LEGEA 544 - Solicitări

Pentru a solicita CAS Gorj informații de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public, vă rugăm să vă adresați Compartimentului Relații Publice şi Purtător de Cuvânt

 

Coordonate de contact

Telefon: 0800-800-963  

Email solicitări:  relpub_cas@casgorj.ro

Program de funcționare: 

Luni - Joi: 0830 - 1700

Vineri: 0830 - 1430

 

Modalități de contestare

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Modele de reclamații administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorității publice, așa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Model cerere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model reclamație    ( descarcă fişier în format "pdf" )

 

Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

Text integral 2016   ( descarcă fișier în format "pdf" )

Text integral 2017   ( descarcă fișier în format "pdf" )

Text integral 2018   ( descarcă fișier în format "pdf" )

Text integral 2019   ( descarcă fișier în format "pdf" )

Text integral 2020   ( descarcă fișier în format "pdf" )

Text integral 2021   ( descarcă fișier în format "pdf" )

Text integral 2022   ( descarcă fișier în format "pdf" )

Text integral 2023   ( descarcă fișier în format "pdf" )

   


 

Lista informaţiilor de interes public

 1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea CAS (art. 5, alin. (1) din Legea 544/2001)
 2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe (art. 5, alin. (1) din Legea 544/2001)
 3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea CJAS (art. 5, alin. (1) din Legea 544/2001)
 4. Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet (art. 5, alin. (1) din Legea 544/2001)
 5. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil (art. 5, alin. (1) din Legea 544/2001)
 6. Programele şi strategiile proprii (art. 5, alin. (1) din Legea 544/2001)
 7. Lista cuprinzând documentele de interes public (art. 5, alin. (1) din Legea 544/2001)
 8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii (art. 5, alin. (1) din Legea 544/2001)
 9. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate (art. 5, alin. (1) din Legea 544/2001)
 10. Raportul anual de activitate (art. 5, alin. (1) din Legea 544/2001)
 11. Declaraţiile de avere şi interese (1) din Legea 544/2001)
 12. Actele normative care reglementează activitatea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 13. Informaţii despre activitatea instituţiei:
  1. Termenele de depunere a cererilor însoţite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii şi negocierii contractelor de furnizare de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, de dispozitive medicale în ambulatoriu, inclusiv termenul limită de încheiere a contractelor
  2. Condiţiile de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale suportate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate şi decontate de casele de asigurări sociale de sănătate, precum şi eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative
  3. Lista nominală a furnizorilor de servicii medicale în contract cu casa de asigurări de sănătate, cuprinzând denumirea şi valoarea de contract a fiecăruia, în cazul contractelor care au prevăzută o sumă ca valoare de contract, inclusiv punctajele aferente tuturor criteriilor pe baza cărora s-a stabilit valoarea contractului  şi să actualizeze permanent această listă, în funcție de modificările apărute (Medici de familie , Ambulator de specialitate clinic , Paraclinic , Ambulator de recuperare, reabilitare a sănătăţii , Îngrijiri la domiciliu , Dispozitive medicale , Farmacii , Spitale , Programe naţionale de sănătate , Asistenta medicala dentara)
  4. Condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora
  5. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS  nr.400/833/2018 din 27 martie 2018  pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
  6. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS privind aprobarea criteriilor care stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate cu privire la:
 14. Secţiunea  asistenţa medicală primară:
  1. Valoarea definitivă a punctului per serviciu şi per capita rezultată în urma regularizării trimestriale, începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de CNAS
  2. Valoarea fondurilor aprobate în trimestrul respectiv pentru plata punctelor per capita şi per serviciu pentru asistenţa medicală primară
 15. Pentru asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţi clinice:
  1. Valoarea definitivă a punctului pe serviciu, începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de CNAS
 16. Informaţii asupra modalităţii de furnizare a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu pentru furnizorii de medicamente (art. 100, lit. b) din HG 1389/2010)
 17. Lista farmaciilor care asigură continuitatea furnizării de medicamente în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, precum şi pe timpul nopţii, aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate
 18. Zilnic, situaţia fondurilor lunare aprobate şi a fondurilor disponibile de la data publicării şi până la sfârşitul lunii în curs pentru eliberarea medicamentelor
 19. Lunar, totalul plăţilor efectuate în luna anterioară către furnizorii de medicamente
 20. Lista, în ordine alfabetică a furnizorilor de dispozitive medicale, cu indicarea datelor de contact pentru sediul social şi punctul de lucru din județul respectiv, şi actualizarea modificărilor
 21. Decizia preşedintelui–director general al casei de asigurări de sănătate prin care sunt aprobate criteriile de prioritate, precum şi cele pentru soluționarea listelor de prioritate pentru dispozitivele medicale
 22. Formularele tipizate, fără regim special, conform modelelor standardizate prevăzute în Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru
 23. Programe naţionale de sănătate curative:
  1. Criterii de eligibilitate privind includerea în program a bolnavilor
  2. Documente necesare pentru întocmirea dosarelor bolnavilor al căror tratament necesită aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul CNAS
  3. Componenţa comisiilor de experţi
  4. Fonduri alocate pentru fiecare program naţional de sănătate curativ
  5. Numărul total de bolnavi beneficiari ai programelor naționale de sănătate curative pentru fiecare program derulat
 24. Asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte:
  1. Număr carduri europene de asigurări de sănătate (CEASS) emise de CAS
  2. Număr certificate provizorii de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate (CIP) emise de CAS
  3. Numărul formulare/documente europene emise de CAS, pe tipuri de formulare/documente europene
  4. Informaţii despre cardul european / formularele europene/ formulare utilizate în aplicarea acordurilor/ înţelegerilor/ convenţiilor bilaterale în domeniul securităţii sociale, proceduri de emitere a formularelor, precizări privind aplicarea Regulamentelor europene/acordurilor / înţelegerilor/ convenţiilor bilaterale în domeniul securităţii sociale
  5. Legislaţie UE
  6. Legislaţie Acorduri Internaţionale
 25. Direcţii de Control:
  1. Acţiuni de control la nivelul furnizorilor de servicii medicale - anual, numai indicatorii globali, conform raportului de activitate