In conformitate cu prevederile  Ordinului MS nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac, pentru DCI nouă; DCI compensată cu indicaţie nouă; generice care nu au DCI compensată în Listă sau biosimilare care nu au DCI compensată în Listă care in urma procesului de evaluare a tehnologiilor medicale derulat de catre autoritatea competenta in domeniu, respectiv Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), nu intrunesc punctajul necesar includerii neconditionate in Lista, se poate emite decizie de includere conditionata in Lista in conditiile in care pentru aceste medicamente se incheie contracte de tip cost –volum sau contracte de tip cost-volum-rezultat.

 

Contractele cost-volum şi contractele cost-volum-rezultat reprezintă mecanisme prin care se asigură creşterea accesului populaţiei la terapie, în condiţii de eficienţă, sustenabilitate financiară şi de predictibilitate a costurilor din sistemul de sănătate.
 

Sunt considerate contracte cost-volum următoarele:


Sunt considerate contracte cost-volum-rezultat următoarele:


Inca din luna iulie ac, CNAS a demarat  procesul de consultare cu partenerii publici – Ministerul Sanatatii, Ministerul de Finante, ANAF, ANMDM si partenerii din industria farmaceutica.

Fișiere atașate

proiect contract cost - volum.pdf Draft contract cost - volum site.docx