LEGEA 544 - Solicitări

      Pentru a solicita Casei Județene de Asigurări de Sănătate informații de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public, vă rugăm să vă adresați Serviciului Relații cu Asigurații, Presă şi Purtător de Cuvânt

Persoane Desemnate: purtator de cuvant  Panait Carmen

Coordonate de contact:

Telefon : 0245214045  interior 111, Email solicitări:  relatiipublice@casdb.ro

        Conform Legii nr.544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public, cu completările şi modificările ulterioare, lista informaţiilor publice din oficiu la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Dâmbovița sunt următoarele:
        a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei:
   - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare
   - Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate aprobat prin HG. 972/26.07.2006, cu modificările și  completările ulterioare
   - Statutul Cadru al C.A.S. Dâmbovița
   - Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.S. Dâmbovița
        b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice:
   -  Structura organizatorică a Casei de Asigurări de Sănătate Dâmbovița are aprobat un număr de 56 de posturi;
   -  Conducerea operativă este postată la categoria „Structura instituţiei”;
   -  Atribuţiile compartimentelor/birourilor/ serviciilor din cadrul C.A.S. Dâmbovița sunt cuprinse în Regulamentul
      de organizare şi funcţionare, aprobat de C.N.A.S şi Regulamentul de Ordine Interioară.
 
Programul de funcţionare a C.A.S. Dâmbovița:                                       Luni-Joi: 8:30 - 17:00     Vineri: 8:30 - 14:30
 
Programul cu publicul al C.A.S. Dâmbovița:         
  Parter – ghişeul1, ghișeul 3, ghişeul 4                                                     Luni , Miercuri , Joi:        8:30 - 17:00

                                                                                                              Marti:        8:30 - 18.00        Vineri:  8:30 - 16:30


  Parter -- preluare cereri procurare dispozitivelor medicale                 Luni- Joi: 8:30 - 16:30    Vineri:  8:30 - 14:30

              

Programul de audienţe al C.A.S. Dâmbovița:
  Jr. Sima Cristina      - Director General
                                  Luni 14:00- 16:00 
Ec. Dinca Agnes        – Director Direcția Relații cu Furnizorii
                                  Joi 14:00- 16:00
Ec. Niculina Sandu     – Director Economic
                                  Miercuri 14:00- 16:00 
Dr. Paraschiv Doina    – Medic Șef
                                  Marți 14:00- 16:00

 

Funcţionarul responsabil cu difuzarea informaţiilor publice: : Mihai Andra
  d) coordonatele de contact:
          CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Dâmbovița,Târgoviște, b-dul Libertății. C2-C3, Parter
          Relaţii cu publicul:
         Tel: 0245/214045 - int.111 , Fax: 0245/634344
          Adresa de e-mail: relatiipublice@casdb.ro
          Pagină web: www.casdb.ro     
 e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil  - postat la categoria „Informaţii publice”
 f) programele şi strategiile proprii: aplică politica şi strategia generală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în raza de competenţă
 g) lista cuprinzând documentele de interes public: sunt cele stabilite de către C.N.A.S şi trecute în anexă
 h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii de către CAS Dâmbovița:
            - Hotărâri ale Consililului de Administraţie;
            - Decizii ale conducerii CAS;
            - Memorii, petiţii (sesizări, cereri, reclamaţii) ale terţilor;
            - Petiţii informaţii de interes public;
           - Dosare cu contractele de achiziţie publică;
           - Buget de venituri şi cheltuieli;
           - Cont de execuţie bugetară (venituri şi cheltuieli);
           - Rapoarte de control;
           - Planul anual de control;
           - Ordine , adese, instrucţiuni, circulare de la CNAS;
           - Rapoarte trimestriale, anuale către CNAS;
           - Corespondenţă internă şi externă;
           - Formulare tipizate pentru solicitare servicii medicale;
           - Formular tipizat pentru solicitarea cardului european de asigurat;
           - Formular tipizat pentru solicitare duplicat card naţional;
           - Formulare europene;
           - Contractele persoanelor fizice;
          - Lista furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;
          - Lista cu documentele necesare în vederea contractării pe tipuri de asistenţă;
          - Raportări lunare ale furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozive medicale;
          - Raportări lunare în domeniul programelor naţionale de sănătate;
          - Dosare cu contractele furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;
          - Formulare medicale de raportare a serviciilor;
          - Referate de necesitate, note de fundamentare, procese verbale, note de recepţie, avize de expediţie,
            facturi emise de către CAS Dâmbovița;
         - Acţiuni judecătoreşti, întâmpinări, concluzii scrise;
         - Declaraţii de avere şi declaraţii de interese;
         - Prescriptii medicale, bilete de trimitere, formulare de concedii medicale;
  i) Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate Conform art. 21 din Legea nr. 544/2001:
(1) Refuzul explicit sau tacit desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
(2)  Împotriva refuzului prevăzut la alin.(1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.
Conform art. 35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, reclamaţiile administrative ale persoanelor vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 sunt analizate de către Comisia constituită în acest sens.
(3)  Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
Conform art.22 din Legea nr. 544/2001:
(1)  În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de  contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2)  Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului
(4)  Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
(5)  Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxe de timbru.
 

Anexa
Lista cu documentele de interes public ale Casei de Asigurări de Sănătate Dâmbovița:
Atât lista cu documentele de interes public ale CAS Dâmbovița, cât şi lista cu documentele produse/gestionate de CAS Dâmbovița, sunt întocmite în conformitate cu prevederile art. 5, alin. 1, lit. g) şi h) din Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu datele conţinute în Nomenclatorul Arhivistic al caselor judeţene de asigurări de sănătate şi a Municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul Preşedintelui CNAS nr. 554/27.08.2014.
I. Lista cu documentele de interes public ale CAS Dâmbovița , comunicate din oficiu :
1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea CAS Dâmbovița.
2. Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, birourilor, serviciilor şi direcţiilor din instituţie, programul de funcţionare şi programul de audienţe.
3. Numele persoanelor din conducerea Dâmbovița.
4. Datele de contact ale instituţiei, respectiv : denumirea, sediul, numere de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet.
5. Programele şi strategiile proprii ale CAS Dâmbovița în baza actelor normative referitoare la Contractul-cadru.
6. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil.
7. Lista cuprinzând documentele de interes public ale instituţiei.
8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de instituţie.
9. Modaliţile de contestare a deciziei instituţiei, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
10. Raportul anual privind accesul la informaţii de interes public.
11. Raportul anual de activitate al CAS Dâmbovița.
12. Buletin informative al informaţiilor de interes public.
13. Programul anual al achiziţiilor publice.
14. Declaraţiile de avere şi interese, etc.
 
II. Lista cu documentele de interes public ale CAS Dâmbovița, comunicate la cerere :
1. Comunicate de presă, informări, precizări;
2. Informaţii privind datele de contact ale furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflate în relaţie contractuală cu CAS Dâmbovița;
3. Numărul total al acţiunilor de control;
4. Valoarea totală a sumelor recuperate ca urmare a abaterilor de la legislaţie 5. Contractele de achiziţii, în condiţiile legii;
6. Numărul sesizărilor şi reclamaţiilor înregistrate, în condiţiile legii;
7. Orice alt document de interes public al cărui conţinut nu poate afecta, prin reutilizarea sa, principiul liberei concurenţe sau care poate influenţa, prin reutilizarea sa, dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată, etc.

III. Lista informaţiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidenţialităţii :
1. Rapoartele de control şi de audit;
2. Audienţele, sesizările, reclamaţiile şi petiţiile;
3. Corespondenţa cu terţii;
4. Corespondenţa internă;
5. Deciziile Preşedintelui-Director General;
6. Registrul de riscuri;
7. Registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei;
8. Note de fundamentare, referate de necesitate;
9. Registrul Inventar;
10. Registrul de casă;
11. Note contabile;
12. Extrase de cont;
13. Facturi;
14. Ordine de plată;
15. Dispoziţii de încasare;
16. Angajamente bugetare;
17. Informaţii cu privire la datele personale (Nume, prenume, CNP, adresă) din statele de funcţii şi statele de plată;
18. Conţinutul dosarelor privind litigiile în care instituţia este implicată, precum şi numele consilierilor juridici care susţin interesele CAS Dâmbovița;
19. Formulare europene/Dosare de rambursare;
20. CEASS/Certificatele de înlocuire provizorie;
21. Decizii şi dosare de evaluare;
22. Lista dosarelor aflate în aşteptare la comisiile terapeutice CAS Dâmbovița sau CNAS, în vederea prioritizării la nivel naţional;
23. Proceduri operaţionale formalizate
24. Informaţii cu privire la datele personale, potrivit legii;
25. Documente a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei concurenţe sau care pot influenţa dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecatătoreşti, etc.


Comunicat referitor la noua Procedură privind structura și periodicitatea transmiterii informațiilor între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Casa Națională de Asigurări de Sănătate

            Casa de Asigurări de Sănătate Iași vă aduce la cunoștință faptul că s-a publicat în MO nr.812/21.09.2018 Ordinul ANAF/CNAS nr.3903/1295/2018 ce conține noile prevederi legislative referitoare la Procedura privind structura și periodicitatea transmiterii între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Casa Națională de Asigurări de Sănătate a informațiilor cuprinse în declarațiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informațiilor referitoare la declararea/achitarea contribuției, precum și a informațiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate.

          Începând cu data de 01 octombrie 2018 a fost implementat sistemul de raportare, activitatea de raportare a informațiilor cuprinse în declarațiile fiscale devenind operațională, aceasta realizându-se zilnic, nu lunar, cum a fost până în prezent.

          Adoptarea acestor măsuri legislative vine ca o soluție pentru reducerea birocrației, asigurații nemaiavând de făcut atât de multe drumuri între instituții în vederea actualizării stării de asigurat în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate.

Fișiere atașate

raport solicitari an 2017 legea 544.pdf Model reclamatie legea 544.pdf Model cerere solicitare informatii Legea 544.pdf