Atribuţiile Directorului General al Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinţi

          

Directorul General este Preşedintele Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinți, conduce activitatea Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinți şi este numit, pe bază de concurs sau cu delegare, prin Ordin al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

a) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinți este ordonator terţiar de credite în condiţiile legii şi în calitate de manager al sistemului la nivel local, realizează planul de management, urmărind execuţia obiectivelor şi indicatorilor de performanţă cuprinşi în contractul de management.
b) Pentru punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinți, precum şi pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin, potrivit actelor normative în vigoare, Directorul General emite decizii.
c) Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinți poate delega, în condiţiile legii, atribuţii de reprezentare unuia dintre directorii executivi, cu aprobarea prealabilă a Președintelui CNAS, în conformitate cu prevederile Statului CNAS, aprobat prin HG nr.972/2006, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinţi are următoarele atribuţii:

1. Atribuţiile directorului general al casei de asigurări sunt stabilite prin statutul-cadru şi contractul de management, avându-se în vedere un plan de management pentru asigurarea funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.
2. Directorul general al casei de asigurări, în calitate de manager al sistemului la nivel local, realizează planul de management urmărind execuţia obiectivelor şi indicatorilor de performanţă cuprinşi în contractul de management.
3. Atribuţiile principale ale directorului general, manager al sistemului la nivel local, sunt:
a) aplică normele de gestiune, regulamentele de organizare şi funcţionare şi procedurile administrative unitare;
b) organizează, coordonează şi răspunde de activitatea de control al execuţiei contractelor de furnizare de servicii medicale;
c) organizează şi coordonează activitatea de urmărire şi control al colectării contribuţiilor pentru concedii și indemnizații de 0,85 %;
d) propune programe de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare potrivit legii;
e) stabileşte modalitatea de contractare, cu respectarea contractului-cadru;
f) organizează împreună cu alte structuri abilitate controale privind respectarea drepturilor asiguraţilor şi propune măsuri în caz de nerespectare a acestora;
g) supraveghează şi controlează organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel teritorial şi prezintă anual rapoarte, pe care le dă publicităţii;
h) numeşte, sancţionează şi eliberează din funcţie personalul casei de asigurări.
4. Răspunde pentru gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului casei de asigurări de sănătate, conform mandatului încredinţat;
5. Realizează planul de management şi urmăreşte execuţia obiectivelor acestuia;
6. Răspunde pentru realizarea indicatorilor de performanţă în contractul de management;
7. Elaborează şi aplică politici şi strategii specifice în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a casei de asigurări de sănătate, în concordanţă cu strategia CNAS, conform mandatului încredinţat;
8. Stabileşte şi urmăreşte realizarea atribuţiilor de serviciu, pe compartimente, ale funcţionarilor publici şi personalului contractual, salariaţi ai casei de asigurări de sănătate, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia;
9. Răspunde pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al casei de asigurări de sănătate, asigurând o bună gestiune a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la nivel local, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare, în limita mandatului încredinţat;
10. Nu transmite altei persoane drepturile şi obligaţiile care rezultă din mandatul încredinţat şi din prezentul contract de management decât în situaţii justificate şi cu aprobarea prealabilă a preşedintelui CNAS;
11. Respectă atribuţiile prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii de credite;
12. Răspunde pentru angajarea şi utilizarea fondurilor în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare;
13. Reprezintă casa de asigurări de sănătate în raporturile cu terţii;
14. Respectă prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea casei de asigurări de sănătate;
15.Încheie acte juridice în numele şi pe seama casei de asigurări de sănătate, conform competenţelor sale, în condiţiile legii;
16.Prezintă trimestrial preşedintelui CNAS situaţia economico-financiară a casei de asigurări de sănătate, modul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor, a proiectelor şi programelor asumate, inclusiv măsurile pentru creşterea performanţei;
17. Stabileşte şi ia măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a normelor de securitate a muncii;
18. Emite decizii cu caracter obligatoriu pentru personalul casei de asigurări de sănătate, sub rezerva legalităţii lor;
19. Răspunde de aplicarea normelor de gestiune, regulamentelor de organizare şi de funcţionare şi procedurilor administrative unitare, potrivit legii;
20. Exercită controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor de către personalul angajat al casei de asigurări de sănătate;
21. Asigură elaborarea statutului propriu al casei de asigurări de sănătate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ale Statutului CNAS şi ale statutului-cadru aprobat de CNAS;
22. Convoacă consiliul de administraţie al casei de asigurări de sănătate, conduce şedinţele acestuia şi urmăreşte ducerea la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la art. 297 din Legea nr. 95/2006, republicată;
23. Desemnează ca înlocuitor pentru perioadele în care nu este prezent în casa de asigurări de sănătate, prin decizie, unul dintre directorii executivi de la nivelul casei de asigurări de sănătate, cu aprobarea prealabilă a Preşedintelui CNAS, potrivit Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
24. Îndeplineşte toate demersurile, în limita sa de competenţă, pentru respectarea drepturilor asiguraţilor;
25.Răspunde pentru organizarea şi derularea procesului de contractare, cu respectarea contractului-cadru şi în limitele mandatului încredinţat;
26.Organizează, planifică, coordonează, controlul şi evaluarea activităţii tuturor structurilor din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinți;
27.Implementează sistemul de control managerial intern la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate;
28.Exercită atribuţiile prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii terţiari de credite;
29.Acordă audienţe în cadrul programului stabilit;
30.Numeşte în condiţiile legii, purtătorul de cuvânt al instituţiei, consilierul etic şi responsabilul cu accesul la informaţiile de interes public;
31.Exercită alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare.