Având în vedere :

- prevederile  art. 259 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prelungirea până la 31.03.2018 a termenului de aplicare a prevederilor   H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare;

- prelungirea până la 31.03.2018 a termenului de aplicare  a prevederilor   Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr.196/139/2017, cu modificările şi completările ulterioare

    Pentru asigurarea continuităţii în  acordarea  asistenţei medicale,medicamentelor şi dispozitivelor medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate,  CAS Mehedinţi va încheia  până la data de 29.12.2017 , pentru lunile ianuarie –martie 2018 acte adiţionale de prelungire a valabilitătii contractelor  derulate în anul 2017 pentru  furnizare servicii medicale , medicamente si dispozitive medicale,  pentru  trimestrul I al anului 2018.

    Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor adiţionale.

    Furnizori de servicii medicale,medicamente şi dispozitive medicale care doresc continuarea relaţiilor contractuale cu CAS Mehedinţi vor   depune la sediul instituţiei, până la data de 28.12.2017  documentele a căror valabilitate expiră în  perioada menţionată .

    Furnizori de servicii medicale,medicamente şi dispozitive medicale care nu doresc continuarea relaţiilor contractuale cu CAS Mehedinţi vor   depune la sediul instituţiei o solicitare în acest sens până la data de 28.12.2017

Preşedinte- Director General,                                                     Director Relaţii Contractuale,

        Ec.Lăţa Ionuţ                                                                       Jr.Drăghici Sorin Cristinel