Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă următoarele:

 

  1. Potrivit reglementărilor OUG nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina – astfel cum a fost modificată şi completată prin OUG nr. 20/2022, categoriile de persoane prevăzute la art. 1 alin. (4) din actul normativ menţionat anterior, şi anume :

care necesită servicii medicale, materiale sanitare, medicamente şi dispozitive medicale, beneficiază de pachetul de servicii de bază prevăzut în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi în normele metodologice de aplicare ale acestuia, precum şi de medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi serviciile medicale cuprinse în programele naţionale de sănătate curativeca şi asiguraţii românifără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, a contribuţiei personale pentru medicamentele acordate în tratamentul ambulatoriu şi cu scutire de la coplată.

 

               În ceea ce priveşte cetăţenii ucraineni care au intrat în România anterior intrării în vigoare a dispoziţiilor OUG nr. 15/2022 şi pentru care s-a deschis dreptul la servicii medicale anterior acestei date, aşa cum menţionam şi în adresa CNAS nr. P1702/02.03.2022, sunt aplicabile dispoziţiile Convenţiei între Republica Populară Română şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, privind colaborarea în domeniul prevederilor sociale, semnată la Bucureşti la 24 decembrie 1960 şi ratificată prin Decretul nr. 165/1961.

 

  1.  Totodată, la art. 1 alin. (6) şi (7) din OUG nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare, se reglementează faptul că furnizorii de servicii medicale, materiale sanitare, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, inclusiv pentru programele naţionale de sănătate curative, sunt obligaţi:

      -  să înregistreze în aplicaţia informatică pusă la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate persoanele menţionate la pct. I şi să păstreze copii de pe documentele de identitate, dacă acestea există;

      - să întocmească evidenţe distincte pentru serviciile medicale, materialele sanitare, medicamentele sau dispozitivele medicale acordate persoanelor menţionate la pct. I şi pentru care întocmesc facturi distincte; facturile însoţite de documente justificative, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi de copii ale documentelor de identitate, dacă acestea există, sau copii ale documentelor medicale de la nivelul furnizorilor, pentru persoanele care nu deţin documente de identitate, sunt raportate lunar caselor de asigurări de sănătate cu care sunt în relaţie contractuală în vederea decontării;

 

Asumarea serviciilor medicale, materialelor sanitare, medicamentelor, dispozitivelor medicale acordate de furnizori se face prin semnătură electronică extinsă/calificată potrivit legislaţiei naţionale/europene în vigoare privind serviciile de încredere.

Serviciile medicale, materialele sanitare, medicamentele, dispozitivele medicale înregistrate offline se transmit în platforma informatică din asigurările de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării acestora. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciilor medicale şi acesta se împlineşte în a treia zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale, materialele sanitare, medicamentele, dispozitivele medicale din pachetele de bază, respectiv din programele naţionale de sănătate curative, acordate în alte condiţii decât cele prevăzute de OUG nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare, nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.

 

 

  1. Având în vedere prevederile art. 1 alin. (6) din OUG nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale  Ordinului Preşedintelui CNAS cu nr. 155/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1549/2018Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pune la dispoziţie aplicaţia de generare a numerelor unice temporare de identificare a persoanelor străine sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina aflate pe teritoriul României.

    Totodată, publicam alaturat la prezenta un Manual și instrucțiuni de utilizare a aplicației Generare numere unice temporare de înregistrare pentru cetățenii din Ucraina.  

Fișiere atașate

Manual_aplicatie.doc