Ce este Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS)?


Începând cu anul 2007, persoanele asigurate de pe teritoriul României pot solicita cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS), care le dă dreptul la asistenta medicala devenită necesară în timpul şederii temporare  pe teritoriul  statelor membre UE, Spaţiul Economic European sau Confederaţiei Elveţiene.


Prin ședere temporară se înțelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp de cel mult 6 luni.


 Cum intri în posesia CEASS?


Acest  card se eliberează la cerere. Asiguratul va depune în scris,  la sediul casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află,  o cerere ( publicată în format .PDF).

In vederea eliberarii cardului, persoana asigurata va depune la casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta o cerere si documente care sa ateste calitatea de asigurat. Casa de asigurari de sanatate verifica calitatea de asigurat a persoanei, urmand ca in situatia in care cererea este aprobata, costurile tiparirii fiind suportate din Fondul national Unic de Asigurari de Sanatate.


Asiguratul va intra in posesia cardului în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor europene privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al UE. În cazul în care circumstanţe excepţionale împiedică eliberarea Cardului European sau dacă există situaţii de urgenţă care ar face necesară eliberarea cardului în mai puţin de 7 zile lucrătoare, casa de asigurări de sănătate va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului (CIP).


Costul cardului european este suportat din FNUASS ( Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate).


Perioada de valabilitate a Cardului European de Asigurări de Sănătate este de 2 ani de la data emiterii.


Care sunt serviciile medicale pe care le acoperă CEASS?


Asiguratul care posedă  CEASS beneficiază de serviciile medicale devenite necesare,  în timpul şederii  temporare pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene, in aceleaşi condiţii ca şi asiguraţii din ţara în care s-a deplasat.


Este însă  posibil ca, pentru anumite servicii, să fie necesară co-plata, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt decontate integral. Acest lucru depinde de sistemul de asigurări din ţara în care ne sunt acordate aceste servicii.


Cardul european nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează întru-un stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene  în scopul obţinerii unui  tratament medical planificat.


CEASS  acoperă numai serviciile medicale obţinute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din ţara respectivă.


Titularii Cardului European emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiul Economic European sau Confederaţia Elveţiană în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază de servicii medicale în Romania în aceleaşi condiţii ca şi persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din ţara noastră. Furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a acorda asistenţă medicală necesară, urmând a evidenţia şi raporta distinct caselor de asigurări sociale de sănătate, serviciile medicale acordate pentru aceste categorii de persoane.
 
Decontarea serviciilor medicale aferente cardului european se face la nivel interinstituţional.
 
Ce facem în absenţa CEASS-ului?


În situaţia în care asiguratul se află pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene şi, din diferite motive, nu se mai află în posesia CEASS ( nu l-a solicitat la plecare, l-a pierdut, a fost distrus sau i-a fost furat sau cardul nu este recunoscut de furnizorul de servicii medicale unde este prezentat sau în orice altă situaţie similară), acesta trebuie să contacteze casa de asigurări care i-a emis cardul ( prin poştă, fax, email) şi să  solicite certificatul provizoriu de înlocuire al cardului european de asigurări sociale de sănătate. Casa de asigurări de sănătate îi va trimite certificatul la adresa menţionată în termen de 24 ore.


Certificatul provizoriu de înlocuire (CIP) conferă  asiguratului aceleaşi drepturi ca şi CEASS.

     Care este procedura de obtinere?

1. Se completeaza si semneaza cererea de eliberare a cardului european de asigurat (descarca modelul mai jos - vezi rubrica documente necesare) exclusiv pentru solicitantii asigurati la CASVS.

2. Se prezinta actul de identitate (BI/CI) in original si se depune o fotocopie a acestuia insotita de documentele doveditoare ale calitatii de asigurat dupa caz:

Salariati:

Pensionari:

talon pensie din luna anterioara; calitatea de pensionar poate fi dovedita cu o adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei;

Copii 0-18 ani:

Tineri 18-26 ani, elevi, studenti sau ucenici care nu realizeaza venituri din munca:

pentru absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dovada calitatii de asigurat se face cu un document valabil din care sa rezulte ca au absolvit studiile lieceale in cursul anului curent;

declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca sau alte venituri impozabile – ((vezi rubrica documente necesare – DECLARATIE PENTRU CARD )

Studentul-doctorand

declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza si alte venituri asupra carora se datoreaza contributia potrivit Codului fiscal;

adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior din care sa rezulte ca are calitatea de student-doctorand;

Sot, sotie, parinti, care nu obtin venituri, aflati in intretinerea unei persoane asigurate (coasigurati):

Pentru persoane care beneficiaza de indemnizatie de somaj, venit lunar de completare sau plati compensatorii din venitul asigurarilor de somaj:

Lucratori independenti / persoane fara venit ce platesc C.A.S.S. la venitul minim brut pe tara:

Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani, care provin din sistemul de protectie a copilului:

Persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit legii nr. 416/2001:

Beneficiarii legilor nr. 189/2000, 44/1994, 309/2002, 341/2004, 309/2002, 189/2000, 105/1999, 51/1993:

Persoanele cu handicap:

Bolnavii cu afectiuni incluse in Programele Nationale de Sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni:

Femei insarcinate sau lauze care nu realizeaza venituri din munca sau nu se incadreaza in categoria de persoana coasigurata:

Persoanele care se afla in concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in concediu pentru cresterea copilului potrivit prevederilor art. 2 si 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor:

Personal monahal al cultelor recunoscute:

NOTA:

In situatii speciale, pentru a stabilirea corecta a categoriei de asigurat, personalul institutiei poate solicita documente suplimentare considerate ca fiind relevante.

              În cazul în care datele din documentele doveditoare ale calității de asigurat (declarația unică, chitanțe de plată, adeverințe ș.a.) nu se regăsesc sau nu sunt actualizate în sistemul informatic, înaintea depunerii / înregistrării actelor pentru cardul european, solicitantul trebuie să prezinte respectivele documente la structura de specialitate a CAS VS responsabilă cu verificarea calității de asigura     

 

Studentii care urmeaza o forma de invatamant intr-un stat membru UE sau pe teritoriul SEE ori al Confederatiei Elvetiene se vor asigura in statul de resedinta, in conformitate cu art.11 alineatul (3) litera e) din Regulamentul nr.883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala. Pentru aceasta categorie de tineri nu se va elibera card european / formular S1/E 106.

 

NOTĂ

În cazul în care pentru depunerea / ridicarea documentelor nu se prezintă beneficiarul direct, persoana împuternicită de către acesta va prezenta următoarele documente:

- copie după Cartea de identitate sau Buletinul de identitate al persoanei împuternicite, însoțită de:

               - declarație pe proprie răspundere, dacă persoana împuternicită este rudă de gradul I (părinte / copil) cu beneficiarul,

                 SAU

               - procură notarială, dacă persoana împuternicită nu este rudă de gradul I cu beneficiarul.

Persoanele salariate pot fi reprezentate de o terță persoană, care prezintă delegație în acest sens semnată și ștampilată de către angajator.

 


Documente necesare obtinerii cardului european

E-mail contact: formulare.europene@cjasvs.ro

 

Comunicat important cu privire la Cardul European de Asigurari de Sanatate (carduri duplicat)

 

În Monitorul Oficial al României a fost publicat Ordinul 1151/2019 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalității de suportare a cheltuielilor aferente procedurii și distribuției cardului european de asigurări sociale de sănătate duplicat către asigurat.

Astfel, asiguratul care solicită înlocuirea cardului european de asigurări sociale de sănătate va putea beneficia, contra cost, de un card european duplicat, a cărui perioadă de valabilitate nu va putea depăși perioada de valabilitate a cardului inițial.

Cardul duplicat se eliberează la cererea persoanei asigurate, în următoarele condiții:

Emiterea se face în termen de șapte zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic național.

Pe lângă cererea tip, completată  şi semnată de asigurat, acesta trebuie să mai depună la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidență:

Plata se poate realiza la sediul CAS Vaslui  şi în contul nr. RO22TREZ6565005XXX002399 deschis la Trezoreria Vaslui.

Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) oferă dreptul la asistență medicală devenită necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre UE, Spaţiul Economic European sau Confederaţia Elveţiană. Cardul european nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează într-un stat membru al UE/SEE/Confederaţia Elveţiană în scopul obţinerii unui tratament medical planificat. CEASS acoperă doar serviciile medicale obţinute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din ţara respectivă.

Fișiere atașate

CERERE_CARD_EU-duplicat_2020.docx CERERE_CARD_EU-duplicat_2020.pdf comunicat carduri euopene duplicat.doc comunicat carduri euopene duplicat.pdf