1. Hotărâri ale Consiliului de Administraţie;
2. Decizii ale Preşedintelui-Director General al CAS Arges;
3. Studii, analize, programe, strategii, adrese;
4. Dosare cu contractele de achiziţie publică;
5. Bugetul de venituri şi cheltuieli;
6. Contul de execuţie bugetară (venituri şi cheltuieli);
7. Ordine, adrese, instrucţiuni, circulare de la CNAS;
8. Rapoarte trimetriale şi anuale către CNAS;
9. Corespondenţă internă şi externă. Formulare europene;
10. Lista actelor necesare în vederea eliberării cardului european;
11. Planul anual de control;
12. Lista furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;
13. Lista cu documentele necesare în vederea contractării pe tipuri de asistenţă;
14. Raportări lunare ale furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;
15. Raportări lunare în domeniul programelor naţionale de sănătate;
16. Dosarele cu contractele furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;
17. Formulare medicale de raportare a seviciilor (prescripţii medicale, bilete de trimitere, concedii medicale, etc.);
18. Referate de necesitate, note de fundamentare, procese verbale, note de recepţie, avize de expediţie, facturi emise de CAS Arges;
19. Acţiuni judecătoreşti, întâmpinări, concluzii scrise;
20. Petiţii, reclamaţii, solicitări, informaţii de interes public;
21. Declaraţii de avere şi declaraţii de interese, etc.