INFORMAŢII PRIVIND ISTORICUL

CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DÂMBOVIŢA

 

  1. Anul înfiinţării – 1999

În conformitate cu prevederile art. 267 din Legea nr. 95/2006 privind reforma sistemului sanitar, casele de asigurări de sănătate sunt instituţii publice, cu personalitate juridică, cu bugete proprii, în subordinea CNAS.

Casele de asigurări colectează contribuţiile persoanelor fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de către ANAF, şi gestionează bugetul fondului aprobat , asigurând funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate  la nivel local şi pot derula şi dezvolta şi activităţi pentru valorizarea fondurilor gestionate.

 

  1. Evoluţia în timp (organizări şi reorganizări)

Până la apariţia Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, ocrotirea sănătăţii populaţiei se asigura în mod centralizat de către Ministerul Sănătăţii prin cele 41 de direcţii sanitare judeţene şi cea a municipiului Bucureşti, în subordinea cărora se aflau reţele de spitale, policlinici, dispensare, institute de cercetare, centre naţionale de înaltă specializare, precum şi reţele medicale paralele, în subordinea Ministerului Transporturilor, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Serviciului Român de Informaţii.Un moment crucial în evoluţia sistemului asigurărilor sociale de sănătate  în România l-a reprezentat adoptarea în anul 1997 a Legii nr. 145 privind asigurările sociale de sănătate, primul act normativ care a introdus principii noi şi democratice, cum ar fi: cuprinderea obligatorie a populaţiei într-un sistem unitar de protecţiei socială, alegerea liberă a medicului, a unuităţii sanitare şi a casei de asigurări de sănătate, acordarea unui pachet definit de servicii medicale, finanţare prin contribuţii şi subvenţii de la stat, echilibru financiar, funcţionare descentralizată, solidaritate şi subsidiaritate în colectarea şi utilizarea fondurilor, echitate, accesibilitate în acordarea serviciilor medicale.

În intervalul 1997 – 2001, Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 a fost modificată succesiv prin OUG nr. 30/1998, OUG nr. 72/1998, OUG nr. 180/2000.

În noiembrie 2002, Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 a fost abrogată de OUG nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

Câteva momente importante privind reorganizarea activităţii caselor de asigurări de sănătate ar fi:

               Principiile sistemului de asigurări de sănătate din România
                        - Alegerea liberă a casei de asigurări de sănătate;
                        - Solidaritate si subsidiaritate in colectarea si utilizarea fondurilor;
                        - Alegerea liberă a medicului de familie, a medicului specialist din ambulatoriu şi a

   unităţii sanitare;                    
 - Participarea obligatorie la plata contributiei de asigurări sociale de sănătate pentru

   formarea fondului naţional unic al asigurărilor sociale de sănătate;                                                                               
 - Participarea persoanelor asigurate, a statului si a angajatorilor la managementul    fondului national unic de asigurări de sănătate;
 - Acordarea unui pachet de servicii medicale de bază, in mod echitabil şi nediscriminatoriu oricărui asigurat;
 - Transparenta sistemului de asigurări sociale de sănătate.

    2.  Evenimente marcante din  activitatea  instituţiei

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, o atribuţie care ani de zile

a aparţinut Casei Naţionale de Pensii şi Asigurări Sociale;             

CN Posta Romana va efectua servicii de preluare, sortare, transport si distribuire a trimiterilor postale continand carduri nationale de asigurari sociale de sanatate pentru asiguratii sistemului de asigurari sociale de sanatate insotite de o scrisoare de informare a asiguratului.

CN Posta Romana va livra cardurile nationale de asigurari sociale de sanatatecu confirmare de primire, in termen de 20 zile de la preluare, la locuinta fiecarui asigurat, in baza cartii de identitate si a semnaturii de primire.

In cazul in care asiguratul nu este gasit la domiciliu, dupa ce distribuitorul va face dovada ca a mers la asigurat de 2 ori pentru a preda cardul de sanatate, distribuitorul va returna cardul la sediul casei de asigurari in termen de 10 zile ulterioare termenului afectat livrarii, dupa acest termen asiguratul putand ridica cardul de la sediul casei de sanatate.