Având în vedere adresa CNAS nr. P 9872/21.12.2021 vă aducem la cunoştinţă că în luna IANUARIE  2022 serviciile medicale aferente lunii DECEMBRIE 2021 vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

Tip furnizor de servicii medicale,medicamente si de dispozitive medicale Raportare incepand cu data de ...
Prescriptii medicale, medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu  FARM 09.01.2023
Unitati sanitare cu paturi SPT 05.01.2023
Ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinica medicina fizica si reabilitare RECA 04.01.2023
Asistenta de medicina fizica si reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare RECS 04.01.2023
Ingrijiri medicale si ingrijiri paliative la domiciliu HC 05.01.2023
Dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente orgsnice sau functionale in ambulatoriu DISP 12.01.2023
Consultanta de urgenta la domiciliu si activitatilor de transport sanitar neasistat AMB 05.01.2023
Ambulatoriu de specialitate pentru medicina dentara STOMA 06.01.2023
Asistenta medicala primara MF 02.01.2023
Programe nationale de sanatate PNS 03.01.2023
Ambulatoriu de specialitate pentru specialitatile paraclinice PARA 04.01.2023
Ambulatoriu de specialitate pentru specialitatile clinice CLIN 06.01.2023