ANEXA 39

MODALITATEA

de prescriere, procurare şi decontare a dispozitivelor medicale, tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu

 

    ART. 1 (1) Dispozitivele medicale, tehnologiile şi dispozitivele asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu se acordă asiguraţilor pentru o perioadă determinată ori nedeterminată, în baza unei prescripţii medicale sub forma unei recomandări medicale tipizate conform modelului de la anexa nr. 39 D la prezentul ordin, eliberată de medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, direct sau prin reprezentantul legal, în condiţiile prezentelor norme, numai ca o consecinţă a unei consultaţii raportate la casa de asigurări de sănătate.

    (2) Prescripţia medicală se eliberează în 3 exemplare, dintre care un exemplar rămâne la medic, un exemplar însoţeşte cererea şi se depune la casa de asigurări de sănătate şi un exemplar rămâne la asigurat, pe care îl predă furnizorului de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive împreună cu decizia de aprobare a dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv eliberată de casa de asigurări de sănătate. Prescripţia medicală trebuie să conţină denumirea şi tipul dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv din Lista dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive din anexa nr. 38 la ordin. Prescripţia medicală va conţine în mod obligatoriu numele casei de asigurări de sănătate cu care medicul care eliberează prescripţia medicală se află în relaţie contractuală şi numărul contractului.

    Prescripţia medicală va fi întocmită în limita competenţei medicului prescriptor.

    (3) Prescripţia medicală pentru protezarea auditivă trebuie să fie însoţită de audiograma tonală liminară şi audiograma vocală, eliberate de un furnizor de servicii medicale sau de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive care se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. Pentru copii, la recomandarea medicului de specialitate, audiograma vocală se poate excepta. Audiogramele conţin numele şi prenumele asiguratului, CNP-ul/codul unic de asigurare al acestuia, data şi locul efectuării, dovada calibrării/etalonării anuale a audiometrelor utilizate.

    (4) Prescripţia medicală pentru protezarea vizuală - implant cu lentile intraoculare - trebuie să fie însoţită de biometria eliberată de un furnizor de servicii medicale autorizat şi evaluat, aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. Biometriile conţin numele şi prenumele asiguratului, CNP-ul/codul unic de asigurare al acestuia, data şi locul efectuării.

    (5) În cazul protezării membrului inferior, după o intervenţie chirurgicală, un asigurat poate beneficia înaintea protezării definitive, de o proteză provizorie. În această situaţie medicul care face recomandarea va menţiona pe prescripţia medicală modul de protezare şi tipul protezei definitive. În situaţii speciale, pentru acelaşi segment anatomic medicul specialist poate prescrie o altă protezare care să cuprindă atât proteză provizorie cât şi proteză definitivă sau direct proteză definitivă.

    (6) Pentru dispozitivele de protezare stomii în cazul pacienţilor cu stome permanente şi pentru dispozitive pentru incontinenţă urinară, în cazul pacienţilor cu incontinenţă urinară permanentă, medicul va menţiona pe prescripţia medicală "stomă permanentă" respectiv "incontinenţă urinară permanentă".

    (7) Pentru dispozitivele de protezare stomii şi pentru dispozitivele pentru retenţie sau/şi incontinenţă urinară, cu excepţia cateterului urinar, recomandarea se poate face şi de către medicul de familie pe lista căruia se află înscris asiguratul; pentru cateterul urinar recomandarea se poate face şi de către medicul de familie pe lista căruia se află înscris asiguratul, numai ca urmare a scrisorii medicale/biletului de ieşire din spital comunicat(ă) de către medicul de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în baza unei relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate.

    Prescripţia medicală va conţine în mod obligatoriu în acest caz şi numele casei de asigurări de sănătate cu care medicul de specialitate, care a transmis scrisoarea medicală/biletul de ieşire din spital, se află în relaţie contractuală şi numărul contractului încheiat de către acesta sau reprezentantul legal; biletul de ieşire din spital va conţine obligatoriu şi explicit toate elementele prevăzute în modelul de scrisoare medicală.

    (8) Prescripţiile medicale pentru echipamentele pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă trebuie să fie însoţite de documente medicale din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor pentru recomandarea acestor dispozitive condiţii prevăzute la punctul 9 din anexa nr. 38 la ordin.

    Durata prescripţiei pentru echipamentele pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă este de maximum 90/91/92 de zile, în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii pentru persoanele care nu sunt încadrate în grad de handicap şi de maximum 12 luni pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav.

    (9) În prescripţia medicală se va menţiona obligatoriu că deficienţa organică sau funcţională nu este ca urmare a unei boli profesionale sau a unui accident de muncă ori sportiv. În acest sens, se solicită o declaraţie a asiguratului pe propria răspundere din care să rezulte că deficienţa organică sau funcţională nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv; declaraţia rămâne la medicul care întocmeşte prescripţia.

    ART. 2 (1) Pentru obţinerea dispozitivului medical, tehnologiei şi dispozitivului asistiv, asiguratul, unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie I şi II, soţ/soţie, o persoană împuternicită legal în acest sens de acesta - prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurări de sănătate în evidenţele căreia se află asiguratul beneficiar al dispozitivului medical, tehnologiei şi dispozitivului asistiv, actul de identitate (în copie), prescripţia medicală pentru dispozitivul medical, tehnologia sau dispozitivul asistiv, şi certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap pentru echipamentele pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă, după caz. Pentru copiii în vârstă de până la 14 ani se ataşează prescripţia medicală pentru dispozitivul medical, tehnologia sau dispozitivul asistiv recomandat, cu specificarea domiciliului copilului, şi certificatul de naştere (în copie). Documentele se pot transmite casei de asigurări de sănătate și prin poştă sau prin mijloace de comunicare electronică.

    (2) Prescripţiile medicale îşi pierd valabilitatea dacă nu sunt depuse la casa de asigurări de sănătate în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii. Nu sunt acceptate prescripţiile medicale în care este nominalizat furnizorul de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive sau cele care sunt eliberate de medicii de specialitate aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate şi care reprezintă interesele unui furnizor de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive evaluat sau acreditat/înscris în procesul de acreditare (reprezentant legal, asociat, administrator, angajat sau persoană care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală de exercitare a profesiei la furnizor).

    (3) În situaţia pacienţilor cu stome permanente pentru obţinerea dispozitivelor de protezare stomii, prescripţia medicală pe care este completată menţiunea "stomă permanentă" se depune împreună cu cererea la casa de asigurări de sănătate o singură dată pentru un interval de maximum 12 luni consecutive. În situaţia pacienţilor cu incontinenţă urinară permanentă pentru obţinerea dispozitivelor de incontinenţă urinară, prescripţia medicală pe care este completată menţiunea incontinenţă urinară permanentă se depune împreună cu cererea la casa de asigurări de sănătate o singură dată, pentru un interval de maximum 12 luni consecutive.

    ART. 3 (1) Casa de asigurări de sănătate, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, este obligată să ia o hotărâre privind acceptarea sau respingerea cererii. Respingerea cererii de către casa de asigurări de sănătate se face în scris şi motivat, cu indicarea temeiului legal.

    (2) În cazul acceptării, cererile sunt supuse aprobării şi, respectiv, emiterii unei decizii de aprobare pentru procurarea/închirierea dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv în limita fondului aprobat cu această destinaţie. Decizia se ridică de la casa de asigurări de sănătate de către beneficiar, unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie I şi II, soţ/soţie, o persoană împuternicită legal în acest sens de acesta - prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului, sau se expediază prin poştă în maximum 2 zile de la emitere în cazul în care asiguratul solicită prin cerere. În situaţia în care cererile pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive conduc la depăşirea fondului lunar aprobat se întocmesc liste de prioritate pentru asiguraţi, pe categorii de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive. În acest caz decizia se emite în momentul în care fondul aprobat cu această destinaţie permite decontarea dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv, în ordinea listei de prioritate, casa de asigurări de sănătate fiind obligată să transmită asiguratului prin adresă scrisă, expediată prin poştă, decizia în termen de 2 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia sau necesitatea revizuirii prescripţiei medicale - numai pentru situaţiile în care se impune revizuirea prescripţiei. Modelul unic de decizie pentru aprobarea procurării unui dispozitiv medical, tehnologie sau dispozitiv asistiv este prevăzut în anexa nr. 39 A la ordin.

    (3) Fiecare decizie, se emite pentru un singur dispozitiv medical, tehnologie sau dispozitiv asistiv şi se eliberează în două exemplare, dintre care un exemplar pentru asigurat, transmis de casa de asigurări de sănătate prin poştă sau care se ridica direct de la casa de asigurări de sănătate şi un exemplar rămâne la casa de asigurări de sănătate. La decizia care se transmite asiguratului sau care se ridică de către acesta se ataşează o copie a recomandării medicale.

    (4) Decizia de aprobare pentru procurarea dispozitivelor de protezare stomii şi retenţie sau/şi incontinenţă urinară este valabilă pentru perioada prevăzută în prescripţia medicală, care nu poate fi mai mare de 90/91/92 de zile calendaristice sau maximum 12 luni consecutive, după caz. Decizia de aprobare pentru procurarea dispozitivelor de protezare stomii şi retenţie sau/şi incontinenţă urinară este însoţită de o anexă cu 3 taloane sau 12 taloane, după caz, corespunzător perioadelor lunare, pentru perioada prevăzută în prescripţia medicală, conform modelului prezentat în anexa nr. 39 B la ordin. Decizia de aprobare pentru procurarea filtrului umidificator HME este valabilă pentru perioada prevăzută în prescripţia medicală, care nu poate fi mai mare de 90/91/92 de zile calendaristice.

    (5) În cazul protezelor pentru membrul inferior, casele de asigurări de sănătate pentru un singur dispozitiv medical emit decizii distincte pentru acelaşi tip de proteză pentru ambele etape de protezare (proteza provizorie şi proteza definitivă). Decizia pentru proteza definitivă, se emite, la solicitarea asiguratului, după minimum 3 luni de la data la care acesta a beneficiat de proteza provizorie.

    (6) În cazul fotoliilor rulante, acestea se vor acorda asiguraţilor pe o perioadă nedeterminată sau determinată - prin închiriere, iar echipamentele pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă se vor acorda pe o perioadă determinată prin închiriere, pe baza deciziilor de aprobare pentru procurarea/închirierea dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive. Perioada de închiriere nu poate depăşi data la care încetează valabilitatea contractelor de furnizare de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive încheiate între casa de asigurări de sănătate şi furnizori. La încheierea contractelor, pentru dispozitivele medicale, tehnologiile sau dispozitivele asistive ce se acordă pentru o perioadă determinată, furnizorii prezintă lista cuprinzând tipurile de dispozitive şi numărul acestora pe fiecare tip.

    (7) Decizia de aprobare pentru închirierea fotoliilor rulante este valabilă pentru perioada prevăzută în prescripţia medicală care nu poate fi mai mare de 90/91/92 de zile calendaristice. Pentru echipamentele pentru oxigenoterapie decizia de aprobare este valabilă pentru perioada prevăzută în prescripţia medicală, respectiv maximum 90/91/92 de zile calendaristice sau maximum 12 luni consecutive, după caz. Pentru aparatele de ventilaţie noninvazivă decizia de aprobare este valabilă pentru perioada prevăzută în prescripţia medicală şi nu poate fi mai mare de 90/91/92 de zile calendaristice sau maximum 12 luni consecutive, după caz. Decizia de aprobare pentru închirierea fotoliilor rulante, aparatelor pentru administrarea continuă cu oxigen şi ventilaţie noninvazivă, este însoţită de o anexă cu 3 sau 12 taloane, după caz, corespunzător perioadelor lunare, pentru perioada prevăzută în prescripţia medicală, conform modelului prezentat în anexa nr. 39 D la ordin.

    (8) Termenul de valabilitate al deciziei de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv este de 30 de zile calendaristice de la data emiterii acesteia de către casa de asigurări de sănătate, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (7). În cazul dispozitivului fabricat la comandă, furnizorul de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive înştiinţează casa de asigurări de sănătate despre primirea deciziilor de aprobare a acestor dispozitive medicale tehnologii şi dispozitive asistive, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii acestora.

    ART. 4 (1) Pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv, asiguratul, în cazul dispozitivelor la comandă (inclusiv pentru protezele auditive), sau, în cazul dispozitivelor medicale, tehnologiilor sau dispozitivelor asistive care nu sunt la comandă, asiguratul sau unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie I şi II, soţ/soţie, o persoană împuternicită legal în acest sens de către asigurat - prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului se adresează, în perioada de valabilitate a deciziei, unuia dintre furnizorii din lista furnizorilor de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive evaluaţi sau acreditaţi/înscrişi în procesul de acreditare, cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract, cu următoarele documente: decizia emisă de casa de asigurări de sănătate şi prescripţia medicală. Documentele se pot transmite furnizorului şi prin poştă/curierat.

(2) Asiguraţii care au decizii cu valabilitate pentru maximum 12 luni consecutive se pot adresa unui alt furnizor autorizat şi evaluat sau acreditat/înscris în procesul de acreditare aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, reluând întreaga procedură de obţinere a unei noi decizii, cu menţiunea că noua decizie anulează decizia anterioară. Asiguraţii vor menţiona în cererea înaintată casei de asigurări de sănătate că doresc schimbarea furnizorului de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive, cu precizarea denumirii furnizorului, la care vor să renunţe. Data de la care are valabilitate noua decizie nu se poate regăsi în perioada acoperită de un talon deja raportat al deciziei anterioare.

În situaţia în care medicul de specialitate recomandă schimbarea tipului de dispozitiv de protezare stomii sau pentru retenţie sau/şi incontinenţă urinară asiguratului care are decizie cu valabilitate pentru maximum 12 luni consecutive, pentru aceste dispozitive se poate relua întreaga procedură pentru obţinerea unei noi decizii, cu menţiunea că noua decizie anulează decizia anterioară. Data de la care are valabilitate noua decizie nu se poate regăsi în perioada acoperită de un talon deja raportat al deciziei anterioare.

    (3) În cazul dispozitivelor de protezare stomii, retenţie sau/şi incontinenţă urinară, fotolii rulante,  echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă şi filtre umidificatoare HME decizia va fi însoţită de talonul corespunzător perioadei lunare aferente, urmând ca pentru fiecare perioadă lunară să predea aceluiaşi furnizor şi celelalte taloane, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (2).

    ART. 5 Lista dispozitivelor medicale, tehnologiilor sau dispozitivelor asistive destinate recuperării deficienţelor organice sau funcţionale în ambulatoriu, prevăzută în anexa nr. 38 la ordin, conform pachetului de servicii de bază, cuprinde termenele de înlocuire ale dispozitivelor medicale. Termenul de înlocuire începe să curgă din momentul în care asiguratul a beneficiat de dispozitivul medical, tehnologia sau dispozitivul asistiv.

    ART. 6 (1) Decontarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor sau dispozitivelor asistive care se acordă pe o perioadă nedeterminată se face de către casele de asigurări de sănătate, furnizorilor, la nivelul preţului de referinţă valabil în momentul emiterii deciziei de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv pe baza facturilor emise de furnizorii cu care au încheiat contracte de furnizare de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive.

    (2) Decontarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor sau dispozitivelor asistive care se acordă pe o perioadă determinată se face de către casele de asigurări de sănătate, furnizorilor, la nivelul sumei de închiriere valabilă în momentul emiterii deciziei de aprobare pentru închirierea dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv pe baza facturilor emise de furnizorii cu care au încheiat contracte de furnizare de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive.

    (3) În vederea decontării, furnizorul de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive depune/transmite electronic la casa de asigurări de sănătate, facturile însoţite, după caz, de:

    - copia certificatului de garanţie - cu excepţia dispozitivelor medicale, tehnologiilor sau dispozitivelor asistive care se acordă pe o perioadă determinată (prin închiriere) şi a dispozitivelor medicale,  tehnologiilor sau dispozitivelor asistive pentru care nu se emit certificate de garanţie dar au termen de valabilitate;

    - declaraţie privind dispozitivele cu scopuri speciale pentru dispozitivele fabricate la comandă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare,

    - audiogramele efectuate după protezarea auditivă de către un furnizor de servicii medicale sau de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive, care se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. Audiogramele conţin numele şi prenumele asiguratului, CNP-ul/codul unic de asigurare al acestuia, data şi locul efectuării, dovada calibrării/etalonării anuale a audiometrelor utilizate;

    - taloanele corespunzătoare perioadelor lunare, pentru dispozitivele de protezare stomii, retenţie sau/şi incontinenţă urinară, fotolii rulante şi echipamente pentru oxigenoterapie, ventilaţie noninvazivă şi filtre umidificatoare HME, după caz.

    - dovada verificării tehnice, după caz, în cazul închirierii unor dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive care au fost utilizate, respectiv fotolii rulante şi echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă.

    - dovada primirii dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv expediat de către furnizor prin poştă, curierat, beneficiarului sau unuia dintre membrii de familie cu grad de rudenie I şi II, soţ/soţie, împuternicit legal prin act notarial/act de reprezentare prin avocat, reprezentant legal - cu specificarea adresei la care s-a făcut livrarea, a actului de identitate - serie şi număr - sau, după caz, a paşaportului persoanei care a primit dispozitivul medical, tehnologia sau dispozitivul asistiv, situaţii în care nu este necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate; furnizorul poate transmite casei de asigurări de sănătate dovada primirii a dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv primită de către furnizorul de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive în format electronic; pentru dispozitivele medicale, tehnologiile sau dispozitivele asistive acordate prin închiriere, dovada primirii dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv se depune/se transmite electronic la casa de asigurări de sănătate numai la acordarea dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv împreună cu primul talon corespunzător primei perioade lunare.

    În situaţia în care dispozitivul medical, tehnologia sau dispozitivul asistiv se ridică de la furnizor de către beneficiar sau este expediat beneficiarului de către furnizor prin transport propriu sau închiriat, confirmarea primirii dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv, în vederea decontării acestuia se face utilizând cardul naţional de asigurări sociale de sănătate al beneficiarului/adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) şi alin. (11)  din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul.

    În situaţia în care ridicarea de la furnizor sau primirea la domiciliu a  dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv se face de către unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie I şi II, soţ/soţie, împuternicit legal - prin act notarial/act de reprezentare prin avocat, reprezentant legal - se solicită cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, sau cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaportul acestuia.

    În situaţia în care beneficiarul dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv este titular de formular european/pacient din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, la ridicarea dispozitivului medical, tehnologia sau dispozitivul asistiv de la furnizor va prezenta actul de identitate/paşaportul, după caz.

    (4) Decontarea în cazul protezărilor pentru membrul superior şi/sau inferior se face după depunerea de către asigurat, unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie I şi II, soţ/soţie, o persoană împuternicită legal de acesta prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului, a documentului prin care eficacitatea actului de protezare este validată (confirmată) de medicul de specialitate. În cazul în care asiguratul, unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie I şi II, soţ/soţie, o persoană împuternicită legal de acesta - prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului, nu se prezintă la casa de asigurări de sănătate cu acest document în termen de 15 zile lucrătoare de la ridicarea dispozitivului medical, casa de asigurări de sănătate va valida (va confirma) din oficiu protezarea respectivă.

    (5) În cazul protezelor pentru membrul inferior, după o intervenţie chirurgicală, dacă asiguratul beneficiază înaintea protezării definitive, de o proteză provizorie, decontarea se face pentru acelaşi furnizor, cumulat pentru ambele etape de protezare, până la nivelul de 125% al preţului de referinţă al protezei. Pentru proteza provizorie valoarea decontată va fi până la nivelul preţului de referinţă valabil în momentul emiterii deciziei de procurare, iar valoarea decontată pentru proteza definitivă reprezintă valoarea rămasă până la nivelul de 125% al preţului de referinţă al protezei respective valabil în momentul emiterii deciziei de procurare a protezei definitive. Prin excepţie, în situaţia în care furnizorul care a efectuat protezarea provizorie nu se mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate la data emiterii deciziei de procurare a protezei definitive acesta se poate adresa unui alt furnizor autorizat şi acreditat/înscris în procesul de acreditare aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate; decontarea protezei definitive se face în aceleaşi condiţii, respectiv până la nivelul de 125% al preţului de referinţă al protezei.

    (6) Decontarea, în cazul protezelor auditive, se face după depunerea de către asigurat, unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie I şi II, soţ/soţie, o persoană împuternicită legal de acesta - prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului, a unui document de validare întocmit de către un medic de specialitate otorinolaringologie, pe baza raportului probei de protezare. Raportul probei de protezare cuprinde rezultatele testelor audiometriei protetice, realizate prin diferite metode (audiometrie tonală şi vocală în câmp liber etc.), efectuate înainte şi după protezare. În cazul în care asiguratul, unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie I şi II, soţ/soţie, o persoană împuternicită legal de acesta - prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului, nu se prezintă la casa de asigurări de sănătate cu acest document în termen de 15 zile lucrătoare de la ridicarea dispozitivului medical, casa de asigurări de sănătate va valida (va confirma) din oficiu protezarea respectivă.

    (7) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să ţină evidenţe distincte pentru sumele decontate reprezentând contravaloarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor sau dispozitivelor asistive acordate beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, respectiv pacienţilor din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

    (8) În cazul dispozitivelor medicale, tehnologiilor sau dispozitivelor asistive expediate de către furnizor prin poştă, curierat, factura în vederea decontării dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv se întocmeşte în luna în care furnizorul a intrat în posesia documentului privind dovada primirii dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv.

    ART. 7 (1) Pe toată perioada de închiriere a dispozitivului medical tehnologiei sau dispozitivului asistiv, furnizorul, care rămâne proprietarul dispozitivului medical tehnologiei sau dispozitivului asistiv, va monitoriza utilizarea acestuia, având obligaţia ca în cazul recuperării dispozitivului după încetarea perioadei de închiriere la termen/înainte de termen să anunţe în termen de 5 zile lucrătoare casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract.

    (2) Casele de asigurări de sănătate decontează parţial suma de închiriere a dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv corespunzătoare perioadei lunare, proporţional cu numărul de zile calendaristice de utilizare a dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv, raportat la 30 de zile calendaristice.

Casele de asigurări de sănătate anunță trimestrial furnizorii despre zilele calendaristice decontate în plus pentru dispozitivele medicale, tehnologiile sau dispozitivele asistive acordate prin închirirere în trimestrul anterior, furnizorul urmând să întocmească factură storno pentru aceste sume.

    (3) Pentru dispozitivele medicale, tehnologiile sau dispozitivele asistive acordate prin închiriere, în situaţia în care există continuitate a termenelor de valabilitate a deciziilor şi a taloanelor corespunzătoare şi continuitate în utilizarea de către asigurat a dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv acordat prin închiriere de către acelaşi furnizor, decontarea dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv se face începând cu data de valabilitate a deciziilor ulterioare, respectiv a primului talon aferent acestor decizii.

    Începând cu cel de al doilea talon, decontarea dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv acordat prin închiriere se face cu prima zi de valabilitate a talonului având în vedere continuitatea dintre taloanele aceleiaşi decizii.

    ART. 8 (1) Certificatul de garanţie predat de către furnizor asiguratului pentru dispozitivele care se acordă pe perioadă nedeterminată, trebuie să precizeze: elementele de identificare a dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv (numele producătorului, numele reprezentantului autorizat al producătorului sau numele distribuitorului, după caz; tipul; numărul lotului precedat de cuvântul "lot" sau nr. de serie, după caz); data fabricaţiei şi, după caz, data expirării; termenul de garanţie.

    (2) În cadrul termenului de garanţie asiguraţii pot sesiza furnizorul în legătură cu eventualele deficienţe ale dispozitivului medical, tehnologiei sau dispozitivului asistiv care conduc la lipsa de conformitate a acestuia, dacă aceasta nu s-a produs din vina utilizatorului. În acest caz repararea sau înlocuirea dispozitivului medical tehnologiei sau dispozitivului asistiv cu altul corespunzător va fi asigurată şi suportată de către furnizor.

    ART. 9 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor organiza trimestrial şi ori de câte ori este nevoie sau la solicitarea organizaţiilor judeţene ale furnizorilor întâlniri cu furnizorii de dispozitive medicale, tehnologii sau dispozitive asistive pentru a analiza aspecte privind acordarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor sau dispozitivelor asistive, precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Anunţurile privind data şi locul desfăşurării întâlnirilor vor fi afişate pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 3 zile lucrătoare anterior datei întâlnirii. Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu furnizorii de dispozitive medicale, tehnologii sau dispozitive asistive măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea furnizorilor la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej.

 

 

ANEXA 38

CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI DE BAZĂ PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE, TEHNOLOGII ŞI DISPOZITIVE ASISTIVE  DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENŢE ORGANICE SAU FUNCŢIONALE ÎN AMBULATORIU

 

    A. PACHET DE BAZĂ

 

    1. Dispozitive de protezare în domeniul O.R.L.

 

NR. CRT.

DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL

TIPUL

TERMEN DE ÎNLOCUIRE

C1

C2

C3

C4

1.

Proteză auditivă

 

5 ani

2.

Proteză fonatorie

a) Vibrator laringian

5 ani

b) Buton fonator (shunt - ventile)   

2/an

3.

Proteză traheală

a) Canulă traheală simplă

4/an

b) Canulă traheală Montgomery

2/an

4.

Filtru umidificator HME

 

1 set/lună

(15 buc.)

    1.1. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se pot acorda 2 proteze auditive dacă medicii de specialitate recomandă protezare bilaterală.

    1.2. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă proteză auditivă înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima protezare.

 

    2. Dispozitive pentru protezare stomii

 

NR. CRT.

DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL

TIPUL

TERMEN DE ÎNLOCUIRE

C1

C2

C3

C4

1.

A. Sistem stomic unitar (sac stomic de unică utilizare)****)

a1) sac colector pentru colostomie/ileostomie fără evacuare     

a2) sac colector pentru  colostomie/ileostomie cu evacuare

a3) sac colector special pentru colostomie/ileostomie  cu evacuare  

a4) sac colector pentru  colostomie/ileostomie fără evacuare cu adeziv convex     

a5) sac colector pentru  colostomie/ileostomie cu evacuare cu adeziv convex     

a6) sac colector pentru  colostomie/ileostomie fără evacuare cu diametrul mai mare de 60 mm   

a7) sac colector pentru colostomie/ileostomie cu evacuare cu diametrul mai mare de 60 mm  

 

b) sac colector pentru   urostomie    

1 set/lună

(35 bucăţi)

1 set/lună

(20 bucăţi)

1 set*)/ lună

(40 bucăţi)

1 set**)/ lună

(40 bucăţi)

1 set**)/ lună

(25 bucăţi)

1 set**)/lună

(40 bucăţi)

1 set**)/ lună

(25 bucăţi)

 

1 set/lună

(15 bucăţi)

2.

B. Sistem stomic cu două componente

a) pentru colostomie/ ileostomie (flanşă - suport şi sac colector)

1 set***)/ lună

b) pentru urostomie (flanşă - suport şi sac colector)

1 set***)/ lună

    *) Se acordă pentru copiii cu vârsta până la 5 ani.

    **) Se acordă pentru pacienţii care prezintă situaţii particulare sau complicaţii ale stomei

    ***) Un set de referinţă este alcătuit din 4 flanşe suport şi 15 saci colectori. În situaţii speciale, la recomandarea medicului de specialitate, componenţa setului de referinţă poate fi modificată în limita preţului de referinţă decontat lunar pentru un set de referinţă.

    ****) În situaţii speciale, având în vedere starea fizică, ocupaţia, gradul de mobilitate a asiguratului şi complexitatea dispozitivului, la recomandarea medicului de specialitate şi cu acordul asiguratului consemnat pe prescripţia medicală, atât pe exemplarul depus la casa de asigurări de sănătate, cât şi pe exemplarul predat furnizorului componenţa setului poate fi modificată în limita preţului de referinţă decontat lunar pentru un set.

                              

2.1.  Se va prescrie doar unul dintre tipurile de dispozitive de la sistemele A sau B, pentru fiecare tip (colostomie/ileostomie, respectiv urostomie).

2.2. Pentru asiguraţii cu urostomie cutanată dublă, la recomandarea medicilor de specialitate se pot acorda două seturi/lună de sisteme stomice pentru urostomie.

2.3.  Pentru asiguraţii cu colostomie/ileostomie dublă, la recomandarea medicilor de specialitate se pot acorda două seturi/lună de sisteme stomice pentru colostomie/ileostomie.

2.4. Durata prescripţiei - pentru maximum 90/91/92 de zile, în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii pentru pacienţii care nu au stome permanente şi de maximum 12 luni pentru pacienţii care au stome permanente.

 

    3. Dispozitive pentru retenţie sau/şi incontinenţă urinară

 

NR. CRT.

DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL

TIPUL

TERMEN DE ÎNLOCUIRE

C1

C2

C3

C4

1.

Condom urinar

 

1 set*)/ lună (30 bucăţi)

2.

Sac colector de urină***)

 

1 set*)/ lună (6 bucăţi

3.

Sonda Foley

 

1 set*)/ lună (4 bucăţi)

4.

Cateter urinar**)

 

1 set*)/ lună (120 bucăţi)

5.

Banda pentru incontinenţă urinară****)

 

 

    *) În situaţii speciale, având în vedere starea fizică, ocupaţia, gradul de mobilitate a asiguratului şi complexitatea dispozitivului, la recomandarea medicului de specialitate şi cu acordul asiguratului consemnat pe prescripţia medicală, atât pe exemplarul depus la casa de asigurări de sănătate, cât şi pe exemplarul predat furnizorului componenţa setului poate fi modificată în limita preţului de referinţă decontat lunar pentru un set.

    **) Se recomandă numai pentru retenţie urinară, pentru vezică neurogenă şi obstrucţie canal uretral la recomandarea medicului de specialitate neurologie, neurologie pediatrică, medicină fizică şi de reabilitare, oncologie şi chirurgie pediatrică, urologie, cu precizarea că pentru vezică neurogenă recomandarea se face numai de medicul de specialitate neurologie şi neurologie pediatrică.

    ***) Pentru asiguraţii cu urostomie cutanată dublă şi nefrostomie bilaterală, la recomandarea medicilor de specialitate se pot acorda 2 seturi/lună de saci colectori de urină.

    ****) Se acordă o singură dată în viaţă.

    3.1. Pentru dispozitivele prevăzute la poz. 1 - 4, durata prescripţiei este pentru maximum 90/91/92 de zile, în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii pentru pacienţii care nu au incontinenţă urinară permanentă şi de maximum 12 luni pentru pacienţii care au incontinenţă urinară permanentă.

 

    4. Proteze pentru membrul inferior

 

NR. CRT.

DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL

TIPUL

TERMEN DE ÎNLOCUIRE

C1

C2

C3

C4

 

 

 

 

1.

Proteză parţială de picior  

a) LISEFRANC

2 ani

b) CHOPART

2 ani

c) PIROGOFF

2 ani     

2.

Proteză pentru dezarticulaţia de gleznă

SYME

2 ani

3.

Proteză de gambă    

a) convenţională, din material plastic, cu contact total

2 ani

b) geriatrică

2 ani 

c) modulară

4 ani

d) modulară cu manşon de silicon

4 ani  

4.

Proteză pentru dezarticulaţia de genunchi

modulară

4 ani

5.

Proteză de coapsă 

a) combinată

2 ani

b) din plastic

2 ani

c) cu vacuum

2 ani     

d) geriatrică

2 ani

e) modulară

4 ani

f) modulară cu vacuum

4 ani

g) modulară cu manşon de silicon

4 ani

6.

Proteză de şold   

a) convenţională

2 ani

b) modulară

4 ani

7.

Proteză parţială de bazin hemipelvectomie 

a) convenţională

2 ani

b) modulară

4 ani

8.

Manşon de silicon pentru proteza de coapsă modulară cu manşon de silicon

 

2 ani

9.

Manşon de silicon pentru proteza de gambă modulară cu manşon de silicon

 

2 ani

   

    4.1. Termenul de înlocuire de 2, respectiv 4 ani se consideră de la momentul în care asiguratul a intrat în posesia protezei definitive, dacă acesta a beneficiat şi de proteză provizorie.

    4.2. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă proteză înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima protezare.

    4.3. Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta); termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în coloana C4.

    4.4. Proteza de coapsă modulară cu manşon de silicon, şi proteza de gambă modulară cu manşon de silicon, manşonul de silicon pentru proteza de coapsă modulară cu manşon de silicon şi manşonul de silicon pentru proteza de gambă modulară cu manşon de silicon se acordă pentru amputaţie ca urmare a complicaţiilor diabetului zaharat şi ca urmare a afecţiunilor neoplazice la nivelul membrului inferior, la recomandarea medicului de specialitate ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală, chirurgie vasculară, chirurgie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice.

   

5. Proteze pentru membrul superior

 

NR. CRT.

DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL

TIPUL

TERMEN DE ÎNLOCUIRE

C1

C2

C3

C4

1.

Proteză parţială de mână

a) funcţională simplă

2 ani

b) funcţională

2 ani

c) de deget funcţională simplă*)

2 ani

2.

Proteză de dezarticulaţie de încheietură a mâinii 

a) funcţională simplă

2 ani     

b) funcţională acţionată pasiv

2 ani     

c) funcţională acţionată prin cablu

2 ani     

d) funcţională acţionată mioelectric            

8 ani     

3.

Proteză de antebraţ        

a) funcţională simplă

2 ani

b) funcţională acţionată pasiv

2 ani

c) funcţională acţionată prin cablu

2 ani

d) funcţională acţionată mioelectric cu pro-supinaţie pasivă

8 ani

d) funcţională acţionată mioelectric cu pro-supinaţie activă  

8 ani

4.

Proteză de dezarticulaţie de cot

a) funcţională simplă

2 ani     

b) funcţională acţionată pasiv

2 ani     

c) funcţională acţionată prin cablu

2 ani     

d) funcţională atipic electric

8 ani     

e) funcţională mioelectrică

8 ani     

5.

Proteză de braţ          

a) funcţională simplă

2 ani

b) funcţională acţionată pasiv

2 ani     

c) funcţională acţionată prin cablu                                    

2 ani     

d) funcţională atipic electric

8 ani     

e) funcţională mioelectrică   

8 ani     

6.

Proteză de dezarticulaţie de umăr

a) funcţională simplă

2 ani     

b) funcţională acţionată pasiv

2 ani     

c) funcţională acţionată prin cablu

2 ani     

d) funcţională atipic electric

8 ani     

e) funcţională mioelectrică   

8 ani      

7.

Proteză pentru amputaţie  inter-scapulo-toracică      

 

a) funcţională simplă

2 ani     

b) funcţională acţionată pasiv

2 ani     

c) funcţională acţionată prin cablu                                    

2 ani     

d) funcţională atipic electric

8 ani     

    *) se acordă pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 - 18 ani cu malformaţii congenitale.

    5.1. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă proteză înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima protezare.

    5.2. Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta); termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în coloana C4.

 

    6. Orteze

 

    6.1 pentru coloana vertebrală

 

NR. CRT.

DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL

TIPUL

TERMEN DE ÎNLOCUIRE

C1

C2

C3

C4

1.

Orteze cervicale      

a) colar

12 luni

b) Philadelphia/Minerva

12 luni

c) Schanz                     

12 luni   

2.

Orteze cervicotoracice 

 

12 luni

3.

Orteze toracice  

 

12 luni

4.

Orteze toracolombosacrale

a) orteză toracolombosacrală 

12 luni 

b) corset Cheneau

12 luni 

c) corset Boston

12 luni

d) corset Euroboston

12 luni

e) corset Hessing

12 luni   

f) corset de hiperextensie    

12 luni   

g) corset Lyonnais

12 luni

h) corset de hiperextensie în trei puncte pentru scolioză                

12 luni   

5.

Orteze lombosacrale    

a) orteză lombosacrală

12 luni 

b) lombostat

12 luni

6.

Orteze sacro-iliace   

 

12 luni

7.

Orteze cervicotoraco-lombosacrale

a) corset Stagnara         

2 ani     

b) corset Milwaukee           

12 luni   

    Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă orteză înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare.

 

    6.2. pentru membrul superior

 

NR. CRT.

DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL

TIPUL

TERMEN DE ÎNLOCUIRE

C1

C2

C3

C4

1.

Orteze de deget 

 

12 luni

2.

Orteze de mână           

a) cu mobilitatea/fixarea degetului mare   

12 luni

b) dinamică  

12 luni 

3.

Orteze de încheietura mâinii - mână    

a) fixă

12 luni

b) dinamică

12 luni   

4.

Orteze de încheietura mâinii - mână - deget

fixă/mobilă

12 luni

5.

Orteze de cot 

cu atelă/fără atelă

12 luni

6.

Orteze de cot - încheietura mâinii - mână       

 

12 luni

7.

Orteze de umăr

 

12 luni

8.

Orteze de umăr - cot 

 

12 luni

9.

Orteze de umăr - cot - încheietura mâinii - mână

a) fixă

12 luni

b) dinamică

12 luni

 

    6.2.1. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă orteză înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare.

    6.2.2. Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta); termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4.

 

    6.3. pentru membrul inferior

 

NR. CRT.

DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL

TIPUL

TERMEN DE ÎNLOCUIRE

C1

C2

C3

C4

1.

Orteze de picior

 

12 luni

2.

Orteze pentru gleznă - picior             

fixă/mobilă

12 luni   

3.

Orteze de genunchi       

a) fixă    

12 luni

b) mobilă

12 luni

c) Balant

2 ani     

4.

Orteze de genunchi gleznă - picior

a) orteză de genunchi - gleznă- picior

12 luni

b) pentru scurtarea membrului pelvin

2 ani     

5.

Orteze de şold  

 

12 luni

6.

Orteze de şold - genunchi   

 

12 luni

7.

Orteze de şold – genunchi - gleznă - picior 

a) orteză de şold - genunchi - gleznă - picior

12 luni

b) coxalgieră (aparat)

2 ani      

c) Hessing (aparat)

2 ani     

8.

Orteze pentru luxaţii de şold congenitale la copii

 

 

a) ham Pavlik

*

b) de abducţie

*

c) Dr. Fettwies

*

d) Dr. Behrens

*

e) Becker

*

f) Dr. Bernau

*

9.

Orteze corectoare de statică a piciorului  

 

a) susţinători plantari cu nr. până la 23 inclusiv

6 luni 

b) susţinători plantari cu nr. mai mare de 23,5

6 luni 

c) Pes Var/Valg

6 luni

 

    6.3.1. Pentru ortezele corectoare de statică a piciorului, tipurile a), b) şi c) se prescriu numai perechi.

    6.3.2. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă orteză înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare.

    6.3.3. Orteze pentru luxaţii de şold congenitale la copii (*) se pot acorda, ori de câte ori este nevoie, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare.

    6.3.4. Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta), cu excepţia celor prevăzute la pct. 6.3.1; termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4.

 

    7. Încălţăminte ortopedică

 

NR. CRT.

DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL

TIPUL

TERMEN DE ÎNLOCUIRE

C1

C2

C3

C4

  1.  

Ghete

a) diformităţi cu numere până la 23 inclusiv

6 luni

b) diformităţi cu numere mai mari de 23,5

6 luni

c) cu arc cu numere până la 23  inclusiv

6 luni

d) cu arc cu numere mai mari de 23,5

6 luni

e) amputaţii de metatars şi falange cu numere până la 23 inclusiv

6 luni

f) amputaţii de metatars şi falange cu numere mai mari de 23,5

6 luni

g) scurtări până la 10 cm, cu numere până la 23 inclusiv

6 luni

h) scurtări până la 10 cm, cu numere mai mari de 23,5

6 luni

i) scurtări peste 10 cm, cu numere până la 23 inclusiv

6 luni

j) scurtări peste 10 cm, cu numere mai mari de 23,5

6 luni

2.

Pantofi

a) diformităţi cu numere până la 23 inclusiv

6 luni

b) diformităţi cu numere mai mari de 23,5

6 luni

c) amputaţii de metatars şi falange cu numere până la 23 inclusiv    

6 luni

d) amputaţii de metatars şi falange cu numere mai mari de 23,5

6 luni

e) scurtări până la 8 cm, cu numere până la 23 inclusiv 

6 luni

f) scurtări până la 8 cm, cu numere mai mari de 23,5 

6 luni

g) scurtări peste 8 cm, cu numere până la 23 inclusiv

6 luni

h) scurtări peste 8 cm, cu numere mai mari de 23,5

6 luni

 

    7.1. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă pereche de încălţăminte înainte de termenul de înlocuire prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate ca urmare a modificării datelor avute în vedere la acordarea ultimei perechi.

    7.2. Se prescrie o pereche de ghete sau o pereche de pantofi.

    7.3. Numerele utilizate sunt exprimate în sistemul metric.

 

    8. Dispozitive pentru deficienţe vizuale

 

NR. CRT.

DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL

TIPUL

TERMEN DE ÎNLOCUIRE

C1

C2

C3

C4

1.

Lentile intraoculare*)

a) ptr. camera anterioară

 

b) ptr. camera posterioară

 

    *) Se poate acorda o lentilă intraoculară pentru celălalt ochi după cel puţin 6 luni.

 

    9. Echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă

 

NR. CRT.

DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL*)

TIPUL

TERMEN DE ÎNLOCUIRE

C1

C2

C3

C4

1.

Aparat pentru administrarea continuă cu oxigen**)

concentrator de oxigen

 

2.

Aparat de ventilaţie noninvazivă***)

aparat de ventilaţie

 

    *) Aparatele se acordă numai prin închiriere.

    **) Aparatele de administrare continuă cu oxigen se acordă pentru următoarele afecţiuni:

    Oxigenoterapie de lungă durată - durata administrării cotidiene este >/= 15 ore/zi

    Indicaţii:

    a. pacienţi cu insuficienţă respiratorie cronică, cu hipoxie severă/gravă în repaos pentru:

    a.1 BPOC:

    a.1.1. – la inițierea terapiei (prima prescriere) pentru valori ale raportului VEMS/CVF la efectuarea spirometriei, mai mici de 70% - asociat cu una dintre următoarele condiţii:

    - PaO2 < 55 mmHG (sau SatO2 ≤ 88%), măsurată la distanţă de un episod acut

    - PaO2 55 - 59 mmHG (sau SatO2 < 90%) măsurată la distanţă de un episod acut şi unul din semnele clinice de cord pulmonar cronic, semne clinice de hipertensiune pulmonară, poliglobulie (Ht > 55%)

    a.1.2. - la continuarea terapiei (următoarele prescripții) – cu una dintre următoarele condiţii:  

    - PaO2 < 55 mmHG (sau SatO2 ≤ 88%), măsurată la distanţă de un episod acut

    - PaO2 55 - 59 mmHG (sau SatO2 < 90%) măsurată la distanţă de un episod acut şi unul din semnele clinice de cord pulmonar cronic, semne clinice de hipertensiune pulmonară, poliglobulie (Ht > 55%).

  Durata prescripţiei este de maximum 90/91/92 de zile, în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii pentru persoanele care nu sunt încadrate în grad de handicap şi de maximum 12 luni pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav.

    Medici curanţi care fac recomandarea:

    - medici de specialitate pneumologie care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale

    a.2 alte afecţiuni cu insuficienţă respiratorie cronică obstructivă sau restrictivă:

    a.2.1. - pentru sindromul obstructiv  la inițierea terapiei (prima prescriere) definit prin spirometrie și PaO2 < 60 mm HG (sau Sat O2 < 90%). La continuarea terapiei (următoarele prescripții) să îndeplinească PaO2< 60 mm HG (sau Sat O2 < 90%).

    a.2.2. - pentru sindromul restrictiv, la inițierea terapiei (prima prescriere) definit prin capacitate pulmonară totală ≤ 60% din valoarea prezisă sau factorul de transfer gazos prin membrana alveolo-capilară (Dlco < 40% din valoarea prezisă şi PaO2 < 60 mm HG (sau Sat O2 < 90%) în repaus sau la efort. La continuarea terapiei (următoarele prescripții) să îndeplinească condițiile PaO2< 60 mm HG (sau Sat O2 < 90%), în repaus sau la efort.

    Durata prescripţiei este de maximum 90/91/92 de zile în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii pentru persoanele care nu sunt încadrate în grad de handicap şi de maximum 12 luni pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav.

    Medici curanţi care fac recomandarea:

    - medici de specialitate pneumologie, pneumologie pediatrică, cardiologie, oncologie şi pediatrie, care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale.

    a.3. Sindromul de apnee în somn obstructiv, sindromul de obezitate – hipoventilație, sindromul de apnee în somn central și mixt:

Oxigenoterapie nocturnă minim 6 ore/noapte, cu una dintre următoarele condiții:

- pentru SatO2< 90% cu durată > 30% din durata înregistrării poligrafie/polisomnografice nocturne;

- pentru SatO2< 88% cu durată > 5 minute în timpul titrării poligrafice/polisomnografice;

    Durata prescripţiei este de maximum 90/91/92 de zile în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii pentru persoanele care nu sunt încadrate în grad de handicap şi de maximum 12 luni pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav.

    Medici curanţi care fac recomandarea:

   - medici de specialitate pneumologie şi alte specialităţi cu atestat în Managementul general, clinic și terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului – Somnologie, în Managementul general, clinic și terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului - Somnologie poligrafie, polisomnografie și titrare  CPAP/BiPAP, care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale.

    b. pacienţi cu insuficienţă respiratorie medie sau severă a infecţiei SARS-CoV-2 la externarea din spital sau care au trecut printr-un sistem de triaj specific infecţiei SARS-CoV-2 sau pacienţi cu boli infecto-contagioase cu risc pandemic care dezvoltă insuficienţă respiratorie, cu următoarele condiţii:

- Sat O2 < 90% măsurată prin pulsoximetrie

şi/sau

    Durata prescripţiei este de maximum 90/91/92 de zile (cu reevaluare la sfârşitul perioadei)

    Medici curanţi care fac recomandarea:

    - medici de specialitate pneumologie, pneumologie pediatrică, boli infecţioase, medicină internă care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale

    ***) Aparatele de ventilaţie noninvazivă se acordă pentru următoarele afecţiuni:

    - boală toracică restrictivă (scolioza gravă, pectus excavatum - stern înfundat, pectus carinatum - torace în carenă, boala Bechterew, deformarea postoperatorie sau posttraumatică, boala pleurală restrictivă)

    - boală neuromusculară

    - fibroza chistică

    Pentru boala toracică restrictivă şi boala neuromusculară, alături de simptomele de insuficienţă respiratorie şi alterarea calităţii vieţii, trebuie îndeplinit cel puţin unul dintre criteriile de mai jos:

    - hipercapnie cronică diurnă cu PaCO2 >/= 45 mm Hg

    - hipercapnie nocturnă cu PaCO2 >/= 50 mm Hg

    demonstrată prin analiza gazelor sanguine imediat după momentul trezirii

    - normocapnie diurnă cu creşterea nivelului PTCO2 cu >/= 10 mm Hg pe timp de noapte, comparativ cu valoarea diurnă, demonstrată prin capnometrie transcutanată sau respiratorie

    Pentru fibroza chistică, alături de simptomele de insuficienţă respiratorie şi alterarea calităţii vieţii, la pacient trebuie îndeplinit cel puţin unul dintre criteriile de mai jos:

    - hipercapnie cronică diurnă cu PaCO2 >/= 60 mm Hg

    - hipercapnie nocturnă cu PaCO2 >/= 65 mm Hg demonstrată prin analiza gazelor sanguine imediat după momentul trezirii

    - hipercapnie cronică diurnă cu PaCO2 >/= 60 mm Hg şi creşterea nocturnă a nivelului PTCO2 cu >/= 10 mm Hg pe timp de noapte, comparativ cu valoarea de la culcare, demonstrată prin capnometrie transcutanată sau respiratorie

    - hipercapnie cronică diurnă cu PaCO2 >/= 55 - 60 mm Hg şi cel puţin 2 exacerbări acute cu acidoză respiratorie care au necesitat spitalizare în ultimele 12 luni

    - ca urmare directă a unei exacerbări acute care necesită ventilaţie invazivă sau neinvazivă, dacă valoarea PaCO2 > 55 mm Hg persistă chiar şi după stabilizarea stării.

    Durata prescripţiei este de maximum 90/91/92 de zile în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii pentru persoanele care nu sunt încadrate în grad de handicap şi de maximum 12 luni pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav.

    Medici curanţi care fac recomandarea:

    - medici de specialitate pneumologie cu atestat în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului - Somnologie, în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului - Somnologie poligrafie, polisomnografie şi titrare CPAP/BiPAP şi în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii - Ventilaţie non-invazivă, care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale;

    - medici de specialitate anestezie şi terapie intensivă care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale.

 

 10. Dispozitive pentru terapia cu aerosoli

 

NR. CRT.

DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL

TIPUL

TERMEN DE ÎNLOCUIRE

C1

C2

C3

C4

  1.  

Inhalator salin particule uscate de sare cu flux automat de aer*)

 

12 luni

  1.  

Nebulizator**)

Nebulizator cu compresor**)

5 ani

 

     *) Se acordă copiilor cu vârsta până la 5 ani cu bronşită astmatiformă/bronşiolită, la recomandarea medicului de specialitate pneumologie pediatrică şi pediatrie. Dispozitivul include şi sistemul de eliberare automată.

    **) Se acordă copiilor cu mucoviscidoză cu vârsta până la 18 ani, la recomandarea medicului de specialitate pneumologie, pneumologie pediatrică şi pediatrie;

 

    11. Dispozitive de mers

 

NR. CRT.

DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL

TIPUL

TERMEN DE ÎNLOCUIRE

C1

C2

C3

C4

1.

Baston

 

3 ani 

2.

Baston

cu trei/patru picioare        

3 ani     

3.

Cârjă

a) cu sprijin subaxilar din lemn                                     

1 an      

b) cu sprijin subaxilar metalică                                 

3 ani     

c) cu sprijin pe antebraţ metalică   

3 ani     

4.

Cadru de mers

 

3 ani

5.

Fotoliu rulant

perioadă nedeterminată

 

a) cu antrenare manuală/electrică

3 ani

b) triciclu pentru copii

3 ani

perioadă determinată*)

 

a) cu antrenare manuală/electrică

 

b) triciclu pentru copii

 

    *) se acordă prin închiriere

    Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta) din cele prevăzute la pct. 1, 2 şi 3; termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4.

 

    12. Proteză externă de sân

 

NR. CRT.

DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL

TIPUL

TERMEN DE ÎNLOCUIRE

C1

C2

C3

C4

  1.  

Proteză externă de sân şi accesorii (sutien)

 

3 ani

 

    NOTĂ:

    Se acordă pentru femei care au suferit intervenţii chirurgicale - mastectomie totală; se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta), după caz; termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4.

       

Medici curanţi care fac recomandarea medicilor de specialitate: chirurgie generală, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă şi oncologie medicală.

 

    B. Pachetul de servicii pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului economic european/Confederaţia Elveţiană/Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii

 

    1. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului se acordă dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive  în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, respectiv dispozitivele, tehnologiile şi dispozitivele asistive  prevăzute la lit. A din prezenta anexă.

    2. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, se acordă dispozitive medicale tehnologii şi dispozitive asistive  în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, respectiv dispozitivele medicale, tehnologiile şi dispozitivele asistive prevăzute la lit. A din prezenta anexă, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.