CATEGORII DE ASIGURAŢI şi DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE privind dobândirea calităţii de asigurat în conformitate cu prevederile Legii 95/2006

I. CATEGORII DE PERSOANE CARE BENEFICIAZĂ DE ASIGURARE, FĂRĂ PLATA CONTRIBUŢIEI

• Copii în vârstă de până la 18 ani
o Act de identitate sau certificat de naştere, după caz;

• Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi şi nu realizează venituri din muncă
o Act de identitate;
o Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ;
o Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă;

• Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
o Act de identitate;
o Adeverinţă eliberată de instituţia din sistemul de protecţie din care provine o Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă;
o Adeverinţă eliberată de primăria din localitatea de domiciliu care să ateste că nu beneficiază de ajutor social

• Persoane cu handicap
o Act de identitate;
o Certificat de încadrare într-un grad de handicap;
o Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, în afara celor prevăzute de legea prin care li s-a stabilit această calitate;

• Soţul, soţia şi părinţii aflaţi în îngrijirea unei persoane asigurate (coasiguraţii salariaţilor vor dobândi această categorie în baza declaraţiei unice depusă lunar de către angajator)
o Act de identitate;
o Copie certificat de căsătorie (pentru soţ, soţie) sau certificat de naştere (pentru părinţi);
o Documentul care atestă calitatea de asigurat a persoanei în întreţinerea căruia se află persoana;
o Declaraţie pe proprie răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întrţinere persoana respectivă;
o Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii.

• Beneficiarii Decretului-lege nr.118/1990, ai Legii nr.44/1994, ai Legii nr. 309/2002, ai Legii nr.42/1990, precum şi ai altor legi specificate la art. 213, al. (1), lit. c) din Legea 95/2006
o Act de identitate;
o Document doveditor (legitimaţie, adeverinţă etc.) privind încadrarea în această categorie de persoane;
o Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele prevăzute de legile speciale sau de pensii.

• Femeile însărcinate sau lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul minim brut pe ţară
o Act de identitate
o Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau medicul specialist pentru femeile însărcinate;
o Certificat de naştere al copilului – pentru lăuze;
o Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri sau pe baza documentelor justificative că realizează venituri lunare sub salariul de bază minim brut pe ţară.

• Bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii
o Act de identitate;
o Adeverinţă medicală eliberată de medicul curant sau medicul coordonator al programului naţional de sănătate;
o Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse.

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2) din Legea 95/2006: " Asiguratul are obligaţia de a anunţa în termen de 15 zile calendaristice medicul de familie şi CAS despre orice schimbare care poate conduce la modificarea condiţiilor de dobândire a calităţii de asigurat fără plata contribuţiei.".

II. CATEGORII DE PERSOANE CARE BENEFICIAZĂ DE ASIGURARE DE SĂNĂTATE, CU PLATA CONTRIBUŢIEI DIN ALTE SURSE

• Persoane care satisfac serviciul militar în termen
o Act de identitate;
o Act doveditor al calităţii de militar în termen.

• Persoanele care se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă înconformitate cu OUG 158/2005
o Act de identitate;
o Certificat medical eliberat de medicul de familie sau medicul specialist.

• Persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului
o Act de identitate;
o Decizia emisă de DMPSS (copie);

• Persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv
o Act de identitate;
o Adeverinţă emisă de instituţia abilitată.

• Persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau de alocaţie de sprijin
o Act de identitate;
o Carnet de şomer vizat la zi sau sau adeverinţă eliberată de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj;

• Persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
o Act de identitate;
o Adeverinţă eliberată de Consiliul local din care să rezulte calitatea de beneficiar de ajutor social.

• Pensionarii de asigurări sociale, pensionarii militari, pensionarii I.O.V.R. şi alte categorii de pensionari, până la limita supusă impozitului pe venit
o Act de identitate;
o Decizie/Cupon mandat poştal de achitare a drepturilor/ Talonul de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară / Adeverinţă eliberată de instituţia care administrează fondul respectiv;
o Declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele realizate din pensii.

• Persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate
o Act de identitate;
o Adeverinţă emisă de instituţia respectivă sau de instituţia în grija căreia se află persoana.

III. CATEGORII DE PERSOANE CARE BENEFICIAZĂ DE ASIGURARE DE SĂNĂTATE, CU PLATA CONTRIBUŢIEI

• Salariaţi
o Act de identitate;
o Declaraţia unica a angajatorului depusă lunar la administraţia financiară pe a cărei rază teritorială îşi are sediul social;

• Persoane care exercită profesii libere sau sunt autorizaţi potrivit legii să desfăşoare activităţi independente
o Situaţie analitică/Decizie de impunere emisă de Administraţia Financiară;
o Documente de plată a contribuţiilor de asigurare.

• Persoane cu venituri din agricultură şi silvicultură
o Act de identitate;
o Adeverinţă privind veniturile agricole eliberată de Consiliul local;
o Situaţie analitică/Decizie de impunere emisă de Administraţia Financiară;
o Documente de plată a contribuţiilor de asigurare

• Persoane care înregistrează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din dividende, venituri din dobânzi şi alte venituri supuse impozitului pe venit
o Act de identitate;
o Situaţie analitică/Decizie de impunere emisă de Administraţia Financiară;
o Copie după ultimul bilanţ contabil anual şi ultima balanţă de verificare, în cazul veniturilor din dividende şi în condiţiile în care nu realizează venituri de natura salarială sau asimilate;
o Documente de plată a contribuţiilor de asigurare.

• Persoane asigurate facultativ (membrii misiunilor diplomatice acreditate în România;cetăţenii străini şi apatrizii care se află temporar în ţară; cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, care se află temporar în ţară)
o Paşaport (copie);
o Documente de plată a contribuţiilor de asigurare;
o Adeverinţă de permis de şedere temporară de la MAI – Autoritatea pentru Străini – Oficiul Român pentru Imigrări (pentru cetăţenii străini şi apatrizii care solicită viză de şedere temporară de lungă durată).

• Lucrătorii migranţi care îşi desfăşoară activitatea în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele cu care România are încheiate acorduri de securitate socială
o Carte de identitate/Certificat de înregistrare/Permis de şedere;
o Formular european care îi deschide dreptul la prestaţii emis de statul membru UE/SEE al cărui asigurat este

NOTĂ: Cetăţenii străini şi apatrizii care solicită prelungirea dreptului de şedere temporară sau au dreptul la şedere temporară de lungă durată în România au obligaţia de a se asigura conform art.257, alin. (2) din Legea 95/2006:
o Adeverinţă de asigurat;
o Permis de şedere temporară (copie);
o Declaraţie pe proprie răspundere în sensul că nu realizează venituri pe teritoriul României şi din care să reiasă scopul pentru care se află în România;
o Documente de plată a contribuţiilor de asigurare.

• Alte categorii de persoane
o Act de identitate;
o Adeverinţă privind veniturile realizate eliberată de Administraţia Financiară sau Consiliul local;
o Declaraţie pe proprie răspundere în sensul că nu au realizat venituri impozabile şi nu au solicitat servicii medicale în ultimii 5 ani;
o Documente de plată a contribuţiilor de asigurare.

NOTĂ: Persoanele care au obligaţia de a se asigura şi nu pot dovedi plata contribuţiei sunt obligate pentru a obţine calitatea de asigurat să achite contribuţia legală pe ultimele 6 luni, dacă nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescripţie privind obligaţiile fiscale.Contribuţia în acest caz se calculează la salariul minim brut pe ţară în vigoare la data plăţii,calculându-se majorări de întârziere. Nivelul majorărilor de întârziere este cel în vigoare la data plăţii.

NOTĂ: În condiţiile în care persoanele beneficiare ale adeverinţei de asigurat (eliberată de către casa de asigurări de sănătate) nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile în baza cărora au beneficiat de asigurarea socială de sănătate fără plata contribuţiei sau cu plata contribuţiei din alte surse, valabilitatea documentului prevăzut încetează de drept de la acea dată.

 

Fișiere atașate

audio-obtinerea adev asigurat.mp3