Sumele reprezentând indemnizatii, care se platesc asiguratilor si care, potrivit 

prevederilor OUG 158/2005 cu completari si modificari se suporta din bugetul 

Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, se retin de catre platitor din 

contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate pentru luna respectiva. Rezultatul 

contabil al operatiunii de deducere a indemnizatiilor achitate asiguratilor din contributia 

lunara datorata, nefavorabil entitatii platitoare, face obiectul solicitarii de la casa de 

asigurari de sanatate. Nu pot face obiectul deducerii din contributia lunara datorata si nici 

a solicitarii de restituire de la casele de asigurari, indemnizatiile calculate dar neachitate 

salariatilor.

     Evidenta obligatiilor de plata catre bugetul FNUASS, reprezentând contributia pentru 

concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, se realizeaza în baza 

declaratiei112 - privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit s

evidenta nominala a persoanelor asigurate prevazuta la art. 296 alin. (1) din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Modelul, 

continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a declaratiei prevazute la alin. (1) 

sunt prevazute în HG nr. 1397/2010.

 

      Persoanele prevazute la art. 5 lit. a) si b) din OUG nr. 158/2005 privind concediile si

 indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin 

Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (angajatorii si entitatile 

asimilate angajatorilor), vor depune la casele de asigurari de sanatate în a caror raza 

administrativ-teritoriala îsi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al 

certificatelor de concediu medical însotit de un centralizator al carui model este prevazut 

In anexa nr. 18 din Ordinul 130/351/2011.

In conformitate cu punctul 26 din Ordinul 430/470/2010, sumele reprezentând 

indemnizatii achitate de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor 

datorate de acestia în luna respectiva, pot fi solicitate, pe baza actelor justificative de la 

CAS Buzau în termen de 90 de zile de la data la care erau în drept sa le solicite.

   In conformitate cu Ordinul 526/213/2006, modificat prin Ordinul 130/351/2011, 

pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizatii achitate care depasesc obligatia 

lunara de plata a contributiei pentru concedii si indemnizatii, angajatorul va depune la 

compartimentul de specialitate al CAS Buzau, cererea de recuperare centralizatorul 

privind certificatele de concedii medicale si dupa caz ,dovada achitarii contributiei pentru 

concedii si indemnizatii pentru perioada anterioara pentru care se solicita restituireaCAS 

Buzau, prin compartimentul de specialitate din cadrul Serviciului ACC, va proceda la 

primirea si înregistrarea cererilor de recuperare numai dupa procesarea si validarea 

datelor cuprinse în Declaratia D112.

 

     Confirmarea depunerii Declaratiei 112 la ANAF nu certifica corectitudinea datelor 

inscrise în anexele A1.1 si A1.2., casele de asigurari de sanatate având obligatia de a 

verifica si de a valida datele cuprinse în declaratie, în baza art. 1, pct. 3 din Ordin comun 

MS/CNAS 130/351/2011 privind modificarea si completarea Normelor de aplicare 

prevederilor OUG 158/2005.

 

Documente necesare la depunerea cererilor de recuperare pentru concedii medicale

· cererea de recuperare a sumelor pentru concedii medicale completata în doua 

exemplare, alaturi de centralizatorul privind certificatele de concediu medical din luna 

pentru care se depune cererea. 

· Fisa contului concedii si indemnizatii sau certificatul de atestare fiscala emis de ANAF.

 

     Dupa înregistrarea cererii de restituire, aceasta va parcurge urmatoarele etape de 

procesare:

analiza în cadrul compartimentelor de specialitate din cadrul Serviciului Medical (pentru 

validarea medicalasi din cadrul Serviciului ACC (pentru validarea din punct de vedere 

economic) . Rezultatul analizei îl va constitui Referatul de propunere spre aprobare a 

cererii de restituire sau, dupa caz, Referatul de respingere cu motivarea acesteia, referate 

avizate de personalul împuternicit sa exercite viza CFP. Termenul de realizare al acestei 

etape este de 30 zile calendaristice.

Referatul astfel întocmit, semnat de Directorul Directiei economice va fi supus 

aprobarii Presedintelui-Director General, conform modelul prevazut în anexa la norme.

Pe baza referatului aprobat se întocmesc :

· ordonantarea de plata,

· ordinul de plata,

· borderoul ordinelor de plata sau dupa caz comunicarea de respingere a platii 

prevazuta în anexa la norme, care va fi transmisa solicitantului în termen de30 zile 

de la depunerea cererii.

· Dupa efectuarea platii dosarul se arhiveaza la compartimentul de specialitate.

Legislatia referitoare la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate:

· O.U.G. 158/2005,

· Ordin comun MS/CNAS 60/32/2006,

· Legea 399/2006,

· O.U.G. 91/2006,

· Ordin MS 830/2007,

· O.U.G. 118/2008,

· Ordin comun MS/CNAS 430/470/2010,

· Ordin comun MS/CNAS 130/351/2011.