Contributia de asigurari sociale de sanatate-conform art. 222 din Legea 95/2006 cu modificările şi completările ulterioare

       În conformitate cu prevederile art.211, alin.(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt asiguraţi toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară sau au domiciliul în România şi fac dovada plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS).

În conformitate cu prevederile art.208, alin.(3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare :

Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii şi funcţionează ca un sistem unitar, iar obiectivele menţionate la art.208 alin. (2) se realizează pe baza următoarelor principii:

a) alegerea liberă de către asiguraţi a casei de asigurări;

b) solidaritate şi subsidiaritate în constituirea şi utilizarea fondurilor;

c) alegerea liberă de către asiguraţi a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale, în condiţiile prezentei legi şi ale contractului-cadru;

d) descentralizarea şi autonomia în conducere şi administrare;

e) participarea obligatorie la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru formarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

f) participarea persoanelor asigurate, a statului şi a angajatorilor la managementul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

g) acordarea unui pachet de servicii medicale de bază, în mod echitabil şi nediscriminatoriu, oricărui asigurat;

h) transparenţa activităţii sistemului de asigurări sociale de sănătate;

i) libera concurenţă între furnizorii care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate.

Pentru anul 2012, cotele de contribuţii pentru asigurările de sănătate prevăzute de Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc astfel :

 

 

Contribuţia asiguratilor

      Potrivit art. 215, alin.(3) din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, venituri din agricultură şi silvicultură, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, din dividende şi dobânzi, din drepturi de proprietate intelectuală sau alte venituri care se supun impozitului pe venit sunt obligate să depună la casele de asigurări de sănătate cu care au încheiat contractul de asigurare, declaraţii privind obligaţiile faţă de fond.

Asiguraţii care realizează venituri din activităţi independente

Potrivit art.257, alin.(2), lit.b) din Legea nr. 95/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi art.6-8 din Ordinul 617/2007, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care desfăşoară activităţi independente care se supun impozitului pe venit au obligaţia de a vira trimestrial, până la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru, contribuţia de 5,5% aplicată asupra venitului impozabil.

Persoanele care obţin venituri din activităţi independente ale căror venituri sunt determinate pe bază de normă de venit şi care beneficiază de o reducere a normelor de venit, cota de 5,5% se va aplica la veniturile care se supun impozitului pe venit rezultate din norma redusă.

În cazul în care contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, la finele anului, înregistrează pierderi sau realizează venituri anuale sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, contribuţia se calculează la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară pentru fiecare lună, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.

Diferenţele rămase de achitat, calculate în raport cu decizia de impunere anuală, se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere anuale, perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează majorări de întârziere. Pentru anul 2008, cota de contribuţie aplicată la diferenţa între venitul anticipat şi cel efectiv realizat este de 6,5%.

Asiguraţii care realizează venituri din agricultură şi silvicultură,

Conform art.257, alin.(2), lit.c) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi art.9 din Ordinul 617/2007, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care realizează venituri din agricultură, au obligaţia de a plăti contribuţia asupra acestor venituri.

Contribuţia se aplică asupra veniturilor care se supun impozitului pe venit.

Aceste persoane vor plăti contribuţia anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui pentru care se face plata.

Contribuţia datorată de persoanele care nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social şi care realizează venituri din agricultură şi silvicultură sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară se stabileşte asupra sumei reprezentând o treime din salariul de bază minim brut pe ţară, plata contribuţiei se face trimestrial, până la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru.

Asiguraţii care obţin venituri din:

vor achita contribuţia la aceste venituri numai în cazul în care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 257 alin (2) lit. a) - e) şi art. 213 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare (salariaţi sau persoane cu venituri asimilate salariilor, persoane cu venituri din activităţi independente autorizate, şomeri, persoane cu venituri din agricultură sau silvicultură, pensionari). Baza de calcul a contribuţiei nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar .

Contribuţiile la FNUASS pentru această categorie de persoane se achită anual, până la data de 25 ianuarie a anului următor.

Persoanele care au obligaţia de a se asigura şi nu pot dovedi plata contribuţiei sunt obligate pentru a obţine calitatea de asigurat să achite pe întreaga perioadă a termenelor de prescripţie privind obligaţiile fiscale contribuţia legală lunară calculată asupra veniturilor impozabile realizate şi obligaţiile fiscale accesorii de plată prevăzute de Codul de procedură fiscală, dacă au realizat venituri impozabile pe toată această perioadă.

Asiguraţii au dreptul la pachetul de bază de servicii medicale de la data începerii plăţii contribuţiei la fond.