Misiune - garantarea pentru populaţia asigurată a unui pachet de servicii medicale de calitate.
Viziune - construind un sistem de asigurări de sănătate performant, eficient şi transparent, creştem gradul de încredere şi de satisfacţie al asiguraţilor noştri.
Obiective:

 1. obiective generale:
  • să protejeze asiguraţii faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident;
  • să asigure protecţia asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu îin condiţiile utilizării eficiente a Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.
 2. obiective specifice:
  • să verifice acordarea serviciilor medicale, conform contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale;
  • să deconteze furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate şi prestate asiguraţilor, la termenele prevăzute în contractul-cadru, în caz contrar urmând să suporte penalităţile prevăzute în contract;
  • să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activitatii în zone izolate, în condiţii grele şi foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit legislaţiei;
  • să informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de contractare şi a negocierii clauzelor contractuale;
  • să informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de furnizare a serviciilor medicale şi despre orice schimbare în modul de funcţionare şi de acordare a acestora;
  • să asigure confidenţtialitatea datelor în condiţiile prezentei legi;
  • să verifice prescrierea şi eliberarea medicamentelor în conformitate cu reglementările în vigoare;
  • să raporteze CNAS, la termenele stabilite, datele solicitate privind serviciile medicale furnizate, precum şi evidenţa asiguraţilor şi a documentelor justificative utilizate;
  • să furnizeze, la solicitarea Ministerului Sănătăţii Publice, datele de identificare a persoanelor asigurate, numai pentru bolile cu declarare nominală obligatorie, conform legislaţiei în vigoare.