Text extras din: Lege 95/2006(r1) - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

SECŢIUNEA a 2-a

 

Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor


 

   Art. 229. -   (1) Asiguraţii au dreptul la un pachet de servicii de bază în condiţiile prezentei legi. 

   (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru multianual, care se elaborează de CNAS în urma negocierii cu Colegiul Medicilor din România, denumit în continuare CMR, Colegiul Medicilor Dentişti din România, denumit în continuare CMDR, Colegiul Farmaciştilor din România, denumit în continuare CFR, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR, Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, denumit în continuare OBBC, precum şi în urma consultării cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical. Proiectul se avizează de către Ministerul Sănătăţii şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pentru anul în care urmează să se aprobe un nou contract-cadru. 
   (3) Contractul-cadru reglementează, în principal, condiţiile acordării asistenţei medicale cu privire la: 
   a) pachetul de servicii de bază la care au dreptul persoanele asigurate şi pachetul de servicii minimal; 
   b) lista serviciilor medicale, a serviciilor de îngrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi a altor servicii pentru asiguraţi, aferente pachetului de servicii de bază prevăzut la lit. a); 
    01/03/2018 - litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 8/2018 
   c) respectarea criteriilor de calitate pentru serviciile medicale oferite în cadrul pachetelor de servicii; 
   d) alocarea resurselor şi controlul costurilor sistemului de asigurări sociale de sănătate în vederea realizării echilibrului financiar al fondului; 
   e) modalităţile de plată utilizate în contractarea pachetului de servicii de bază, modul de decontare şi actele necesare în acest scop; 
   f) măsuri de îngrijire la domiciliu, de reabilitare; 
   g) condiţiile acordării serviciilor la nivel teritorial, precum şi lista acestora; 
   h) prescrierea şi eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive; 
    01/03/2018 - litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 8/2018 
   i) modul de informare a asiguraţilor; 
   j) coplata, pentru unele servicii medicale, după caz. 
   (4) CNAS va elabora norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, în urma negocierii cu CMR, CFR, CMDR, OAMGMAMR, OBBC, precum şi cu consultarea organizaţiilor patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical, care se aprobă anual prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pentru anul pentru care se aprobă noile norme metodologice. Pentru primul an de valabilitate a hotărârii Guvernului de aprobare a contractului- cadru, normele metodologice intră în vigoare odată cu hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (2)
    07/12/2017 - alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 88/2017 
   Art. 230. -   (1) Asiguraţii beneficiază de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului şi până la vindecare, în condiţiile stabilite de prezenta lege, de contractul-cadru şi normele sale de aplicare. 
   (2) Asiguraţii au următoarele drepturi: 
   a) să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condiţiile prezentei legi şi ale contractului-cadru; 
   b) să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condiţiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate; 
   c) să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia, cu excepţia situaţiilor prevăzute în Contractul-cadru; 
    14/03/2016 - litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 5/2016 
   d) să beneficieze de pachetul de servicii de bază în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii; 
   e) să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru; 
   f) să efectueze controale profilactice, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru; 
   g) să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor; 
   h) să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate; 
   i) să beneficieze de servicii medicale de urgenţă; 
   j) să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică; 
   k) să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare; 
   l) să beneficieze de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive; 
    01/03/2018 - litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 8/2018 
   m) să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu; 
   n) să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul; 
   o) să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale; 
   p) să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii. 
   (3) Asiguraţii prevăzuţi în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de asistenţă medicală gratuită, respectiv servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive, suportate din fond, în condiţiile contractului-cadru şi din bugetele ministerelor şi instituţiilor respective, în condiţiile plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. 
    01/03/2018 - alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 8/2018 
   (4) Personalităţile internaţionale cu statut de demnitar primesc asistenţă medicală de specialitate în unităţi sanitare nominalizate prin ordin al ministrului sănătăţii.

 

   Art. 231. -   Obligaţiile asiguraţilor pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute la art. 230 sunt următoarele: 

   a) să se înscrie pe lista unui medic de familie; 
   b) să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate; 
   c) să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru; 
   d) să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi; 
   e) să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului; 
   f) să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar; 
   g) să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata/contribuţia personală, în condiţiile legii; 
   h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat, definite la art. 223 alin. (1)
   Art. 232. -   (1) Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, prevăzut de prezenta lege. 
   (2) «abrogat» Pentru persoanele care au beneficiat de servicii medicale în condiţiile alin. (1), furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi să comunice CNAS datele de identificare ale acestora. 
   (3) «abrogat» CNAS comunică la ANAF, trimestrial, pe bază de protocol, datele de identificare ale persoanelor prevăzute la alin. (2) în vederea impunerii conform prevederilor Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care se constată existenţa veniturilor asupra cărora se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate. 
   Art. 233. -   Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care însoţeşte copilul internat în vârstă de până la 3 ani, precum şi pentru însoţitorul persoanei cu handicap grav internate se suportă de către casele de asigurări, dacă medicul consideră necesară prezenţa lor pentru o perioadă determinată. 
   Art. 234. -   Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puţin o dată pe an, prin casele de asigurări, asupra serviciilor de care beneficiază, precum şi asupra drepturilor şi obligaţiilor sale.