ANUNT - CONCURS 28.06.2024

- Anunt concurs 28.06.2024

- Anexa_nr._2_Adeverinta

- Formular_inscriere_concurs anexa

_____________________________________________

ANUNT - CONCURS 25.06.2024

- Anunt concurs 25.06.2024

- Anexa_nr._2_Adeverinta

- Formular_inscriere_concurs anexa

____________________________________________

 Concursul din 15.04.2024 va fi reprogramat pentru o data ulterioara.

- Rezultat proba interviu concurs 15.04.2024

- Rezultate proba scrisa

- Anunt concurs 15.04.2024

- Rezultat selectie dosare

- Anexa_nr._2_Adeverinta

- Formular_inscriere_concurs anexa

____________________________________________

Anunt promovare in grad Consilier I principal 2024

____________________________________________

ANUNT - CONCURS 28.02.2023

- Rezultate finale concurs

- Rezultat proba interviu concurs 28.02.2023

- Rezultat proba scrisa

- Rezultat selectie dosare

- ANUNT - CONCURS 28.02.2023

- Anexa_nr._2_Adeverinta

- Formular_inscriere_concurs anexa

_______________________________________________________

ANUNT - CONCURS 20.01.2022

- Rezultate finale

- Rezultatul probei interviu

- Rezultat proba scrisa

- Barem de corectie_ref serv med

- Barem de corectie_ref acorduri

- Barem de corectie_cons debut Achizitii

- Rezultat contestatii selectie dosare

- Rezultat selectie dosare

- Anunt concurs 20.01.2022

- Atributii posturi concurs

- Anexa_nr._2_Adeverinta

- Formular_inscriere_concurs anexa

________________________________________________________

CONCURS DE RECRUTARE 15.11.2021

 - Rezultate finale concurs

 - Rezultate proba interviuri

 - Rezultatul probei scrise

 - Rezultate contestatii selectie dosare concurs recrutare

 - Rezultate selectie dosare concurs recrutare

 - Anunt concurs

 - Atribuțiile  posturilor scoase la concurs

 - Formular de inscriere concurs anexa

 - Anexa_nr._2_Adeverinta

_______________________________________________________

ANUNT - Concurs promovare 27.09.2021

  - Rezultate finale

  - Rezultatul examenului

  - Rezultat interviu

  - Rezultat proba scrisa

  - Rezultat selectie dosar

  - Anunt concurs promovare in grad si bibliografie

_____________________________________________________

ANUNT - Concurs pentru ocuparea postului vacant de DIRECTOR GENERAL

17.08.2021 - Anunt concurs DG sept 2021

17.08.2021 - Bibliografie DG sept 2021

17.08.2021 - Anexa 1 DG sept 2021

17.08.2021 - Calendar DG sept 2021

______________________________________________________

ANUNT - Concurs pentru ocuparea postului vacant de DIRECTOR GENERAL

02.07.2021 - Anunt concurs DG

02.07.2021 - Bibliografie concurs DG

02.07.2021 - Adeverinta Anexa nr.1

___________________________________________________

ANUNT - Concurs pentru ocuparea postului vacant de DIRECTOR GENERAL

20.05.2021 - Anunt concurs DG

20.05.2021 - Bibliografie concurs DG

20.05.2021 - Adeverinta Anexa nr.1

___________________________________________________

 ANUNT - Concurs pentru ocuparea postului vacant de DIRECTOR GENERAL

06.04.2021 - Anunt concurs

06.04.2021 - Bibliografie concurs

____________________________________________________

Anunt Concurs 11.12.2019 promovare.

03.01.2019 - Rezultat final concurs 20.12.2018

28.12.2018 - Rezultat contestatie proba scrisa concurs 20.12.2018

21.12.2018 - Rezultat proba scrisa

05.12.2018 - Selectie dosare concurs 20.12.2018

16.11.2018 - Anunt si bibliografie concurs 20.12.2018

_________________________________________________

29.10.2018 - Rezultatul contestatiei probei scrise

26.10.2018 - Rezultatul probei scrise

25.10.2018 -  Barem subiecte examen concurs 

19.10.2018 -  Concurs pentru ocuparea postului vacant de Inspector Clasa I, grad profesional superior la Serviciul Decontare Servicii Medicale

Rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul din data 25.10.2018

24.09.2018 - ANUNT - Concurs pentru ocuparea postului vacant de Inspector Clasa I, grad profesional superior la Serviciul Decontare Servicii Medicale

Anunt concurs 

Bibliografie concurs

___________________________________________

12.04.2017 - ANUNTConcurs pentru ocuparea postului vacant de Presedinte - Director General la CAS CALARASI

Anunt concurs PDG

Bibliografie concurs PDG

___________________________________________________

06.04.2015ANUNT privind ocuparea prin transfer la cerere a unor functii publice de executie in cadrul Casei de Asigurari de Sanatate Calarasi

In conformitate cu prevederile art. 148 si art.149, alin. (1) – (5) din Hotararea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale art. 90, alin. (5) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici r2, cu modificarile si completarile ulterioare, Casa de Asigurari de Sanatate Calarasi anunta ocuparea prin transfer la cerere, a posturilor vacante corespunzatoare functiilor publice de consilier clasa I, grad profesional superior, respectiv inspector clasa I, grad profesional superior din cadrul Directiei Economice –Serviciul Buget, financiar, contabilitate.- vezi fisier atasat-

03.03.2016 - Rezultatul concursului pentru functii publice organizat in 29.02.2016 - 03.03.2016 - vezi fisierul atasat.

29.02.2016- Rezultatul probei scrise la concursul din 29.02.2016- vezi fisierul atasat.

11.02.2016

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul din 29.02.2016, organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante în cadrul Casei  de Asigurări de Sănătate Călăraşi - vezi fisier atasat.

08.02.2015

 CASA DE ASIGURARI DE SANATATE CALARASI, cu sediul in Calarasi, strada     Independentei, nr.51, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante, Consilier, clasa I, grad profesional superior - Direcţia economică – Serviciul Buget, financiar, contabilitate.

Vezi anuntul atasat.

05.02.2016

CNAS cu sediul in Bucuresti, Calea Calarasilor nr.248, bl.S19, sector 3, organizeaza concurs in data de 02.03.2016 la sediul CNAS, Sala de consiliu, pentru ocuparea postului vacant de Presedinte-director general la CAS Calarasi.

Vezi anuntul atasat.

 

28.01.2016

  CASA DE ASIGURARI DE SANATATE CALARASI, cu sediul in Calarasi, strada     Independentei, nr.51, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor publice de executie vacante, dupa cum urmeaza:

I. Organizarea concursului

  1. Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, la sediul Casei de Asigurari de Sanatate Calarasi.
  2. Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

               Proba scrisa se va desfasura in data de 29 februarie 2016,  ora 1000

               Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.

II. Conditii de participare

       In vederea inscrierii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

a)sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;

b)sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;

c)sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti;

d)sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

e)sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

f)sa indeplineasca conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;

g)sa indeplineasca conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;

h)sa nu fi fost condamnati pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;

i)sa nu fi fost destituiti dintr-o functie publica sau sa nu le fi incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

j)sa nu fi desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.   

III. Conditii de studii si vechime

IV. Actele necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere:

a) formularul de inscriere, conform anexei nr.3 la H.G. nr.611/2008, modificata;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii  şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

e) cazierul judiciar (acesta poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere, cu obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire);

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

            h) declaratia pe propria răspundere ca nu a fost destituit dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

            Relatii suplimentare se pot obtine la sediul CAS Calarasi si la nr. de telefon 0242316717, interior 129.

            Dosarele se vor depune la Compartimentul resurse umane.

 

BIBLIOGRAFIE

      Referent, clasa III, grad profesional superior -Direcţia economică- Compartiment Administrare contribuţii şi creanţe:

 

-Legea nr.188/1999 (r2), privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si  completarile ulterioare;

-    Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii titlul VIII şi titlul IX, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr.158/2005, privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordin nr. 141/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G.nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

-   Ordin nr. 1972/2002 din 24.12.2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

 

      Referent, clasa III, grad profesional superior -Direcţia Medic şef - Compartiment Evaluare Furnizori:

     -  Ordinul MS/CNAS nr. 106/32/2015 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a Comisiilor naţionale şi a Comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a Metodologiei-cadru pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare;

       - H.G. nr. 400/2014, pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările si completările ulterioare;

      - Ordinul 388/186/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Contractului – cadru, cu modificările si completările ulterioare; 

-Legea nr.188/1999 (r2), privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si  completarile ulterioare;

- Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii testării inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

_______________________________________________________________________________

29.12.2015 - Casa de Asigurari  de Sanatate  Calarasi, in conformitate cu prevederile Legii 188/1999 art.90 alin.(1) lit.b.) , alin.(2) si alin.(5) ,  comunica un post vacant  de referent  clasa III grad profesional superior, Compartiment Administrare Contributii si Creante din cadrul Directiei Economice care poate fi ocupat prin transfer la cerere de catre functionari publici din institutii de acelasi nivel conform Hotararii 611/2008.

Persoanele interesate sunt invitate sa depuna la sediul institutiei,Compartiment Resurse Umane , in termen de 20 de zile de la publicarea acestui anunt, urmatoarele documente:

-cerere de transfer la cerere

-CV in format european

-Acte doveditoare privind indeplinirea conditiilor specifice

-Adeverinta eliberata de institutia angajatoare din care sa reiasa functia pe care o ocupa in prezent

Precizam ca in conformitate cu  dispozitiile art.90 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  ,, Transferul la cerere se face într-o funcţie publică de aceeaşi categorie, clasă şi grad profesional sau într-o funcţie publică de nivel inferior, în urma aprobării cererii de transfer a funcţionarului public de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice la care se solicită transferul. În acest caz, transferul poate avea loc numai între autorităţi sau instituţii publice din administraţia publică centrală, între autorităţi administrative autonome ori, după caz, între autorităţi sau instituţii publice din administraţia publică locală.’’

In situatia in care vor exista mai multe cereri de transfer , va fi organizat un interviu pentru candidati , la o data si o locatie care vor fi anuntate prin afisarea la sediul institutiei.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0242-316717 interior 129

Conditii generale: sa fie functionar public, referent , clasa III, grad superior.

Nu a fost sanctionat disciplinar. Vezi fisierul atasat.

_____________________________________________________________________________________________

15.12.2015 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere pentru ocupare functii publice - vedeti fisierul atasat.

20.11.2015 -  CASA DE ASIGURARI DE SANATATE CALARASI, cu sediul in Calarasi, strada     Independentei, nr.51, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor publice de executie vacante, dupa cum urmeaza:

I. Organizarea concursului

  1. Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, la sediul Casei de Asigurari de Sanatate Calarasi.
  2. Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

               Proba scrisa se va desfasura in data de 21 decembrie 2015,  ora 1000

               Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.

II. Conditii de participare

       In vederea inscrierii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

a)sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;

b)sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;

c)sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti;

d)sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

e)sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

f)sa indeplineasca conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;

g)sa indeplineasca conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;

h)sa nu fi fost condamnati pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;

i)sa nu fi fost destituiti dintr-o functie publica sau sa nu le fi incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

j)sa nu fi desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.   

III. Conditii de studii si vechime

 

V. Actele necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere:

a) formularul de inscriere, conform anexei nr.3 la H.G. nr.611/2008, modificata;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii  şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

e) cazierul judiciar (acesta poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere, cu obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire);

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

            h) declaratia pe propria răspundere ca nu a fost destituit dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

            Relatii suplimentare se pot obtine la sediul CAS Calarasi si la nr. de telefon 0242316717, interior 129.

            Dosarele se vor depune la Compartimentul resurse umane.

 

BIBLIOGRAFIE

Consilier, clasa I, grad profesional superior -Direcţia economică-Serviciul Buget, financiar,  contabilitate:

- Legea nr.188/1999 (r2), privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si  completarile ulterioare;

-    Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii titlul VIII şi titlul IX, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea contabilităţii nr. 82/1991 (r4) din 24.12.1991, republicată în M.Of. partea I  nr.454 din 18.06.2008, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordin nr. 1917/2005 din 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunilor de aplicare a acestuia, publicat în M.Of. partea I nr.1186 din 29.12.2005;

-Normă metodologică privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi  instrucţiunile de aplicare a acestuia. Publicat de Ministerul Finanţelor Publice, publicată în M.Of. partea I nr.118bis din 29.12.2005;

-   Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, publicată în M.Of. nr.597 din 13.08.2002, modificările şi completările ulterioare;

-   Ordin nr. 1972/2002 din 24.12.2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

 

      Referent, clasa III, grad profesional superior -Direcţia economică- Compartiment Administrare contribuţii şi creanţe:

-Legea nr.188/1999 (r2), privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si  completarile ulterioare;

-    Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii titlul VIII şi titlul IX, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr.158/2005, privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordin nr. 141/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G.nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

-   Ordin nr. 1972/2002 din 24.12.2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

 

      Referent, clasa III, grad profesional superior -Direcţia Medic şef - Compartiment Evaluare Furnizori:

     -  Ordinul MS/CNAS nr. 106/32/2015 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a Comisiilor naţionale şi a Comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a Metodologiei-cadru pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare;

       - H.G. nr. 400/2014, pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările si completările ulterioare;

      - Ordinul 388/186/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Contractului – cadru, cu modificările si completările ulterioare; 

-Legea nr.188/1999 (r2), privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si  completarile ulterioare;

- Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii testării inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

____________________________________________________________

 

Fișiere atașate

Anunt promovare.pdf Rezultat final concurs 20.12.2018.pdf Anunt promovare in grad.pdf Rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul din data 25.10.2018.pdf Anunt concurs Inspector superior Serv.Medical.pdf Bibliografie concurs Inspector superior Serv.Medical.pdf Rezultatul examenului.pdf Rezultat interviu.pdf Rezultat proba scrisa.pdf Rezultat selectie dosare 22.01.2018.pdf Anunt concurs promovare in grad.pdf Anunt concurs PDG.pdf Bibliografie concurs PDG.pdf Anunt concurs promovare in grad profesional.pdf Anunt concurs 2 referent - serv. economic si serv. medical-2.pdf Concurs consilier superior martie 2016.pdf REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR concurs 29.02.2016.pdf Rezultatul probei scrise la concursul din 29.02.2016.pdf Rezultatul concursului pentru functii publice organizat in 29.02.2016 - 03.03.2016.pdf Anunt posturi vacante ocupare prin transfer apr.2016.pdf Rezultat selectie dosare-concurs ocupare functii publice.pdf