1. Categoriile de persoane beneficiare de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate

Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asiguraţi, au dreptul, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, dacă:

De aceleaşi drepturi beneficiază şi persoanele care nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), dar sunt:

 Modalităţi de declarare şi de încadrare a asiguraţilor în categoriile de persoane beneficiare de concedii medicale

        Declaraţii depuse pentru persoane fizice care sunt asigurate prin intermediul angajatorilor

Evidenţa obligaţiilor de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se realizează pe baza Declaraţiei privind evidenţa obligaţiilor de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii, conform modelului apărut în normele metodologice de aplicare a OUG nr. 158/2005, cu modificări şi comple-tări - anexa nr. 1, pentru categoriile A, B şi C.

Declaraţia se depune lunar, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator, la data stabilită de casa de asigurări de sănătate, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii.

Declaraţia privind obligaţiile de plată va fi însoţită, după caz, de declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor care au beneficiat de concedii şi indemnizaţii reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, al cărei model este prezentat în anexa nr. 2, şi de exemplarul 2 al certificatelor de concedii medicale.

Declaraţiile se depun pe suport hârtie, cu semnăturile persoanelor autorizate şi cu ştampila angajatorului, şi în format electronic, conform Metodologiei de transmitere pe cale electronică a declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor care au beneficiat de concedii şi indemnizaţii şi a obligaţiilor de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii, prevăzute în anexa nr. 3.

Persoanele juridice şi persoanele fizice, în calitate de angajator, care, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, au obligaţia de plată a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate depun declaraţia privind obligaţiile de plată la casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îşi au sediul social, respectiv domiciliul.

În cazul în care angajatorii persoane juridice au sucursale şi/sau puncte de lucru, aceştia depun declaraţia privind obligaţiile de plată, cumulat, atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru activitatea sucursalelor şi/sau a punctelor de lucru.

 

Declaraţii depuse de persoane fizice care se asigură direct la Casa de Asigurări de Sănătate

 

În situaţia în care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 (categoriile enumerate la poziţiile a, b, c, d şi e) doresc să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate acestea au obligaţia să depună declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii la casa de asigurări de sănătate la care aceştia sunt luaţi în evidenţă ca plătitori de contribuţie de asigurări sociale de sănătate.

Declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii se întocmeşte în formă scrisă, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 din OUG 158/2005, şi se depune personal sau de către persoana împuternicită de titularul declaraţiei.

Ori de câte ori intervin modificări asupra elementelor care au stat la baza declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii este obligatorie depunerea comunicării de modificare a acesteia, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia modificării respective, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 şi care au fost asigurate în temeiul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările ulterioare, sunt obligate să depună la casa de asigurări de sănătate declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme. În această situaţie se consideră stagiu de cotizare neîntrerupt.

În cazul în care până la momentul actual au existat situaţii în care aceste persoane au depus declaraţia după data prevăzută de norme, stagiul de cotizare nu are continuitate, respectiv nu se vor primi declaraţii retroactiv.

Persoanele fizice asigurate pe bază de declaraţie de asigurare pot solicita retragerea declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii. În acest sens vor depune la casele de asigurări de sănătate formularul-tip al solicitării de retragere a declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii, conform modelului prezentat în anexa nr. 6.

Nedepunerea formularului-tip de retragere a declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii nu exonerează asiguratul de obligaţiile asumate prin declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii.

 

 

2. Categorii de concedii medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

 

Concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul asiguraţii, sunt:

a) concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă,

    cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii;

b) concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;

c) concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate;

d) concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav;

e) concedii medicale şi indemnizaţii de risc maternal.

 

Concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă

Caracteristici

Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, pentru fiecare tip de afecţiune, este de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotit din prima zi de îmbolnăvire.

Începând cu a 91-a zi concediul se poate prelungi, de către medicul specialist, până la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.

Asiguraţii a căror incapacitate temporară de muncă a survenit în timpul concediului de odihnă sau al concediului fără plată beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, concediul de odihnă sau fără plată fiind întrerupt, urmând ca zilele neefectuate să fie reprogramate.

Beneficiază de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi asiguraţi, pensionarii care se află şi în una dintre situaţiile menţionate la art. 1 alin. (1) lit. A sau B, precum şi pensionarii de invaliditate gradul III sau, după caz, pensionarii nevăzători, care se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d).

 

Concediul si indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de acccident în afara muncii - cod indemnizaţie 01, 05, 06, 12, 13, 14

Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, prin boală obişnuită, rezultă în urma produsului dintre media zilnică a bazei de calcul şi procentul de 75% duplicat cu numărul de zile lucrătoare de concediu medical.

Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, determinată de tuberculoză, SIDA, neoplazii, precum şi de o boală infectocontagioasă din grupa A şi de urgenţe medico-chirurgicale stabilite în condiţiile prevăzute la art. 9, rezultă în urma produsului dintre media zilnică a bazei de calcul şi numărul de zile lucrătoare de concediu medical.

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă după cum urmează:

A. de către angajator, din prima zi până în a cincea zi de incapacitate temporară

     de muncă.

B. din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu:

a) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. A, şi până la  data încetării incapacităţii temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia;

b) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C şi alin. (2).

 

ATENTIE : Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă conform art.12 din O.U.G 158/2005 de către angajator sau din FNUASS , pentru zilele lucratoare din duratele exprimate în zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă socotite din prima zi de incapacitate.

 

Concediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă - cod indemnizaţie 10 şi 07

În scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă, asiguraţii pot beneficia de:

a) indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă;

b) concediu şi indemnizaţie pentru carantină;

c) tratament balnear, în conformitate cu programul individual de recuperare.

 

Concedii medicale de maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav şi de risc maternal

Concediul şi indemnizaţia de maternitate - cod indemnizaţie 08

Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcină şi lăuzie, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, perioadă în care beneficiază de indemnizaţie de maternitate.

De aceleaşi drepturi beneficiază şi femeile care nu se mai află, din motive neimputabile lor, în una dintre situaţiile prevăzute la art. anterior, dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calităţii de asigurat. Faptul că pierderea calităţii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauză se dovedeşte cu acte oficiale eliberate de către angajatori sau asimilaţii acestora.

Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav- cod indemnizaţie 09.

Asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Durata de acordare a indemnizaţiei prevăzute la art.27, alineatul 1 din OUG 158/2005 este de maximum 45 de zile calendaristice pe an, pentru un copil, cu excepţia situaţiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat, este supus unor intervenţii chirurgicale; durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilită de medicul curant, iar după depăşirea termenului de 90 de zile, de către medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.

 

Concediul şi indemnizaţia de risc maternal - cod indemnizaţie 15

Dreptul la concediul de risc maternal se acordă în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările ulterioare.

Certificatele de concediu de risc maternal se eliberează de medicul de familie sau medicul de specialitate obstetrică-ginecologie, cu avizul medicului de medicina muncii, pe perioade de maximum 30 de zile calendaristice, pe o durată totală de maximum 120 de zile calendaristice, în întregime sau fracţionat, asiguratelor gravide, asiguratelor care au născut recent sau care alăptează.