In data de 14.04.2022 s-a publicat Ordinul 217 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017.

Modificările legislative precizate mai sus au implementat modificări atat pentru angajatori cat si pentru pesoanele fizice, astfel:

 

I.Concediul si indemnizatia pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani

(1) Beneficiază de concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani asiguratul care, cu acordul pacientului, îl însoţeşte pe acesta la intervenţii chirurgicale şi tratamente prescrise de medicul specialist.

(2) Pacientul cu afecţiuni oncologice îşi poate exprima acordul prevăzut la alin. (1) numai pentru o singură persoană la fiecare intervenţie chirurgicală, respectiv tratament. Acordul pacientului se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 15 pus la dispoziţie de medicul specialist şi se arhivează la fişa pacientului cu afecţiuni oncologice.

 

(3) Medicul specialist din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani cu durată de cel mult 45 de zile calendaristice în interval de un an pentru un pacient. Intervalul de referinţă pentru urmărirea numărului de zile de concediu medical este de 12 luni calendaristice de la prima zi de concediu medical.

 (4) Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, precum şi şedinţele de evaluare psihologică clinică, respectiv de consiliere psihologică clinică se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul specialist.

(6) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice este de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare."

(7) Indemnizaţia pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

 

Casele de asigurări de sănătate care au în evidenţă pacienţii cu afecţiuni oncologice au obligaţia de a gestiona numărul de zile de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice.

(12) În vederea gestionării numărului de zile de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, adeverinţa prevăzută la art. 8 alin. (12) lit. b) se solicită şi se transmite pacientului sau aparţinătorului, inclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 72.

(13) În vederea gestionării numărului de zile de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, beneficiarul concediului are obligaţia de a transmite de îndată o copie a certificatului de concediu medical la casa de asigurări care are în evidenţă pacientul cu afecţiuni oncologice, inclusiv prin mijloace de transmitere la distanţă."

II. Concediu şi indemnizaţia pentru supravegherea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării:

Asiguraţii pentru care nu se dispune măsura carantinei sau a izolării au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru supravegherea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării în condiţiile Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În situaţiile în care, pentru copilul în vârstă de până la 18 ani s-a dispus măsura carantinei sau a izolării în condiţiile Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, durata concediului medical pentru supravegherea şi îngrijirea acestuia va fi stabilită de medicul curant sau, după caz, de medicul de familie, care a monitorizat copilul, în funcţie de evoluţia bolii şi durata monitorizării

Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru supravegherea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, în cazul copilului pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării în condiţiile Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este de 100% din baza de calcul stabilită conform art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate."

III. 1.Durata concediilor pentru tuberculoză, unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevăzute la art. 18 alin. (5), neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcină şi lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, pentru reducerea timpului de muncă, pentru carantină, boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, precum şi pentru risc maternal nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecţiuni.

2.Pentru concediile medicale prevăzute la alin. (1), plătitorii de indemnizaţii sau, după caz, casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă pacientul cu afecţiuni oncologice au obligaţia să elibereze adeverinţe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical aferent fiecărei afecţiuni în parte

 

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

Fișiere atașate

ANEXA nr.7^2 Norme -adeverinta.doc ANEXA nr.9 Norme - cerere indemnizatie.doc ANEXA nr.10 Norme - cerere angajatori.doc ANEXA nr.15 Norme - acord pacient onco.doc