalier, cu decesul sau cu declararea judecătorească a morţii asiguratului. Drepturile de asigurare încetează după 3 luni de la ultima plată a contribuţiei.

 

 

         3. Cum pot deveni coasigurat în sistemul de sănătate

Soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate pot fi coasiguraţii acestora. În această calitate, nu plătesc contribuţie de sănătate dar beneficiază de servicii medicale în sistemul de asigurări de sănătate. Documentele justificative pentru încadrarea în această categorie de asigurat sunt:

-   copii ale cărţilor de identitate ale amândurora;

-   declaraţie  pe propria răspundere a persoanei coasigurate din care rezultă că nu realizează venituri;

-   declaraţie pe propria răspundere a asiguratului că o are în întreţinere.;

-   document din care să rezulte reţinerea contribuţiei de sănătate;

-  documente care atestă relaţia de rudenie (copie a certificatului de căsătorie, copie a certificatului de naştere)

Potrivit legii, persoanele coasigurate nu pot avea, la rândul lor, coasiguraţi.

 

 

          4.  Ce este cardul naţional de asigurări sociale de sănătate?

Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate este un card electronic, distinct de cardul european de asigurări sociale de sănătate.

              Ce fac dacă nu mi s-a emis cardul naţional de sănătate?

Cardurile naţionale se tipăresc (emit) din oficiu, prin extrageri periodice din registrul naţional de evidenta al asiguraţilor; comenzile se dau centralizat, la nivel naţional, către Imprimeria Naţionala, iar personalizarea se face de către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice (Centrul Naţional Unic) din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte (H.G. nr. 900/2012), asiguraţii urmând a le primi prin intermediul serviciilor poştale.

Nu se fac demersuri de către asiguraţi (nu se depun cereri) pentru tipărirea cardului; asiguraţii aflaţi în această situaţie aşteaptă sosirea cardului prin poştă şi până la intrarea în posesia acestuia, beneficiază de servicii medicale în baza calităţii de asigurat, urmare verificării efectuate de către furnizori aici: http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html sau în baza adeverinţei de asigurat emisă de casa de asigurări

              Ce fac dacă am pierdut cardul naţional de sănătate

Asiguraţii care au primit carduri naţionale de asigurări sociale de sănătate cu date personale incorecte, le-au pierdut/li s-au furat sau şi-au schimbat numele, pot solicita eliberarea unui nou document, în baza cererii şi declaraţiei pe propria răspundere care pot fi descărcate de pe site-urile caselor judeţene. Costul tipăririi unui nou card este de aproximativ 15 lei iar documentele se depun la CAS teritorială în evidenţa căreia figuraţi.

 

 

            5. Cui mă adresez pentru eliberarea cardului european de asigurări sociale de sănătate?

Cardul european se eliberează asiguratului de către casa de asigurări de sănătate la care acesta este asigurat.

               Unde pot utiliza cardul european?

Cardul european poate fi utilizat de către asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, dar şi din Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia.

               Care sunt serviciile medicale de care pot beneficia în baza cardului european de asigurări sociale de sănătate?

Cardul european de asigurări sociale de sănătate deschide dreptul titularului la servicii medicale care devin necesare pe perioada deplasării într-un stat membru al UE sau al SEE. Serviciile medicale se acordă în conformitate cu legislaţia statului membru al UE sau al SEE în care se deplasează titularul cardului.


              Care sunt serviciile medicale de care pot beneficia în baza certificatului provizoriu?

Certificatul provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate deschide dreptul titularului la servicii medicale care devin necesare în perioada deplasării într-un stat membru al UE sau al SEE în aceleaşi condiţii ca şi cardul.Cardul european şi certificatul de înlocuire a acestuia deschid dreptul titularului la aceleaşi servicii medicale.