Modalitatea de restituire a diferenţei dintre indemnizaţii
de concedii medicale si contribuţia pentru indemnizaţii

 
    Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc asiguraţilor şi care, potrivit prevederilor OUG 158/2005 cu completări şi modificări se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se reţin de către plătitor din contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru luna respectivă. Rezultatul contabil al operaţiunii de deducere a indemnizaţiilor achitate asiguraţilor din contribuţia lunară datorată, nefavorabil entităţii plătitoare, face obiectul solicitării de la casa de asigurări de sănătate. Nu pot face obiectul deducerii din contribuţia lunară datorată şi nici a solicitării de restituire de la casele de asigurări, indemnizaţiile calculate dar neachitate salariaţilor.
   Evidenţa obligaţiilor de plată către bugetul FNUASS, reprezentând contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, se realizează în baza Declaraţiei 112 - privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate prevăzută la art. 296 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în HG nr. 1397/2010.
    Persoanele prevăzute la art. 5 lit. a) şi b) din OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare (angajatorii şi entităţile asimilate angajatorilor), vor depune la casele de asigurări de sănătate în a căror rază administrativ-teritorială îşi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medicalînsoţit de un centralizator al cărui model este prevăzut în anexa nr. 18 (click pentru download) din Ordinul 130/351/2011, numai in lunile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizaţii plătite asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate bugetului FNUASS.
În conformitate cu punctul 26 din Ordinul 430/470/2010, sumele reprezentând indemnizaţii achitate de către angajatori asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă, pot fi solicitate, pe baza actelor justificative de la CAS Calarasi în termen de 90 de zile de la data la care erau în drept să le solicite.
  În conformitate cu Ordinul 526/213/2006, modificat prin Ordinul 130/351/2011, pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizaţii achitate care depăşesc obligaţia lunară de plată a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, angajatorul va depune la compartimentul de specialitate al CAS Calarasi, cererea de recuperare (click pentru download) şi centralizatorul privind certificatele de concedii medicale.
    CAS Calarasi prin compartimentul de specialitate din cadrul Serviciului ACC, va proceda la primirea şi înregistrarea cererilor de recuperare numai după procesarea şi validarea datelor cuprinse în Declaraţia D112.
Confirmarea depunerii Declaraţiei 112 la ANAF nu certifică corectitudinea datelor înscrise în anexele A1.1 şi A1.2., casele de asigurări de sănătate având obligaţia de a verifica şi de a valida datele cuprinse în declaraţie, în baza art. 1, pct. 3 din Ordin comun MS/CNAS 130/351/2011 privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005.
   Cererile depuse la registratura generală a CAS Calarasi nu sunt considerate înregistrate şi nici nu intră în procedura de procesare dacă nu respectă procedura de validare din cadrul compartimentului de specialitate al CAS Calarasi.
În cazul în care în cuprinsul declaraţiei se constată erori, acestea vor fi comunicate angajatorilor prin una din următoarele modalităţi:
- Publicare pe pagina de internet a instituţiei
- Comunicare prin fax, email sau poştă.
Documente necesare la depunerea cererilor de recuperare pentru concedii medicale
1. cererea de recuperare a sumelor pentru concedii medicale completată în două exemplare, alături de centralizatorul privind certificatele de concediu medical din luna pentru care se depune cererea, precum şi copia declaraţiei unice D112 (anexa 1 şi anexa 1.1.) ;
2. certificatul de atestare fiscală emis de ANAF-DGFP;
După înregistrarea cererii de restituire, aceasta va parcurge următoarele etape de procesare:
- analiza în cadrul compartimentelor de specialitate din cadrul Serviciului Medical (pentru validarea medicală) şi din cadrul Serviciului ACC (pentru validarea din punct de vedere economic) . Rezultatul analizei îl va constitui Referatul de propunere spre aprobare a cererii de restituire sau, după caz,Referatul de respingere cu motivarea acesteia, referate avizate de personalul împuternicit să exercite viza CFP. Termenul de realizare al acestei etape este de 30 zile calendaristice.
- Referatul astfel întocmit, semnat de Directorul Direcţiei economice va fi supus aprobării Preşedintelui-Director General, conform modelul prevăzut în anexa la norme.
- Pe baza referatului aprobat se întocmesc :
- ordonanţarea de plată,
- ordinul de plată,
- borderoul ordinelor de plată sau după caz comunicarea de respingere a plăţii prevăzută în anexa la norme, care va fi transmisă solicitantului în termen de 30 zile de la depunerea cererii.
-  După efectuarea plăţii dosarul se arhivează la compartimentul de specialitate.