Casa de Asigurări de Sănătate Mehedinţi este instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sanătate si care are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionării unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate la  nivelul judeţului Mehedinţi, având sediul în Drobeta-Turnu Severin, str. Antoninii nr.4  şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr.95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, ale statutului Casei Teritoriale de Asigurări de Sănătate  aprobat de Casa Naţională de Asigurări, ale regulamentului de organizare şi funcţionare, cu respectarea prevederilor legii şi a normelor elaborate de C.N.A.S.

             Casa de  Asigurari  de  Sanatate  Mehedinţi   participă   la  administrarea Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate conform reglementărilor transmise de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu respectarea actelor normative privind organizarea şi funcţionarea sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aplicând politica şi strategia generală a Casei Naţonale de Asigurări de Sănătate în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în raza de competenţă.

          Casa de Asigurări de Sănătate Mehedinţi este organizată în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătaţii, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate aprobat prin H.G. nr.972/2006 cu modificările şi completările ulterioare, Statutul Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinţi aprobat prin Ordin al  Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinţi este asigurată de către Consiliul de Administraţie, de Preşedintele – Director General – manager al sistemului de asigurări de sănătate la nivel local şi respectiv de către directorii executivi ai Direcţiei  Economice, Direcţiei Relaţii cu Furnizorii şi Directorul  Executiv Adjunct -  Medicul Şef.