Ordinul nr.1549/2018 al Preşedintelui CNAS  privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, prevede  :

 

ART. 8

    (1) Adeverinţa de asigurat prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. d)1 se eliberează pentru persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:

    a) a început activitatea în baza raporturilor de muncă/serviciu şi solicită serviciile cuprinse în pachetul de bază până la data depunerii de către plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, prevăzute în Codul fiscal;

    b) a depus declaraţia prevăzută la art. 174 alin. (3) din Codul fiscal şi solicită serviciile cuprinse în pachetul de bază până la data transmiterii de către ANAF către CNAS a informaţiilor necesare în vederea acordării calităţii de asigurat;

    c) în alte situaţii justificate.

 

    (2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), adeverinţa de asigurat se eliberează de către casa de asigurări de sănătate în a cărei evidenţă se află persoana, potrivit fiecărei categorii de persoane, pe baza următoarelor documente:

    a) pentru persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. a), actul de identitate valabil la data solicitării, original şi copie, precum şi adeverinţa de salariat eliberată de angajator, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice;

    b) pentru persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b), actul de identitate valabil la data solicitării, original şi copie, precum şi dovada că au depus Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice;

    c) pentru persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. c), actul de identitate valabil la data solicitării, original şi copie, precum şi orice alt document prin care se atestă faptul că se încadrează în una dintre categoriile de persoane asigurate.

 

    (3) Pentru persoanele care se află în incapacitate sau imposibilitate de a se deplasa la casa de asigurări, eliberarea adeverinţelor se face prin corespondenţă, pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), comunicate de aceste persoane în copie.

 

    (4) Casele de asigurări au obligaţia de a îndeplini orice demers legal potrivit domeniului lor de competenţă, astfel încât accesul asiguraţilor la pachetul de servicii medicale de bază să nu fie împiedicat de procesul de eliberare a adeverinţelor de asigurat.

 

    (5) Modelul adeverinţei de la art. 7 alin. (1) lit. d) este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

 

    (6) Documentul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d) are valabilitate pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare de la data eliberării.

                                                                                                    

nota 1

art. 7 alin. (1) lit. d)

adeverinţa de asigurat, eliberată prin grija casei de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul, numai în situaţia în care cardul naţional de asigurări de sănătate nu a fost emis, respectiv până la data la care asiguratul intră în posesia acestuia, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii, doar dacă în urma accesării de către furnizori a instrumentului electronic prevăzut la lit. b) nu se poate face dovada calităţii de asigurat şi sunt îndeplinite condiţiile art. 8;

Fișiere atașate

Formular_cerere_adeverinta_asig_2018.pdf