Cardul european de asigurat

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce este cardul european de asigurat?

           Cardul european de asigurat este documentul care confera titularului asigurat dreptul la prestatii medicale necesare in cadrul unei sederi temporare intr-un stat membru al Uniunii Europene
           Acest document se elibereaza la cererea persoanei asigurate, pentru deplasari scurte (de maxim 12 luni) in afara granitelor Romaniei si este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE. Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este conditionata de prezentarea acestuia, fiind suficienta prezentarea oricarui alt tip de asigurare medicala.

 

Cine il poate detine?

           Pot beneficia de card european de asigurat toti cetatenii care au calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate si fac dovada achitarii la zi a contributiei. 
           In situatia in care persoana care a obtinut un card nu indeplineste toate conditiile in baza carora s-a eliberat cardul pe toata perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contributiei de asigurari sociale de sanatate) si in aceasta perioada beneficiaza de servicii medicale in cadrul unei deplasari intr-un stat membru al Uniunii Europene, persoana in cauza va suporta contravaloarea acestor servicii. In aceasta situatie, casa de asigurari de sanatate emitenta a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii institutiei din statul membru care a acordat serviciile si, ulterior, va recupera contravaloarea acestora de la persoana in cauza.

 

Ce drepturi confera?

           Cardul european de asigurat confera dreptul de a beneficia de asistenta medicala necesara in cursul unei sederi temporare intr-un stat membru al UE, dar nu acopera situatia in care asiguratul se deplaseaza intr-un stat membru UE in scopul de a beneficia de tratament medical pentru afectiuni preexistente deplasarii. 
           Serviciile medicale acordate in statele membre UE, in baza cardului, sunt cele prevazute de legislatia fiecarui stat si nu trebuie sa depaseasca ceea ce este necesar din punct de vedere medical in timpul sederii temporare.

          Pentru informatii privind serviciile de care beneficiezi in baza Cardului European pe teritoriul UE/SEE, acceseaza aici:http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=en&intPageId=1751

 

Cat costa?

           Incepand cu 1 ianuarie 2008, cardul este gratuit.

 

Cat timp e valabil?

          Cardul este valabil 24 luni de la data eliberarii. Cu maxim o luna inainte de expirarea lui, se poate obtine unul nou urmand procedura normala.

 

Care este procedura de obtinere?      

1. Se completeaza si semneaza cererea de eliberare a cardului european de asigurat (descarca modelul mai jos) exclusiv pentru solicitantii asigurati la CASMB

 

2. Se prezinta actul de identitate (BI/CI) in original si se depune o fotocopie a acestuia insotita de documentele doveditoare ale calitatii de asigurat (dupa caz, adeverinta de salariat, adeverinta de asigurat, fotocopia Formularului 212 (Declaratia unica) inregistrat la ANAF, talon de pensie, adeverinta de elev/student etc). Pentru minori (varsta pana in 18 ani), se ataseaza copia certificatului de nastere/CI, iar la cererea facuta in numele copilului se ataseaza copia actului de identitate al parintelui care semneaza cererea.

 

              În cazul în care datele din documentele doveditoare ale calității de asigurat (declarația unică, chitanțe de plată, adeverințe ș.a.) nu se regăsesc sau nu sunt actualizate în sistemul informatic, înaintea depunerii / înregistrării actelor pentru cardul european, solicitantul trebuie să prezinte respectivele documente la structura de specialitate a CASMB responsabilă cu verificarea calității de asigurat (etajul 1), în vederea actualizării bazei de date în conformitate cu conținutul documentelor

 

3. Se depun documentele si cererea la biroul de specialitate de la etajul 2 al sediului CASMB (link la http://www.casan.ro/casmb/page/sediul-baneasa.html). Programul de lucru cu publicul poate fi consultat aici: click

 

4. In termen de 7 zile lucratoare de la data depunerii documentelor de mai sus, cardul va fi emis si distribuit de Posta la adresa inscrisa pe cerere. In cazul documentelor transmise prin posta/curier, data depunerii se considera data la care acestea ajung la sediul Baneasa (data confirmarii de primire).

 

 
          

Studenții/masteranzii care studiaza în statele membre UE pot obține CEASS numai dacă beneficiază de bursă a statului român

 

NOTĂ 
 

În cazul în care pentru depunerea / ridicarea documentelor nu se prezintă beneficiarul direct, persoana împuternicită de către acesta va prezenta următoarele documente:

 

               - declarație pe proprie răspundere, dacă persoana împuternicită este rudă de gradul I (părinte / copil) cu beneficiarul

                 SAU

               - procură notarială, dacă persoana împuternicită nu este rudă de gradul I cu beneficiarul.

 

Persoanele salariate pot fi reprezentate de o terță persoană, care prezintă delegație în acest sens semnată și ștampilată de către angajator. 

 

Documentele pot fi transmise și prin poștă / servicii de curierat.

 

Nu se primesc documente prin email, FAX, întrucât conţin date cu caracter personal. În conformitate  cu prevederile OUG nr. 41/2016, exceptie face doar fotocopia după actul de identitate, care poate fi transmisă pe adresa de email rai@casmb.ro

 

În prezent, CASMB emite (solicitanților de Card European) Certificatul de Înlocuire Provizorie (document prevăzut de Regulamentele europene, care conferă aceleași drepturi la asistența medicală necesară pe parcursul deplasărilor temporare, Cardurile Europene urmând a fi transmise prin serviciile poștale la adresa înscrisă pe cerere.

Certificatele de Înlocuire Provizorie se ridică, pe bază de semnătura titularului / împuternicitului acestuia, de la sediul CASMB.

 

Fișiere atașate

20180529_Cerere de card european de asigurat.docx 20181206_MODEL ADEVERINTA DE SALARIAT ORDIN 1549.docx