Vă anunţăm apariţia Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3.168/720/2023 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 106/32/2015 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a comisiilor naționale și a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare, precum și a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare.

Ordinul 3.168/720/2023 reglementează condiţiile ce trebuiesc îndeplinite de către furnizori pentru a fi evaluaţi în vederea încheierii contractelor de prestări servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate.

Începând cu data de 20.09.2023 sunt aplicabile dispozițiile Ordinului 3168/720/2023, publicat în Monitorul Oficial - 848 bis din 20.09.2023. 

Documentele care se depun la sediul CAS Vaslui în vederea evaluării:

a) cerere,

b) dovada plății taxei de evaluare,

c) furnizorul depune un dosar de evaluare care contine copii ale următoarelor documente, certificate conform cu originalul pe fiecare pagină:

- Certificatul de înmatriculare și certificat constatator/act de înființare pentru sediu/punct de lucru, după caz;

- Contul deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică județeană / municipiului București/Banca;

- Codul fiscal/CUI;

-    *Aviz de funcționare valabil pentru sediu/punctul de lucru, eliberat de Ministerul Sănătății/Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România pentru furnizorii de dispozitive medicale care realizează activitatea de comercializare.

      *Autorizație de funcționare valabilă emisă de Ministerul Sănătății pentru farmaciile comunitare.

      * Certificat de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale, eliberat de Direcția de Sănătate Publică pentru cabinetele medicale organizate conform O.G. nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001 și Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      *Certificatul de înregistrare a cabinetului în Registrul unic al cabinetelor medicale - Partea a 3-a pentru servicii publice conexe actului medical, eliberat de Direcția de Sănătate Publică;

- Autorizația sanitară de funcționare, cu excepția furnizorilor de dispozitive medicale și farmaciilor;

- Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor;

- Dovada asigurării de răspundere civilă profesională în domeniul psihologiei pentru furnizor; 

- Dovada deținerii spațiului în care se desfășoară activitatea, pentru care se solicită evaluarea;

d) furnizorul depune atașat la dosarul de evaluare o declarație pe proprie răspundere, conform modelului prevăzut în anexa 3 la prezenta metodologie, prin care își asumă prin semnătură pe fiecare pagină realitatea, exactitatea și legalitatea datelor cuprinse în:

- Chestionarul de autoevaluare privind îndeplinirea standardelor și a criteriilor de evaluare conform categoriei de furnizor din care face parte; 

- Tabelul cu datele de identificare ale personalului care își desfășoară activitatea la furnizor;

- Tabelul care conține denumirea aparaturii medicale din dotare, cu excepția farmaciilor și a furnizorilor de servicii conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist;

e) Furnizorul depune o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

        Dosarele de evaluare se intocmesc cu 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii Deciziei de Evaluare și se trimit in format electronic pe adresa de e-mail evaluare@cjasvs.ro sau se depun la CAS Vaslui.

In cazul transmiterii dosarului de evaluare în format electronic, toate documentele care constituie dosarul de evaluare vor fi semnate cu semnatura electronica calificata/extinsa.

 Taxa de evaluare se achită către Casa de Asigurări de Sănătate Vaslui, cod fiscal 11374760, în contul RO83TREZ 65626A365000XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Vaslui.

Documentele necesare pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale se pot descarca de la rubrica fisiere atasate.

ORDIN 3168-720-2023-MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 848 bis 20.09.2023

Fișiere atașate

FARMACII-2.zip MEDICINA DENTARA-2.zip MEDICINA DE FAMILIE,CABINETE MEDICALE DE SPECIALITATE CENTRELEMEDICALE,CENTRELEDE DIAGNOSTIC SI TRAT.zip DISPOZITIVE MEDICALE-Comercializare-2.zip LABORATOR-2.zip CABINETE SERVICII CONEXE AUTISM-2.zip