Modalitatea de restituire a diferenţei dintre indemnizaţiile de concedii medicale şi contribuţia pentru indemnizaţii

 
      Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc asiguraţilor şi care, potrivit prevederilor OUG 158/2005, se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se reţin de către plătitor din contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru luna respectivă.
      Sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă, se recuperează din contribuţiile datorate pentru lunile următoare sau din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile reglementate prin normele de aplicare a OUG 158/2005.
În conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministrului Sănătăţii nr. 526 /16.05.2006 şi al Preşedintelui CNAS nr. 213/09.05.2006, pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizaţii achitate care depăşesc obligaţia lunară de plată a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, angajatorul va depune la compartimentul de specialitate al CAS Dambovita, cererea de recuperare conform modelului prevăzut în anexa 12.
  

Documentele necesare depunerii dosarului de recuperare sunt:

-   Cerere "tip" (2 ex.); 

- Centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii/perioadei;

- Concediile medicale (exemplarul 2 - roz) aferente pt luna/perioada pentru care se solicita restituirea;

- Copie dupa Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (Declaratia 112 - anexele A1 si A1.1), pentru luna/perioada pentru care se solicita restituirea;

- Baza de calcul a concediilor medicale;

- Dovada platii indemnizatiei de concediu medical salariatilor;

- Dosar cu sina.

Indemnizatiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, in termen de 90 de zile de la data de la care beneficiarul era in drept sa le solicite (art.90 alin (1) din OUG 158/2005 modificata prin OUG 36/2010).

Avand in vedere ca modul de declarare, calcul si plata a contributiilor de asigurari sociale de sanatate se supune acelorasi reglementari in materie financiar fiscala privind determinarea impozitului pe venit din salarii, termenul de 90 de zile in interiorul caruia angajatorul poate solicita sumele de restituit se calculeaza incepand cu data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributiile.

In concluzie, angajatorii nu pot solicita sume reprezentand indemnizatii platite de catre acestia asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate in luna respectiva, daca este depasit termenul de 90 de zile de la data la care erau in drept sa le solicite.