INFORMARE

cu privire la aplicarea , la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Arges, a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR)

 

  Datele cu caracter personal utilizate la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Arges sunt colectate şi prelucrate doar în scopul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor conferite de Legea 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Statutul propriu al instituţiei şi al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, de legislaţia specifică asigurărilor sociale de sănătate aplicabilă în România.

 

  Regulamentul (UE) nr. 2016/679  stabilește normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și normele referitoare la libera circulație a datelor cu caracter personal.

  Regulamentul se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.

Identitatea şi datele de contact ale operatorului

Casa de Asigurări de Sănătate Arges

B-dul I.C. Bratianu, nr.62, Pitesti, Arges

Tel: 0248285928, 0248285515

Fax: 0248284674

Operator înscris sub nr. 242 în Registrul General al A.N.S.P.D.C.P. de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal.

Responsabil, la nivelul CAS Arges, cu protecţia datelor:

Tel: 0788385378;

email: dpo@casag.ro

 Scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

  Scopul colectării şi utilizării de către CAS Arges a datelor personale se cicumscrie asigurării accesului la un pachet de servicii medicale de bază pentru asigurați, în condiţiile utilizării eficiente a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS). În acest sens, instituția are obligaţia, instituită în baza Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi completările ulterioare de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale ale asiguraților săi, prin mijloace automatizate/manuale.

  CAS Arges prelucrează datele cu caracter personal in vederea îndeplinirii obligaţiilor legale definite de:

 Sursa datelor cu caracter personal prelucrate 

Destinaţia sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

 Datele cu caracter personal sunt colectate şi introduse în platforma informatică a asigurarilor de sănătate (PIAS), platformă administrată de CNAS, fiind necesare stabilirii calitatii de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate.

 CAS Arges nu transfera datele cu caracter personal colectate către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională.

Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracterpersonal

  Aceste drepturi se exercită în limita şi în conformitate cu Regulamentului (UE) nr. 2016/679 şi a legislatie nationale in vigoare.

Responsabilitate

  CAS Arges poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal către alţi parteneri contractuali (furnizori de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, furnizori de servicii şi bunuri necesare desfăşurării activităţii instituţiei, etc.) dacă acest lucru este în legătură sau este necesar pentru executarea serviciilor contractate sau activităţilor pentru care au fost colectate datele şi numai în temeiul respectarii clauzelor contractuale din partea acestora, prin care se garantează că datele sunt păstrate în siguranţă şi că sunt utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost colectate. Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligaţie necesară pentru analizarea oportunităţii şi aprobarea sau nu a serviciilor medicale, medicamentelor sau dispozitivelor medicale solicitate de dumneavoastră, nefurnizarea acestor date cu caracter personal ducând la imposibilitatea acordării acestora.

 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:
Extras din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)