Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea  ( CAS Tulcea )  este instituţie publică, de interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, organizată în baza Legii nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, având rolul de a aplica politica şi strategia generală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în raza de competenţă. A luat fiinţă în data de 01.01.1999,  instituţia funcţionând în sediul propriu situat în municipiul Tulcea str.Isaccei nr. 6.

Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea reprezintă interesele persoanelor în număr de  219.115 total  persoane beneficiare ale pachetelor de servicii înscrise pe listele medicilor de familie( din care în mediul urban 122.090 persoane şi în mediul rural 97.025 persoane)  la data de 30.06.2014, la o populaţie a judeţului de 240.571 locuitori, cu un grad de urbanizare de 48,09%( conform datelor INS, iunie 2013).

 

MISIUNEA CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE TULCEA

 

Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea este institutie publică autonomă de interes local, cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care gestionează Fondul naţional unic al asigurărilor sociale de sănătate, cu respectarea normelor elaborate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, asigurând funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel judeţean.

     Sistemul asigurărilor sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii şi promovarii populatiei care ofera un pachet de servicii de baza care cuprinde servicii medicale, servicii de ingrijire a sănătăţii, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale.

Obiectivele majore ale CAS Tulcea  pot fi defalcate în două mari direcţii principale:

Realizarea tuturor activităţilor, operaţiunilor legate de aceste două domenii, se reflectă în mod direct asupra nivelului de realizare a indicatorilor de performanţă, asumaţi prin planul de management.

 

            În acest context, pentru realizarea obiectivelor asumate prin Planul de management, misiunea managementului CAS Tulcea se  axează pe aspecte legate de:

 

Pentru îndeplinirea misiunii sale, CAS Tulcea desfăşoară următoarele activităţi:

 

Relaţiile ce se stabilesc între asiguraţi şi CAS Tulcea au la bază următoarele principii:

 

     Casa de Asigurări de Sănătate TULCEA îşi dedică întreaga activitate în slujba asiguraţilor săi ale căror contribuţii le gestionează cu maximă responsabilitate, conform normelor în vigoare şi reprezintă asiguraţii în relaţia cu furnizorii de servicii medicale.

     Casa de Asigurări de Sănătate TULCEA  este o instituţie deschisă pentru a colabora pe termen lung cu toţi factorii implicaţi activ în domeniul sănătăţii pentru promovarea calităţii la costuri minime.

     Casa de Asigurări de Sănătate TULCEA colecteaza contributiile persoanelor fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se realizează de catre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumita în continuare ANAF, şi gestioneaza bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate aprobat, cu respectarea prevederilor legii, asigurand functionarea sistemului de asigurări sociale de sanatate la nivel local.

 

      Casa de Asigurări de Sănătate TULCEA functioneaza pe baza unui statut cadru aprobat prin Ordin al presedintelui CNAS şi are urmatoarele atributii: