Precizări privind înregistrarea, procesarea, validarea și decontarea sumelor privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate de către angajatori

 

Începând cu data de 04.01.2021 vă rugăm să utilizați modulul de registratură online disponibil aici pentru transmiterea cererii de recuperare concedii medicale din FNUASS.

Documentele se transmis în format fizic numai după primirea ACCEPTULUI înregistrării pe platforma de registratură online

Documentația se transmite conform Instrucțiunii de transmitere disponibilă aici

Atenție! Acceptul înregistării nu constituie propunere la plată

Documentele necesare depunerii online a cererilor de recuperare concedii medicale din FNUASS sunt disponibile pe site-ul instituției astfel:

- Cerere pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale

- Centralizator concedii medicale

______________________________

 Cererea de restituire va conţine în mod obligatoriu numărul de telefon şi adresa de e-mail a persoanei cu atribuţii în întocmirea şi transmiterea cererii și a Declarației 112.

 Solicitarea angajatorilor de a deconta sumele aferente concediilor medicale din FNUASS se depune online prin utilizarea Platformei de transmitere online a cererilor către CASMB disponibilă pe site-ul instituției. Documentele transmise prin intermediul platformei (Cerere + Centralizator) se înregistrează, procesează și verifică în Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor de Sănătate din România.

 În cazul în care nu există erori din punct de vedere medical în procesarea Declarației 112 transmisă de către anagajator la ANAF și nici erori/discrepanțe din punct de vedere economic între datele înscrise pe documentele încarcate în platformă și cele declarate de către angajator în Declarația 112, angajatorul este anunțat prin intermediul e-mailului de ACCEPTUL înregistrării cererii de recuperare.

În cazul în care există erori din punct de vedere medical în procesarea Declarației 112 transmisă de către anagajator la ANAF și în cazul în care există erori/discrepanțe din punct de vedere economic între datele înscrise pe documentele încarcate în platformă și cele declarate de către angajator în Declarația 112, angajatorul este anunțat prin intermediul e-mailului de RESPINGEREA înregistrării cererii de recuperare.

 Erorile constatate se comunică angajatorului, acesta având la dispoziție un termen de 90 de zile de la data primirii comunicării să depună o nouă cerere de recuperare (în conformitate cu art. 64 alin (10) din OUG 158/2005, cu modificările și completările ulterioare). Obligatoriu la redepunerea dosarului să fie anexată și dovada RESPINGERII cererii inițiale, împreună cu erorile constatate.

 ______________________________

Constituie refuzuri justificate la plata indemnizaţiilor următoarele situaţii:

 

a)necompletarea cererii și a centralizatorului cu informațiile corespunzătoare și/sau neconcordanțe între datele înscrise și cele existente pe Declarația 112;

b)eroarea procesării Declarației 112 transmisă la ANAF de către angajator, din punct de vedere medical în SIUI (ex. lipsă aviz medic expert, lipsă aviz medicina muncii, raportare multiplă CM, depășirea nr. de zile pentru: sarcină și lăuzie 126 zile, îngrijire copil bolnav, etc);

c neîndeplinirea stagiului complet de asigurare, cu excepţiile prevăzute de Ordinul 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, actualizată;

d)depunerea eronată a modelului de cerere de recuperare sume din FNUASS și a modelului de centralizator privind înscrisurile existente la nivelul exemplarelor de concediu medical emise de către medicii prescriptori;

e)orice altă situație survenită în cadrul procesării, verificării și validării Declarației 112 în SIUI.

Dosarele de recuperare se soluționează cronologic iar propunerea la plată a dosarului este comunicată angajatorului care are obligația de a transmite prin serviciul poștal certificatele roz în original împreună cu confirmarea acceptării înregistrării cererii. Documentele se transmit de către angajator cu OPIS/notă de inventar. Termenul de transmitere este de 30 zile în conformitate cu art. 2 alin (8) OUG 158/2005, cu modificările și completările ulterioare.

 ______________________________

 Indemnizaţiile de asigurări de sănătate pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite, conform prevederilor art.69 din Ordinul nr.15/1.311/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

Termenul de 90 de zile se calculează începând cu data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează indemnizaţiile (asiguraţilor) de asigurări de sănătate. Nedepunerea în termenul legal de 90 de zile a cererii de recuperare a sumelor pentru concedii medicale, însoţită de toate documentele justificative menţionate mai sus atrage după sine respingerea cererii ca tardiv formulată.

Nedepunerea în termen de 90 de zile de la respingerea cererii, însoțită de toate documentele justificative menţionate mai sus atrage după sine respingerea cererii ca tardiv formulată.

 ______________________________

 

 

Notificărea privind amânarea la plată a cererilor, ca urmare a constatării de erori economice și medicale, se face la adresa de email furnizată la depunerea cererii pe platforma online.

 

Lipsa corecțiilor transmise prin notificarea de amânare duce la respingerea definitivă la plată a cererii, în conformitate cu Art. IV alin (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2021, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005

Fișiere atașate

20220706_Cerere-recuperare-CM-conf-Ordin-1165-24052022.pdf 20220706_Precizări privind plata indemnizaţiilor de concediu medical pentru salariaţii.pdf