Prevederi legale aplicabile de la 30 iulie 2017


            Vă informăm că, potrivit dispoziţiilor OUG 47/2017, cu referire la modificarea şi completarea prevederilor art. V alin.1 din OG 17/2015, cu aplicabilitate de la 30 iulie 2017 se elimină obligativitatea aplicării ştampilei pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse de persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică la instituţiile sau autorităţile publice ori emise sau încheiate în relaţia cu instituţiile sau autorităţile publice.
            Întrucât dispoziţiile legale mai sus indicate fac referire expresă la faptul că, începând cu data de 30 iulie 2017, orice dispoziţie contrară se abrogă, pentru punerea în aplicare, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, a acestor prevederi, a fost emis Ordinul MS/CNAS nr.876/824/2017, acesta fiind postat pe site-ul CNAS, fiind în curs de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I. Prin acest ordin comun a fost reglementat faptul că furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, precum şi furnizorii de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale şi alte asemenea acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, care sunt persoane fizice, persoane juridice de drept privat sau entităţi fără personalitate juridică, nu au obligaţia de a aplica ştampila pe  declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la casele de asigurări de sănătate ori alte documente emise sau încheiate în relaţia cu casele de asigurări de sănătate.
Totodată menţionăm că, potrivit acestor reglementări, începând cu 30 iulie 2017, persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu mai au obligaţia aplicării ştampilei pe documente emise în baza următoarelor acte normative:
-Ordin MS/CNAS nr.196/139/2017, privind Normele de aplicare în 2017 a Contractului-cadru aprobat prin HG 161/2016,
-Ordin MS/CNAS nr.106/32/2015, privind Comisiile de evaluare,
-Ordin MS/CNAS nr.60/32/2016 privind Normele de aplicare a OUG 158/2015 privind concediile medicale şi îndemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,
-Ordin MS/CNAS nr.674/252/2012 privind formularul de prescripţie medicală electronică,
-Ordin MS/CNAS nr.867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere/internare pentru servicii medicale clinice,
-Ordin MS/CNAS nr.868/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale paraclinice,
-Ordin CNAS nr.212/2015 pentru aprobarea Metodologiei şi a formatului de raportare a Listei actualizate a medicamentelor pentru care se datorează contribuţie trimestrială,
-Ordin CNAS nr.245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale curative pentru anii 2017 şi 2018.